• No results found

Studier som en väg tillbaka till arbete Motion 2020/21:1815 av Elin Lundgren (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Studier som en väg tillbaka till arbete Motion 2020/21:1815 av Elin Lundgren (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1263

Motion till riksdagen

2020/21:1815

av Elin Lundgren (S)

Studier som en väg tillbaka till arbete

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för vidare möjligheter att studera med sjukförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för vidare möjligheter att studera med a-kassa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att personer som är sjukskrivna eller arbetslösa ska komma tillbaka till arbete är av största vikt. Både för den enskilde individen och också för samhället. Det är en fråga som berör oss alla, direkt eller indirekt.

Därför behöver samhället underlätta för varje människa att göra detta, och den per-son det gäller behöver också hitta vägar framåt.

Jämlikhetskommissionen betonar också tydligt att det livslånga lärandet och möjlig-heten att byta bana är viktigt.

I dag finns vissa möjligheter för sjukskrivna att studera med rehabiliteringspenning men studierna får inte vara en avslutning på tidigare utbildning eller början på en ny längre utbildning. De begränsningarna kan inte ses som gynnande.

TCO har i rapporten Studier – en väg från sjukskrivning till arbete visat att det finns efterfrågan på utökade möjligheter bland långtidssjukskrivna tjänstemän liksom brister i nuvarande system.

Att studera när man också uppbär a-kassa är i normalfallet inte tillåtet, men några undantag finns. Även här borde systemet ses över för att vara mer generöst för den arbetslöse.

Särskilt i tider av hög arbetslöshet är detta en åtgärd som är extra viktig att sätta in. Man kan också tänka sig att de i vissa fall kan riktas särskilt mot bristyrken. Att under-lätta för återgång i arbete liksom en förändrad karriärväg gynnar oss alla, och det är också en viktig jämlikhetsinsats.

(2)

2 Elin Lundgren (S)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat samhällsstöd till offren för endometrios och andra könsspecifika

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse