• No results found

Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att stärka ungdomars och andra klienters förutsättningar att delta i demokratin

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att stärka ungdomars och andra klienters förutsättningar att delta i demokratin"

Copied!
4
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kulturdepartementet Regeringsbeslut 4 2020-04-09 Ku2020/00916/MD Statens institutionsstyrelse Box 30224 104 25 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att stärka ungdomars och andra klienters förutsättningar att delta i demokratin

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens institutionsstyrelse (SiS) att genomföra särskilda insatser i sin skolverksamhet för elever och lärare med

målsättningen att främja elevernas utveckling av de kunskaper och förmågor som krävs för att aktivt kunna delta i demokratin. Myndigheten ska även genomföra kunskapshöjande insatser för sina medarbetare med målet att utveckla myndighetens systematiska arbete med demokratifrågor.

Utvecklingsarbetet ska syfta till att stärka ungdomars och klienters möjligheter till inflytande inom verksamheten och att ge dessa grupper verktyg för att både påverka sin egen vardag och delta i demokratin och dess beslutsprocesser. SiS ska i genomförandet ta hänsyn till skolans demokratiska uppdrag.

I uppdragets genomförande bör SiS samverka med Barnombudsmannen Forum för levande historia, Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02), Kriminalvården, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Statens medieråd.

SiS får för genomförandet av uppdraget under 2020 disponera högst 1 300 000 kronor, från anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap. 11. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 30 oktober 2020. Rekvirerade medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. En delredovisning av aktiviteter inom uppdraget utförda under 2020 ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 29

(2)

2 (4) januari 2021. En slutredovisning i form av en rapport av genomförda

insatser och en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 29 mars 2022. Slutredovisningen ska innehålla en beskrivning av projektets genomförande, en analys och bedömning av utfall och effekter samt en framåtsyftande behovsanalys. Regeringen avser att besluta om ytterligare 890 000 kronor för uppdragets genomförande under 2021 under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.

Bakgrund

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling, Demokratin 100 år. Målsättningen med satsningen är att främja en uthållig och levande demokrati i hela landet genom att stärka förutsättningarna för människor att i större utsträckning aktivt kunna delta i demokratin. Genom olika insatser avser regeringen främja deltagande och delaktighet i demokratin, öka kunskapen och stärka demokratins

motståndskraft.

Skälen för regeringens beslut

Ett aktivt deltagande i demokratin såväl genom deltagande i val som deltagande i demokratin mellan valen grundläggs tidigt i livet. I en levande och jämlik demokrati är det viktigt att alla invånare har de kunskaper, verktyg och förmågor som krävs för att aktivt kunna föra sin talan och delta i

demokratins beslutsprocesser. Mot denna bakgrund är det viktigt att unga tidigt ges stöd och möjlighet att delta i demokratiska processer och

därigenom etablera kunskaper och förmågor som kan användas hela livet. I regeringens strategi för en stark demokrati (dnr Ku2018/01406/D) lyfts det demokratiska utanförskapet fram som en av demokratins utmaningar. En allt för stor del av befolkningen varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin. Undersökningar pekar mot att uppemot en femtedel av befolkningen saknar de kunskaper, verktyg och förmågor som krävs för ett aktivt medborgarskap. Av unga i åldern 16–24 år deltar 23 procent aldrig i diskussioner om politik.

Ungdomar och klienter som vårdas inom SiS institutioner riskerar att varken delta eller känna sig delaktiga i demokratin. Människor som upplever att de saknar inflytande riskerar att kanalisera sin frustration i en destruktiv

(3)

3 (4) riktning. Inte minst allvarligt är det om känslor av utanförskap befästs hos barn och unga.

Skolan har ett demokratiskt uppdrag, vilket även omfattar SiS

skolverksamheter. Eleverna ska lära om demokrati och mänskliga rättigheter. De ska också lära sig genom att grundläggande demokratiska värderingar och respekten för mänskliga rättigheter genomsyrar skolans lärmiljö. Målet är att de ska utveckla förmågor för att som samhällsmedborgare kunna verka aktivt i demokratin (prop. 2017/18:17).

För att motverka risken att ungdomar och klienter som vårdas inom SiS ska hamna i ett demokratiskt utanförskap bedömer regeringen att det är viktigt med insatser som främjar elevernas utveckling av de kunskaper och

förmågor som krävs för att aktivt kunna delta i demokratin. För att skapa goda förutsättningar för dessa insatser är det även angeläget att myndigheten genomför kunskapshöjande insatser för sina medarbetare med målet att utveckla myndighetens systematiska arbete med demokrati- och

inflytandefrågor. På regeringens vägnar

Peter Eriksson

(4)

4 (4) Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Justitiedepartementet/KRIM Socialdepartementet/SOF IFO Finansdepartementet/BA Utbildningsdepartementet/GV, S Kulturdepartementet/CSM Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM, MRB Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02) Barnombudsmannen

Forum för levande historia Kammarkollegiet

Kriminalvården

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Statens medieråd

References

Related documents

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

Genom VindGIS kan man i kartform få information om förutsättningar för vindkraft med hänsyn till olika intressen som riksintressen för vindbruk och andra ändamål,

Kostnaden för handikapphiss utgör ungefär 14 procent av kommunernas totala kostnad för bostadsanpassningsbidrag i flerbostadshus medan antalet bidrag bara uppgår till cirka 2

The meeting is a joint meeting announced to the members of the Danish Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery (DSOHH), Danish Society of Ophthalmology, Danish Society

Urvalet innebär en uppmaning till den svenska branschen att lära av andra, inte för att kopiera, utan för att inspireras till en svensk modell av miljömedveten, energieffektiv och

Polismyndigheten anser att det bör förtydligas i lagen att socialtjänsten ska ansvara för att erbjuda insatser som syftar till att ge stöd till en enskild att upphöra med

IMY:s medskick till det fortsatta beredningsarbetet är därför att det görs en kartläggning av vilka personuppgifter som kommer att behandlas så att det blir möjligt att göra

Genom att få möjlighet att öka sin kulturella medvetenhet i exempelvis sjuksköterskeutbildningen skulle förutsättningarna för sjuksköterskan att utveckla en kulturell

The obstacles are well known in an international context where similar educational programs within social work focusing the social dilemmas of older adults share the fate of having

Att en lantbrukare eller andra småföretagare som behöver en fyrhjuling i företaget per automatik ska kunna avkrävas tusentals kronor per månad är inte rimligt, och regeringen

Syftet med kvällen är att skapa förutsättningar för en diskussion om demokratin i Vaxholm idag och i framtiden samt vara intresseväckande för både ledamöter och

Genom att urskilja en skuggteori framhåller Dahl vad som är poängen inte bara i relation till diktaturen utan också i förhållande till populismen.. Den är att demokratin

När det gäller liberal konstitutionalism och styre av lagen så består detta av tre olika dimensioner; man ska ha rätt till självbestämmande och man ska därför inte få

Inom ramen för demokratipolitiken beslutar regeringen därför om en kommitté som ska planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter som tar sikte på

Som Callamard visade i sin studie finns det risk för att demokratiska rättigheter blir instrument för att säkerställa konsensus och likriktning, snarare än instrument för

Anledningarna till att ungdomarna inte kommunicerar och därigenom deltar politiskt kan vara otaliga, men med så klara besked om att ungdomar inte vet hur de ska få inflytande kan

How is the time used for material handling and mounting distributed from a value adding perspective and how much variability is there between projects.. The results from the

FÖRORD.. klyver och polariserar. Utmaningarna för det demokratiska utrymmet i Sverige är med andra ord stora och behovet av ett förnyat och förstärkt samhällskontrakt angeläget.

FLH förvarar även arkivhandlingar från Projektet Levande Historia (inom Information Rosenbad, Regeringskansliet) samt arkiven efter Kommittén Forum för Levande Historia (Ku

Emellertid är det inte alltid lätt att för KO att ha koll på omfattningen av dold marknadsföring på sociala medier, samt att kunna kontrollera ifall det föreligger avtal

KSS and SUS values were obtained from nine of the eleven participants and used to check whether there are any differences in subjective rest while the driver is allowed to use

I den här undersökningen har 5 informanter från gymnasiets yrkes- och högskoleförberedande program deltagit i en kvalitativ intervjustudie som syftar till att