• No results found

Faktablad: Att studera på en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn - Myndigheten för yrkeshögskolan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Faktablad: Att studera på en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn - Myndigheten för yrkeshögskolan"

Copied!
2
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Att studera på en utbildning som

har stöd i form av endast tillsyn

myh.se

Din utbildning står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan och vi vill

informera dig om vad det innebär.

Utbildning med endast tillsyn

Utbildningarna är eftergymnasiala och finns inom olika inriktningar och områden. Utbildningarna berättigar inte till studiestöd och tar ofta ut en studerandeavgift. Du får ofta själv också betala för litteraturen eller annat studiematerial som du behöver.

Studerandeinflytande

Studerandeinflytandet på din utbildning är viktigt och regle- ras i Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturut-bildningar och vissa andra utkulturut-bildningar, som styr arna. Som studerande har du tillfälle att påverka utbildning-ens uppläggning och genomförande.

Skolan som ansvarar för utbildningen, det vill säga utbild-ningsanordnaren, ska lyssna på det som du och de andra studerande framför och genomföra åtgärder om det behövs. Det innebär inte nödvändigtvis att alla önskemål tillgodoses.

Utbildningsplan

För varje utbildning finns en utbildningsplan tillgänglig som beskriver utbildningens innehåll och genomförande – läs gärna igenom den för att se vad som gäller för din utbildning.

Utbildningsbevis

Efter avslutad utbildning har du rätt att på begäran få ut ett utbildningsbevis av din utbildningsanordnare som beskriver utbildningens innehåll samt dina resultat.

Utbildningarna granskas

Myndigheten för yrkeshögskolan är tillsynsmyndighet för utbildningarna. Det innebär att vi kontrollerar att utbildningarna bedrivs i enlighet med reglerna.

Vem bestämmer vad?

Utbildningsanordnarens ansvar: Utbildningsanordnaren har ansvar för att utbildningen bedrivs med god kvalitet och enligt gällande förordning och regler. För varje utbildning finns en styrelse eller ledningsgrupp.

Reviderad 24 Januari 2020

Foto: Scandinav

(2)

Utbildningsanordnaren ansvarar mot dig som studerande, mot styrelsen eller ledningsgruppen och mot myndigheten och har ansvar för att åtgärda eventuella brister. Utbildnings-anordnaren rapporterar även in dina studieresultat. Det är viktigt att du för fram dina synpunkter till utbildningsanord-naren eller till styrelsen eller ledningsgruppen.

Myndigheten för yrkeshögskolans ansvar: Myndigheten beslutar om en utbildning ska få ställas under tillsyn. Myndig-heten kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet.

Synpunkter på utbildningens kvalitet

Om du av någon anledning är missnöjd med kvaliteten på din utbildning ska du alltid i första hand ta upp problemet med utbildningsanordnaren. Prata till exempel med utbildnings- ledaren eller med någon annan kontaktperson. Det kan vara en god idé att diskutera problemet vid ett klassråd eller studeranderåd. Om utbildningen har en studeranderepre- sentant kan det vara lämpligt att tala med honom eller henne.

Om du har talat med din utbildningsanordnare eller even-tuell studeranderepresentant men fortfarande är missnöjd och ser brister i utbildningen kan du göra en anmälan till myndigheten. Använd då gärna formuläret på myh.se. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss på tele-fon 010-209 01 00 (växelnummer) och be om att få tala med en utredare som arbetar med anmälningsärenden.

Studieuppehåll

Om du behöver göra uppehåll från dina studier kan det finnas möjlighet till det. Det är utbildningsanordnaren som avgör vilka skäl som kan ligga till grund för att besluta om ett studieuppehåll. Prata med den som är ansvarig för din utbildning om vad som gäller och vilka rutiner som finns vid studieuppehåll.

Mer information

Mer information finns på myndighetens webbplats myh.se. Här kan du bland annat hitta den förordning som styr utbildningarna.

