• No results found

Sänkt skatt och bidragstak Motion 2020/21:3509 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sänkt skatt och bidragstak Motion 2020/21:3509 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen"

Copied!
2
5
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion M1932

Motion till riksdagen

2020/21:3509

av Magdalena Schröder (M)

Sänkt skatt och bidragstak

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt skatt på arbete och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bidrag aldrig ska kunna kombineras på ett sådant sätt att den samlade nivån på bidragen blir högre än vad en nettoinkomst vid ett första arbete hade blivit och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det måste alltid löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag. Att arbeta, och att arbeta mer, att tacka ja ett extra arbetspass måste löna sig.

Att det ska löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag är ett konstaterande de flesta bör skriva under på, men skillnaden i plånboken är tyvärr mycket liten, särskilt för en familj med flera barn. En publicerad rapport från Expertgruppen för studier i

offentlig ekonomi (ESO) visar att de ekonomiska drivkrafterna att gå från bidrag till arbete är alltför svaga – och ibland till och med negativa. Att det har fått vara så är mycket illa och har bidragit till ett stort utanförskap där allt för många människor inte kan försörja sig själva och stå på egna ben. Det måste vara en tydlig ekonomisk skillnad på att arbeta och försörja sig själv än att leva på bidrag.

(2)

2 För att säkerställa att det alltid lönar sig bättre att arbeta än att leva på bidrag

behöver Sverige dels sänka skatten på arbete, men också genomföra en stor

bidragsreform som säkerställer att bidrag aldrig kan kombineras på ett sådant sätt att den samlade nivån på bidrag blir på likande nivå än vad en nettoinkomst vid ett arbete hade blivit. Principen är att det alltid måste löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

Att det ska löna sig bättre än att leva på bidrag är givetvis avgörande för ett lands statsfinanser, men det är framförallt en moralisk fråga. Det måste alltid löna sig mer att arbeta än att inte göra det.

Sänkt skatt är en fråga om självständighet. Att den som arbetar själv får bestämma vad han eller hon ska göra med sin egen lön. För många skulle sänkt skatt möjliggöra ett större sparande och därmed en större självständighet och oberoende om något oförutsett händer.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

6.1 Undersköterskors befintliga kompetens ska tillvaratas under en övergångsperiod Vår uppfattning är att förslagen om en längre övergångstid och justerade bestämmelser under

För att säkerställa kvalitén i vården och för att följa betänkandets och promemorians utgångspunkt om att det ska krävas en väl genomförd utbildning och inte enbart

Mälardalens högskola har beretts tillfälle att lämna yttrande över promemorian S2020/05223/SOF Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser

Detta beror framför allt på att ersättningsnivån enligt utredningens förslag trappas ned från 80 procent till 70 procent redan efter 100 dagar, när det 2019 endast var taket

Utredaren förklarar vidare att den som inte är aktiv i näringsverksamheten eller som har låga inkomster från näringsverksamheten i de flesta fall inte kommer att bedömas

Revisorn kan dock inte anses stå under kontroll och ledning av kunden, men faller utanför de personkategorier där skyddet i stället gäller gentemot det företag där den

Företagarna anser vidare att skyddet för den juridisk person som skadats av medvetet falsk rapportering behöver införas tydligare, nuvarande förslag är inte tillfyllest..

Vidare vill Försvarsmakten framhålla att det nödvändiga oberoendet för CSEC i rollen som certifieringsorgan, i förhållande till FMVs övriga verksamhet, inte får

Länsstyrelsen har inte tolkat nuvarande lagstiftning på detta sätt och vi anser att 16 § i förslaget till ny terrängkörningslag innebär ytterligare lättnader i förbudet

Länsstyrelsen Skåne kan inte se att den effektiva tillsyn som utredningen ser som en grundförutsättning för hållbar terrängkörning presenteras i utredningen. Det finns en risk

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få