• No results found

Ditt Val Spelar Roll : Gävleborgs konsumenters attityder till lokalproducerade livsmedel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ditt Val Spelar Roll : Gävleborgs konsumenters attityder till lokalproducerade livsmedel"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

I INNSSTTIITTUUTTIIOONNEENNFFÖÖRREKEKOONNOOMMII

D

D

i

i

t

t

t

t

V

V

a

a

l

l

S

S

p

p

e

e

l

l

a

a

r

r

R

R

o

o

l

l

l

l

G

äv

vl

le

eb

b

or

o

rg

gs

s

k

ko

on

ns

s

um

u

me

en

nt

te

er

rs

s

a

at

tt

ti

it

ty

y

d

d

er

e

r

t

ti

il

ll

l

l

lo

ok

ka

al

lp

pr

ro

od

du

u

ce

c

er

ra

ad

de

e

l

li

iv

vs

s

me

m

ed

de

el

l

Institutionen för Ekonomi vid Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen i Gävleborgs län genomför en attitydstudie inom området: KoKonnssuummeenntteennss vvaall – om, när, hur och varför köps lokalt och/eller regionalt producerade livsmedel?

Målet är att analysera konsumenternas attityder och därigenom förstå vad som styr deras val av:

LLookkaallpprroodduucceerraaddeelliivvssmmeeddeel l

EEkkoollooggiisskkttllookkaallpprroodduucceerraaddeelliivvssmmeeddeel l

EEkkoollooggiisskkaalliivvssmmeeddeel l

Studien utgör en kunskapsgrund till ett övergripande projekt: DiDitttt vvaall ssppeellaarr rroollll – konsumentens roll i den moderna livsmedelsproduktionen

Målen med det övergripande projektet är att:

Skapa aktörssamverkan mellan konsumenter, producenter, handel och myndigheter med kvalitetssäkring som ledstjärna i arbetet för säkrare miljövänliga lokalproducerade livsmedel. Öka kunskapen hos konsumenter, producenter, handel och myndigheter i länet om vilka

konsekvenser val av livsmedelsalternativ till våra måltider har för miljö och samhälle.

M

Me

et

to

od

d

I undersökningen har vi varit ute med en enkät i tolv affärer i Gävleborgs län; vilka har valts ut av de i centralorten Gävle, bruksorten Hofors och kulturorten Järvsö:

6 butiker i Gävle:

 ICA Plus Björsjön i Bomhus  ICA KVANTUM i Sätra  PRIX Seglet på Brynäs  Hemköp på Söder

 Konsum Triangeln i Stigslund  Willys 3 butiker i Järvsö:  Konsum Gävleborg  ICA Supermarket  Tempo Nybo 3 butiker i Hofors:  Sparköp  Prix  ICA Supermarket

(2)

Vi har frågat konsumenter i butikerna, efter de handlat mat, om deras attityder till de tre livsmedelstyperna vi var intresserade av. Enkäten har fyllts i av konsumenterna på plats, där enkätarbetare funnits tillgängliga för att besvara eventuella frågor för att undvika missförstånd. Enkätstudien utfördes i april 2004, och 617 enkäter har blivit ifyllda och registrerade. Av dessa blev 323 ifyllda i Gävle, 157 i Hofors, och 137 i Järvsö

T

T

e

e

o

o

r

r

e

e

t

t

i

i

s

s

k

k

M

M

o

o

d

d

e

e

l

l

l

l

I vår undersökningsmodell utgår vi från hur handlingsmönster påverkas både genom attityders, normers och möjligheters inverkan på planerade val; såväl som på reaktioner på nya situationer och företeelser. I enkätundersökningen har vi frågat efter:

 Hur viktigt val av livsmedelsalternativ är, generellt såväl som relaterat till miljö, hälsa respektive stöd till lokalt näringsliv.

 Upplevda egenskaper hos livsmedelsalternativen

 Hur mycket folk är beredda att betala för livsmedelsalternativen, och för ett antal andra egenskaper livsmedel kan ha.

 Vilka möjligheter konsumenterna anser sig ha att få tag på dessa livsmedel.

P

Pr

re

el

li

im

mi

in

n

är

ä

ra

a

r

re

es

s

ul

u

lt

ta

at

t:

:

Projektet är just nu i sin slutfas men några preliminära resultat som kan nämnas är:

Det finns en efterfrågan efter lokalproducerade livsmedel, och konsumenterna anser att mat producerad i närområdet har en konkurrensfördel

Köp av lokalproducerade livsmedel anses stödja lokal livsmedelsproduktion, de är miljövänliga, och har relativt hög kvalitet.

