• No results found

Uppdrag att följa upp och analysera hur statliga myndigheter har arbetat med arbetsrättsliga villkor i upphandlingar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att följa upp och analysera hur statliga myndigheter har arbetat med arbetsrättsliga villkor i upphandlingar"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-02-06 Fi2020/00455/OU III 1 Finansdepartementet Statskontoret Box 396 101 27 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag att följa upp och analysera hur statliga myndigheter har arbetat med arbetsrättsliga villkor i upphandlingar

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att följa upp och analysera hur statliga myndigheter under 2018 arbetade med att ställa arbetsrättsliga villkor i sina upphandlingar, sammanställa och redovisa goda exempel på hur myndigheter kan arbeta med sådana villkor, samt lämna förslag på hur förutsättningarna kan förbättras för statliga myndigheter att uppställa dessa villkor.

Statskontoret ska vid genomförandet av uppdraget inhämta uppgifter och synpunkter från Upphandlingsmyndigheten. Statskontoret ska även inhämta synpunkter från arbetsmarknadens parter (centralorganisationerna).

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 18 december 2020.

Bakgrund

Regeringen gav 2016 Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att verka för att genomföra och följa upp den nationella upphandlingsstrategin

(Fi2016/00833/OU). Av strategin framgår att konkurrensen i den offentliga upphandlingen inte får ske på bekostnad av en god arbetsmiljö eller skäliga anställningsvillkor. Krav på villkor i nivå med svenska kollektivavtal är ett viktigt sätt att motverka social dumpning.

Sedan juni 2017 ska upphandlande myndigheter och enheter, om det är behövligt, ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal. Denna skyldighet gäller vid upphandling av varor,

(2)

2 (3)

tjänster, byggentreprenader och koncessioner som uppgår till minst de tröskelvärden som gäller enligt respektive upphandlingslag.

Upphandlingsmyndigheten utarbetar stöd för upphandlande myndigheter och enheter avseende såväl när det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor (riskbedömningar) som hur villkoren kan formuleras.

I syfte att följa upp de statliga myndigheternas tillämpning av den nya

lagstiftningen infördes ett återrapporteringskrav i ett stort antal myndigheters regleringsbrev för 2018. Enligt återrapporteringskravet skulle myndigheten redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden hade arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Totalt återrapporterade 148 myndigheter i sina årsredovisningar hur de hade arbetat med att ställa arbetsrättsliga villkor i relevanta upphandlingar. Närmare om uppdraget

Uppföljningen och analysen av hur statliga myndigheter har arbetat med att ställa arbetsrättsliga villkor i sina upphandlingar ska utgå från ett lämpligt urval av de myndigheter som fick återrapporteringskrav. Myndigheter med stora inköpsvolymer och Kammarkollegiet bör ingå i urvalet. Statskontoret ska bl.a. redovisa vilken typ av arbetsrättsliga villkor som myndigheterna har ställt och vid vilka slags upphandlingar som detta förekommer. Statskontoret ska också undersöka om och hur myndigheterna har utvecklat sitt

upphandlingsarbete med anledning av återrapporteringskravet. I uppdraget ingår att redovisa vilka effekter som myndigheterna anser sig ha uppnått genom att de ställt arbetsrättsliga villkor.

I redovisningen av goda exempel på hur myndigheter kan arbeta med arbetsrättsliga villkor i upphandlingar ska en redogörelse för

framgångsfaktorer i myndigheternas arbete ingå. Även vilka svårigheter som myndigheterna har identifierat ska redovisas. Exemplen ska kunna användas av andra myndigheter.

(3)

3 (3) På regeringens vägnar Lena Micko Ulrika Sjöholm Kopia till Kammarkollegiet Upphandlingsmyndigheten

References

Related documents

Resultat av energi sparande i statliga myndigheter, kommuner och stora fastighetsförvaltare. FRÅGEFORMULÄR NR

Om vi till exempel ser till den enskilda kategori effektiviteten och produktiviteten i verksamheten måste alla fem komponenterna vara närvarande och fungera effektivt för att

En verksamhetscontroller på Statens institutionsstyrelse ska hantera underlaget från verksamhetsområdena som täcker till exempel in nyckeltal för verksamheten, uppföljning

I uppdraget ingår även att ta fram en nationell vägledning för en utveck- lad planering och samordning av godstransporter som riktar sig till kom- muner, länsstyrelser samt

• Ju större massa ett föremål har, desto större är trögheten och desto större kraft behövs för att öka eller minska föremålets fart.. • Trögheten gör också att

De studier som utvär- derat individuell övervakad träning jämfört med hemträning (44,39,33), vilka alla hade medelhögt bevisvärde, konkluderade att den

From the simulation results we measure the early-time spreading power of the 120 busiest airports under four different intervention scenarios: (1) increase of hand-washing

Huvudskälet var att sänka produktionskostnaden genom att skapa förutsättningar för en god konkurrenssituation.. Genom delade entreprenader

De krav som ställs på statliga bolag som inte utgör upphandlande myndigheter eller enheter rörande leverantörers arbetsvillkor bör motsvara de krav som redan ställs på

Regeringen ger de myndigheter som framgår av bilagan till beslutet i uppdrag att inför nya större strategiska verksamhetsinvesteringar i immateriella an- läggningstillgångar

Chefen ska bland annat fö- reträda myndigheten som arbetsgivare, se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten samt skapa goda ar- betsförhållanden och

Minimiålder för tillträde till arbete Diskriminering Lika lön för män och. Avskaffande av de värsta formerna av barnarbete - Utsatta grupper, t ex

Den upphandlande myndigheten kan till exempel ställa krav på normalvillkor avseende lön, semester och arbetstid samt även krav på tjänstepension och försäkringar enligt

Länsstyrelsen Jämtlands län Claes Ahlström claes.ahlstrom@lansstyrelsen.se 070-648 78 62. Länsstyrelsen Kalmar län Emma Kristin Sabel emma.k.sabel@lansstyrelsen.se 010-223

Inspektionen för strategiska produkter Inspektionen för vård och omsorg Institutet för rymdfysik. Institutet för språk och folkminnen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Karin Lundberg karin.lundberg@msb.se 072-207 30 48.. (MUCF) Johanna Mysjö johanna.mysjo@mucf.se 010-160

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utgångspunkten

Skolverket anser att samråden är värdefulla eftersom de inte bara ger de nationella minoritetsgrupperna möjlighet till inflytande utan även bidrar till att höja

Regeringens åtgärder antas med andra ord ha gett goda förutsättningar för myndigheterna att effektivisera sin administration om regeringen har identifierat förbättringsområden

Direkta kostnader är naturligtvis inga problem att fördela på de olika verksamheterna, men för att myndigheten skall följa principen om full kostnadstäckning 7 krävs också att

Vid försöket användes mycket täta laser- data (ca 50 returer / m 2 ), vilket dock inte är orealistiskt tätt givet den snabba ut- vecklingen på laserskannerområdet. I detta fall

Detta förslag till program för att samla in och samordna statistik om frilufts- liv riktar sig till politiker och myndigheter på nationell nivå genom de natio- nella studier som

På andra sidan sjön skymtar urskogen på Knutberget område 4502.. Foto: