• No results found

Läxa 01

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Läxa 01"

Copied!
2
100
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

315

Läxor

Läxor

Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt.

Läxa 1

Efter avsnitt 1.1

1 a) 29 + 7 b) 72 / 9 c) 7 · 90

d) 4 · 25 e) 900 + 800 f) 103 – 95

2 Skriv talen med siffror. a) niotusen trettiofem

b) två miljoner sextiofemtusen

3 a) 147 + 536 b) 1 053 – 785 c) 4 · 129 4 Vilket värde har siffran 7 i talet

a) 17 500 b) 679 c) 112 752

5 Magda har 180 kr i sedlar i plånboken. Hon köper en bok som kostar 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar?

Ledtråd: Svaret är inte 31 kr.

6 a) 895 / 5 b) 7 · 263 c) 53 + 765 – 466

7 Centraleuropas högsta berg, Mont Blanc, är 4 810 m högt. Nordens högsta berg, Galdöpiggen, är 2 340 m lägre. Afrikas högsta berg, Kilimanjaro, är 3 450 m högre än Galdöpiggen. Världens högsta berg, Mount Everest, är 8 880 m.

a) Hur hög är Galdöpiggen?

b) Hur mycket högre är Mount Everest än Kilimanjaro? 8 Förklara varför siffran 3 är mer värd än siffran 7 i talet 143 789.

(2)

316 Läxor Läxor 9 Vad kostar bananerna som en familj på fyra personer äter varje år?

Räkna med att priset per kilogram är 20 kr.

10 Om man multiplicerar åldern på tre syskon blir produkten 90. Inget av syskonen är över 15 år. Hur gamla är syskonen? Försök komma på så många lösningar som möjligt.

11 Talet 23 utläses ”två upphöjt till tre”.

Det är ett kortare sätt att skriva 2 · 2 · 2. Alltså är 23 = 8. Hur mycket är

a) 52 b) 32 + 23 c) 92 – 43

12 Summan av två tal är 1 309. Det ena talet är sex gånger så stort som det andra. Vilken är differensen mellan de två talen?

Veckans problem

Vilka siffror ska stå i stället för bokstäverna?

a) b) c)

+ 7C1

A

5B

994

+ B5C

6A7

1041

– 2C9

A

1B

274

År 1909 importerades de

första bananerna till Sverige. De blev snabbt populära och idag äter vi varje år i genomsnitt 20 kg bananer per person.

Multiplikation räknas före addition

References

Related documents

För att en läxa ska vara effektiv för elevernas lärandeutveckling krävs det även att de får möjlighet att känna kompetens, vilket innebär att eleverna ska kunna lösa

I artikeln Läxor: en oreglerad bedömningspraktik så påvisas att många av de intervjuade eleverna nämner att föräldrar är en viktig del av att göra läxor

Denna process öppnar upp för samtal mellan pedagoger och föräldrar vilket ger en möjlighet för pedagogerna att visa förståelse för familjens hemsituation och bygga på

Om barnen får hjälp genom sitt modersmål när de ska lära sig olika ämnen får de genom sitt modersmål betydande förkunskaper som gör att det blir lättare för dessa barn att

10 I Europa användes ett år en miljon ton aluminium för tillverkning av aluminiumburkar. Sammanlagt tillverkades ungefär 67 miljarder burkar. Hur mycket väger en burk i

[r]

A static TAL configuration based on the average data of cell load and handover of the entire time period T is applied to all the data sets, and the corresponding SO-STAL is

In our research we have first decided to focus on TV news shows and the development of a system that enables CG-animated TV news programs to be created from text based news

Så- ledes berörs inte den kontraheringsplikt som uppkommer för gasförbrukare till följd av att ett avtal ingås mellan ledningsinnehavare och leverantör, även om

För en maktanalys som uniformen inbjuder till lämpar sig Larssons referens till Foucault väl, mönster i maktut- övning och disciplinering avläses och tolkas.. Också

För varje dag äter han två bananer fler än dagen

9 En jeansaffär köper in 200 par jeans för 225 kr styck. De jeans som blir kvar säljs på rea för 349 kr styck.. Hur mycket väger 1 liter valnötskärnor? Avrunda till tiotal

Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgift er samt ett veckans problem. Hon har 13 tiokronor, 35 enkronor och resten är femkronor.. 7

Nina och Emelie bor 2 km från varandra. En dag gick de varandra till mötes. Båda gick med hastigheten 4 km/h. Nina hade sin hund Jansson med sig. Under tiden som flickorna gick

10 Antag att det skulle gå 100 sekunder på en minut och 100 minuter på en timme. Hur lång skulle en sådan timme vara, om vi antar att en sekund skulle vara lika lång som den

Vad hade han fått betala för nio persikor, om alla kostade lika mycket..

Moderaterna anser därför att regeringen bör skjuta till 100 miljoner kronor för att Sveriges regionala flygplatser kan övervintra samtidigt som det säkerställs att

PROBLEMFORMULERING Tidigare studier pekar på att problem som lågt stöd från omgivning och vårdgivare, låg tillit till sin egen förmåga att amma och upplevelsen av att vara

Det är dels en anledning till att lärare har en fallenhet att lita på läromedel och utgå från den (Hunt et al., 2017). Varje typ av resonemang uppfyller sin egen funktion.

Hellsten menar att de flesta av texterna han har analyserat saknar definition av begreppet läxa, som beskrivit under rubriken 2.2 ovan. 205) Han menar att det är något

I RD placerar sig tre av lärarna när de fokuserar på relationer och anser att föräldrarna får en större inblick i skolan genom läxorna och att detta skapar en bättre kontakt

Majoriteten av lärarna uppgav också att det inte är alla elever som gör sina läxor dock tror de flesta lärarna att läxorna är viktiga för att nå de nationella målen.. Det mest

Vi anser även att ett fungerande samspel mellan barn, föräldrar och skola är av stor betydelse för barnets utveckling och att läxor till stor del ingår i denna samverkan.. Vi