• No results found

Ingen åldersdiskriminering i svensk hälso- och sjukvård Motion 2019/20:410 av Solveig Zander (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ingen åldersdiskriminering i svensk hälso- och sjukvård Motion 2019/20:410 av Solveig Zander (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2019/20:410

av Solveig Zander (C)

Ingen åldersdiskriminering i svensk hälso-

och sjukvård

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vård på lika villkor utan hänsyn till ålder och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa de övre åldersgränserna avseende avgiftsfri screening för livmoderhalscancer och bröstcancer och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja anslagen till forskning om äldres sjukdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dessvärre infördes under den förra mandatperioden nya åldersdiskriminerande gränser inom delar av Sveriges hälso- och sjukvård. Det är inte acceptabelt att en människas ålder tillåts avgöra om en medicinsk behandling ska bli av och om den ska vara kostnadsfri.

Vi har både en lag emot åldersdiskriminering och en hälso- och sjukvårdslag där den senares mål just är vård på lika villkor. Det är därför anmärkningsvärt att regler som särskiljer människor på grund av ålder infördes under förra mandatperioden. Det handlar om att screening för livmoderhalscancer gjorts avgiftsfri till 64 års ålder och mammografiscreening till 74 års ålder.

Förutom att det är åldersdiskriminering så anges att syftena är att öka deltagandet i screeningprogram för att minska antalet dödsfall och att ingen kvinna ska behöva avstå från screening av ekonomiska skäl.

Rent allmänt så ökar risken för cancer med åldern. Samtidigt leder tidig upptäckt av cancer genom screening till mindre lidande och att färre avlider – oavsett i vilken ålder cancern upptäcks. Vi är friskare och lever längre idag än för en generation sedan. Att

(2)

2 förebygga cancer måste vara lika angeläget oavsett ålder på patienten. Dessutom vet vi att det särskilt är bland äldre kvinnor som de ekonomiska marginalerna är små.

Dessutom visar internationell forskning att äldre kvinnor har minst lika stor nytta av mammografiscreening, om inte större nytta. Därtill kan just de åldersintervaller som anges i rekommendationerna för screening med mammografi samt för screening för tjock- och ändtarmscancer vara åldersdiskriminerande, anser Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

Det finns även flera exempel på behandlingar som inte ges på lika villkor och där det är just ålder som används som gräns. Moderna cellgifter har visat sig vara effektivast emot prostatacancer, men alla män över 70 år med framskriden prostatacancer

behandlas inte med denna metod i samma utsträckning som yngre män. Äldre personer som drabbats av ändtarmscancer som spridit sig till levern, och som i övrigt är fullt friska, opereras inte i samma utsträckning som yngre personer.

Det är heller inget godtagbart skäl inom screeningbehandlingar att hänvisa till att det tyvärr saknas forskning bland äldre patienter, och inte på att det finns forskning som talar mot nyttan av exempelvis mammografiscreening för äldre kvinnor. Om screening för livmoderhalscancer är positivt för en 64-åring så är den med stor sannolikhet det också för en 65-åring eller en 72-åring.

Överlag är forskningen kring äldres sjukdomar, behandlingsmetoder och

läkemedelsanvändning eftersatt. Merparten av forskningen görs kring yngre patienter samtidigt som vi vet att äldre generellt sett använder mer mediciner och tenderar att drabbas av fler åkommor. När nya metoder eller behandlingar introduceras inom hälso- och sjukvården kan bristen på bra forskning om äldre dessvärre bli en orsak till att exempelvis screeningprogram inte omfattar människor som passerat en viss ålder. Inte för att det finns någon evidens för det motsatta, det vill säga att äldre inte skulle ha nytta av sådan behandling. Bristen på sådan forskning riskerar att leda till att äldre får en sämre behandling inom vården. Det är inte rimligt. Det bör därför övervägas att förstärka anslagen till forskningen om äldres sjukdomar.

Åldersdiskrimineringen inom hälso- och sjukvården måste upphöra. En människas ålder ska inte avgöra om en medicinsk behandling ska vara kostnadsfri eller om behandlingen ska användas eller inte. De åldersgränser som infördes under förra mandatperioden avseende screening måste avskaffas. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen.

References

Related documents

Skattepliktens omfattning har utformats med beaktande av detta syfte (jfr avsnitt 5.1 och 5.2 ovan). Mot denna bakgrund gör regeringen bedömningen att producenter och

Övriga företag som gjorde avdraget, omkring 1 700 enligt uppgifterna från 2018, som inte har haft underlag stort nog för att påverkas av det nuvarande taket kommer

Sverige lämnade i mars 2019 in sitt förslag till nationell bokföringsplan för brukad skogsmark inklusive skoglig referensnivå för brukad skogsmark för perioden

1 Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om detaljplan för del av fastigheten Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads

Enligt kammarrätten finns andra alternativ, som också behandlas i förslaget, som är mindre ingripande men som enligt domstolens mening skulle underlätta för det allmänna ombudet

I syfte att stärka det allmänna ombudets möjligheter att driva prejudikat, bör därför även verktyg ges för att fånga upp rättsfrågor utan att ombudet har drivit målet

Detta torde leda till förvirring och kunna leda till rättsförluster för den enskilde på ett sätt som ytterst leder till förutom mänskligt lidande ytterligare en börda