• No results found

Trycket mot norden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Trycket mot norden"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TRYCKET

MOT NORDEN

DE SENASTE månadernas världshändelserha-förutom i det intensiva luftkriget mellan England och Tyskland - förtätats i Brennermötet, där de bägge axelmakternas diktatorer sammanträf-fade, och den tremaktspakt, som dessa stater och Japan kort efteråt avslöto i Berlin. Kriget tenderar att dragas mot Orienten och Nordafrika, där axelmakterna måhända finna en sårbar punkt i det engelska imperieväldet. Som ett led häri har axelns press-ning mot Balkan ytterligare skärpts. Men även utvecklingen i Fjärran östern har fått en ökad vikt i den stora kraftmätningen, sedan U. S. A., som trots presidentkampanjen får allt svårare att föra en isolationistisk politik, skridit till hårda repressalier mot Japan och England åter öppnat Birrnavägen för vapentransporter till Kina. Vare sig ett förödande vinterkrig förestår eller de stri-dande äro beredda till fredsförhandlingar ha axelmakterna för-bättrat sitt utgångsläge på den europeiska kontinenten.

Oss svenskar närmast om hjärtat ligga de nordiska grannstater-nas öde. Norge har i september tills vidare som ett protektorat inlemmats i det tyska livsrummet, och under den tyska militär-maktens skydd har Nasjonal Samling etablerat en autoritär regim. Efter hepröva t ceremoniel ha de gamla partierna upplösts, och därefter har en social reformaera bebådats. Klappjakt på olik-tänkande har begynt, med häktningar och konfiskeringar. Blott_ fackföreningarna ha unnats ett förlängt liv, under ledning av en ny, förut kommunistorienterad ordförande. Den fria folkstyrelse, som särpräglat Norden, har därmed på utländsk tillskyndan kastats över ända i en nordisk stat, vars hundraåriga frihets-historia fyllts både av den mest harmsna reaktion mot det minsta nationella »övergrepp» och av målet att göra folket till herre i eget hus. Det må antecknas, att N asjonal Samling vid 1936 års stortingsval erhöll 26,000 av 1,455,000 avgivna röster, vilket t. o. m. var lägre än vid nästföregående val.

Utan att vi här vilja ingå på de motiv, som föranledde Tysk-503

(2)

---~~~··~

Trycket mot N orden

land att i stormakternas intressekamp om Norge skrida till en ockupation, kan vår neutralitet dock ej hindra oss som grann-folk att med smärta beklaga både att Tyskland tog detta steg och att Tyskland trots löften inte respekterat det norska fol-kets rätt att vidmakthålla sina lagenliga institutioner och sin traditionsbundna folkfrihet. Lika bestörta iaktta vi svenskar, huru i en prövande tid, då sann nationell samling verkligen varit av nöden, en handfull män stått redo att prisge den nordiska kul-tur, som många generationer av norrmän stolta uppbyggt. Vär-digare synes oss det svar, som Åboprofessorn Matthias Calonius gav de ryska ockupationstrupperna 1808, när Finlands framtida öde ännu var ovisst: »Låt vara att krigslyckan velat att krop-parna skulle råka i fiendens våld och tvingas att gå dit hans be-väpnade befallningar släpa dem, så äro själarna icke under-kastade ödets växlingar; de förbliva vad de varit, nämligen med omutlig trohet och orubblig lydnadsplikt sin laglige furste undergivne. Ty så länge ännu med osäker utgång kämpas om herraväldet, och tills ett fördrag mellankommit, varigenom fursten själv avsäger sig sin rätt, beror det icke på deras godtycke, så framt de icke vilja befläcka sig med avfallets ärelösa brott, att - - - lösa sig från förbindelsen med sitt fädernesland.»