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Myndigheten har fem verksamhetsområden: yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen, validering av utbildning och yrkeskompetens samt EQF (European Qualifications Framework). Läs mer om vår verksamhet på www.myh.se.

Myndigheten för yrkeshögskolan | Box 145, 721 05 Västerås | 010-209 01 00 | info@myh.se | myh.se

ISBN 978-91-89163-00-3 Dnr

References

Related documents

Frågan blir till sist också, om det är riktigt rättvist att hela tiden på det här sättet mäta moralisten Gide med en måttstock som är lämpad för

Detta gäller inte bara tolkningen av romanen — Booth gör för övrigt härvidlag kloka och generellt riktiga påpekanden, när han varnar för översubtila

LL har genom uteslutning och ändring inte bara helt förvanskat själva ordalydelsen i denna passus. Även innebörden har därmed så att säga vänts i sin raka

Dessutom kan Stålmarck citera ett relativt ny- funnet brev från fru Nordenflycht till Albrecht von Haller (först presenterat av Magnus von Plåten i Samlaren

För Breton blir det snarast fråga om en frigörelse från ett beroendeförhållande på hans väg mot det som så småningom blev kärnan i surrealismen, för

Utnyttjandet av drömmens språk, automatismen, förlitan på slumpens verk (från objets trouvés till de surrealistiska sällskapslekarnas orakelsvar), metoderna för

I stället för att betrakta den litterära formen som uttryck för en mänsklig »Seins- und Wesenswahrheit» kunde D uwe ha uppehållit sig vid mer gripbara

Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel.. Man

H an finner näm ­ ligen detta vara ett drag, som är karakteristiskt för de flesta amerikanska fram ställning­ arna i ämnet.. »Diese Grundziige sind vor allem das

Man kan vidare — vilket är särskilt värdefullt för litteraturhistoriker — söka en viss psalm eller andlig sång via ett register, som ger hänvisningar

»En oklarhet som motsatsparen delar med den litteraturkritiska terminologien är ordens referens. Varken instruktionen eller skalorden själva klargör för läsarna, om

Haquin Spegels prosaföretal till Guds W erk och Hwila, ställt »Til Poesiens rättsinnige Elskare», är med sina bestämningar av poesiens väsen, sina utred­ ningar

Fredrik Böök har i sin analys av dramat avvisat Nilssons tolkning och gått direkt på parallelliteten mellan Pan och Kristus: båda framstår som

Efterhån- den tager Strindbergs mennskeskildring mere o g mere form af demaskering, altså navnlig efter Infernokrisen, (a. Medens de to ovenfor anfprte citater fra

Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden.. Den maskinellt tolkade texten kan

Det är så mycket egendomligare, som Fröding själv vid flera tillfällen öppet deklarerat, hur fascinerad han var av den säregne diktaren, och hans vittnesmål

Inledningen omarbetades längre fram (jfr Sami. A tt döma av de tillagda partiernas tankegång skedde detta först i samband med författandet av återstående partier av

Hennes brev till Holberg har brunnit.4 Förstörda är sannolikt också breven till den tyska skalden och matematikern A.. Kaestner, eftersom de ej finns i

Mme Yvonne Grubenmann a comparé l'édition à un manuscrit qu'a utilisé Tourneux et qui se trouve dans la Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris.. Elle a trouvé des

De »fina skuldror som omges av purpurns kungliga heder» kunde redan de erinra om slut­ raden hos Stagnelius, men likheten vore för obetydlig för att omnämnas,

Av den omständigheten att Wallin vid den slutliga utformningen icke rörde första raden med undantag av framhävandet av sina initialer, framgår att formen j o r

Däremot är själv­ ständigheten i förhållande till tidigare forskning inte påfallande, och författaren visar sällan prov på den djärvhet och

update reduces the uncertainty of the destination about the current value of the observed stochastic process, and VoIU cap- tures that reduction that is directly related to the