Konsumenterna tycker generellt att lokalproducerade livsmedel inte är lika dyra som ekologiska, och konsumenterna är beredda att betala extra för dem

Det finns skillnader i attityder mellan Lokalproducerade och Ekologiska livsmedel, de anses inte vara samma sak även om de är närbesläktade och båda tillhör miljövänliga livsmedelstyper Attityderna för Lokalproducerade livsmedel verkar vara svagare än för Ekologiska, vilket

indikerar på att en informationskampanj vore behövlig

Att Kvinnor verkar bry sig mer än män om miljövänliga livsmedel

Att Äldre personer generellt känner starkare för miljövänliga livsmedel än yngre

Det finns en önskan om att lokalproducerade livsmedel borde synliggöras och märkas bättre, med ett stort sortiment tillgängligt i vanliga dagligvarubutiker

Maria Fregidou- Malama Universitetslektor

mma@hig.se

Sonny Jakobsson Universitetsadjunkt

References

Related documents

Lärarna får de stöd för sina tankegångar av det Dysthe (1996: 90) och Allard, Sundblad (1991: 64) skriver om skrivande och lärande och detta oavsett vad de har för inställning

Holmberg fick också i tv­programmet om utställningen vara med som expert och stå intill lägenheten på Moderna Museet och kommentera och förklara för tittarna hur de skulle

Man bör även sänka maxgränsen för hur mycket riksdagen ska subventionera varje ledamots boende till 5 000 kronor per månad. Därutöver får de som vill ha bättre och dyrare

I den kyrkliga debatten på 1950-talet oroade sig motståndarna för att de unga män som kände sig kallade som präster kanske skulle avstå från att prästvigas om kvinnor

När hushållen ska svara på vilket alternativ som stämmer bäst in när det gäller inköp av ekologiska livsmedel är det 18 procent av de ensamstående med barn som väljer

Two types of materials were used as adherend material, isotropic material (Al) and anisotropic material (CF-QI-0).In this case the SLJ has also unsymmetrical

[r]

Vi tolkar i och med det våra respondenter säger om deras förändring av attityd i enlighet med samhällets normativa förändring, samt den uppfattning om hur ekologiska livsmedel är

Bland respondenterna finns en överrepresentation av studenter (sex stycken) och redan examinerade akademiker (tre stycken), av totalt elva stycken respondenter.

Därför valde dessa deltagare (2a & 2c) att köpa mjölk från Gefleortens eller Grådö mejeri där det framgår att mjölken är från Dalarna.. De andra deltagarna, en kvinna

I utredningen om sjukhusbiblioteken står: ”Om man verkligen menar, att biblioteket är till för alla, är detta enda sättet för rådgivning till den enskilda patienten.”

Förstått med O’Shaughnessy (1987, 1985) kan dessa anledningar handla om samma sak – att konsumenten är osäker på fördelarna med produkterna, och denna osäkerhet kan vara en

I och med detta har vi har valt att exkludera de konsumenter som har en negativ attityd gentemot ekologiska livsmedel på grund av det inte finns någon mening i att försöka

Skillnaderna i till exempel råvarukostnad inom de olika grupperna skulle jämnas ut i så fall och vi skulle inte ha kunnat visa att respondenter från första grupp som köper minst

Det som sågs var även att om respondenterna trodde att andra personer köpte dessa ekologiska produkter skulle det kunna leda till ett ökat köpbeteende, för att

Butikscheferna upplever dock att ett antal faktorer försvårar utökandet av det lokalproducerade sortimentet, till exempel centralstyrning, för litet utbud av lokalproducerade

Vid FN-konferensen 1992 i Rio de Janeiro kom världens länder överens om gemensamma strategier för att lösa några av de svåraste problem som världen står inför som till

Eftersom undersökningen utgår från konsumenter som aktivt väljer att köpa närproducerade livsmedel syftar den sista forskningsfrågan till att undersöka om det finns några hinder

Vi kommer nedan att analysera de olika teman vi har funnit (sortiment, pris, placering och exponering och marknadskommunikation) och som kan kopplas till vår

o Vilka socioekonomiska faktorer samt attityder till miljön och ekologisk konsumtion påverkar sannolikheten för att en individ inte ska ha någon ökad betalningsvilja alls för

Datamängden ska istället snarare ska fungera som ett underlag för att kunna ge indikation till hur matvarubutiker kan öka försäljningen av ekologiska livsmedel.. Reliabilitet

Även om inte alla sjuksköterskor i vårt resultat visade på negativa attityder, framkom det att majoriteten hade det, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser inom vården...

Eftersom resultatet visar att de kommuner som har ställt krav kring ekologiska livsmedel i sin senaste upphandling köper en högre andel ekologiska livsmedel, är det viktigt