Även Finland har på sistone ytterligare pressats, först i samman-hang med den tyska transiteringen Petsamo-Vasa och sedan ge-nom avtalet med Sovjet om den restlösa demoleringen av Ålands-öarnas försvar. Måhända kan man i händelsekedjan utläsa en viss tysk borgen åt Finland mot nya Sovjetframstötar. Men det skedda är dock en uppfordran till Sverige att i sitt eget livsintresse be-sinna det månghundraåriga svensk-finska fostbrödralaget och det gemensamma ansvaret för nationell frihet. Vi måste rannsaka oss själva för att fatta vår svenska uppgift österut och våra histo-riska förpliktelser. Vårt folk kommer kanske sent till klarhet, men det väsentligaste är att det ej kommer dit för sent. Det går för närvarande många strömningar genom Sveriges och särskilt Fin-lands folk men de starkaste strömmarna borde vara de, som leda tillbaka till deras samfällda historia.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att klarlägga att en fredlig, icke-aggressiv vädjan om hjälp inte i sig kan utgöra grund för ett förbud och

Västtornets första våning, östra kammaren, mot norr.Tv ingången till västra kammaren, t h utgången till läktaren.. Tv ingången till västra tomkammaren, t h utgången

- Tidningen får inte bara innehålla returinformation, den måste bli ett effektivt språkrör för förbundet, och samtidigt vara en

Trygghet för arbetande människor är en del av den rättvisa och frihet som facket alltid kämpat för. När LO drev igenom TGL var det ett steg på den vägen!.. Vi har vid

Efter att ha byggt upp herrgården från grunden hade inte de första ägarna, familjen Wiik, råd att ha kvar den och sålde ägorna till familjen Klack under 1700-talet.. Ett av

Även tillgången till Systembolaget (som är beläget mitt i centrala Norrtälje) är en betydande anledning till att Norrtäljeborna ser sig tvungna att handla i

(Undantag finns dock: Tage A urell vill räkna Kinck som »nordisk novellkonsts ypperste».) För svenska läsare är Beyers monografi emellertid inte enbart

FADD Cardiac failure and massive hemorrhage; Fibroblasts resistant to death receptor, but sensitive Phenotype similar to Casp8 2 / 2 mice; to drug-, E1A-, and c-Myc-induced

I resultatdelen redovisas det som framkommit i två teman, elevernas beskrivelser av det stöd som ges för deras svårigheter inom området läs- och skrivutveckling och hur eleverna anser

Det kommer att vara viktigt att skapa ett innehåll som lockar medborgarna och skapar förutsättningar för en välanvänd webbplats, vilket är förutsättningen för

Strategin är även i linje med tidigare policytradition i Sydkorea i det att starka element av investeringar i infrastruktur (fysisk såväl som humankapital) och statlig användning av

Regeringen tar i den nyligen uppdaterade energiplanen de första stegen för att öka incitamenten för ett mer effektivt användande av energi, och skiftar därmed till viss del

ners levekår og livslap" som innehåller annat mate- rial om politiska ämnen.. Den traditionella politologiska forskningen har opererat med ett mycket snävt politik- begrepp.

Under tiden med forskningsprojektet (2005-2008) fick kvinnorna möjlighet att träffas vidare för att problematisera hur deras uteblivna delaktighet i den lokala politiken

När kamrater föreslår mig till uppdrag blir jag glad för deras förtroende och känner i allmänhet att jag för att motsvara förtroendet bör kandi- dera om inte

77 procent av de bostäder som är exponerade över riktvärdet har tillgång till ljuddämpad eller tyst sida med ljudnivåer under 50 dBA.. 67 procent av de bostäder som är

 Receptorn fungerar som ett kinas som katalyserar reaktionen ATP + IRS  IRS-P + ADP  IRS-P känns igen av bl a enzymet PI-3K som mha ATP fosforylerar PIP 2 till PIP 3  PIP 3

IMY:s medskick till det fortsatta beredningsarbetet är därför att det görs en kartläggning av vilka personuppgifter som kommer att behandlas så att det blir möjligt att göra

To explore primary care professionals ’ perceptions of physical activity and other cancer rehabilitation practice in cancer survivors, investigating the preparedness to

ACT5G focuses on models, methods, concepts, and algorithms for network anticipation and network reac- tion. The approach taken for performance prediction and resource

Även om diskussionen till största del baseras på tidigare forskning är det relevant att Sierra Leone-kolonin här pekas ut som representativ för tre större idéskiftenI. Först,

Om tehuset var en form av marknadsföring, hur kom det sig då att Lundgren ville hålla sitt stöd hemligt in i det sista?754 Till exempel var det först i mars 1935 som Lindblom i

Flera anslutna mottagningar vände sig dock inte specifikt till personer med bipolär sjukdom och sannolikheten att en sådan mottagning hade patientutbildningsprogram för denna