• No results found

Svenskar rör sig för lite

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Svenskar rör sig för lite"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

30  svensk idrottsforskning  2/2015

Svenskar rör sig för lite

För den som betraktar svenskarna som ett aktivt folk är det dags att 

tänka om. Bara sju procent av 50-65 åringarna är tillräckligt fysiskt 

aktiva, visar resultat från den stora SCAPIS-studien. Stillasittandet är 

det överskuggande problemet. 

FAKTA SCAPIS-STUDIEN SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage  Study, är en landsomfattande undersökning av  svenskarnas hälsa inom områdena hjärta, kärl  och lungor. I studien ingår 30 000 personer i  åldrarna 50-65 år. Studien genomförs på  universitetssjukhusen i: Malmö, Göteborg,  Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå.  Gymnastik- och idrottshögskolan ansvarar för  mätningarna av det dagliga aktivitetsmönstret  och gör analyser om kopplingen till bland  annat riskfaktorer, åderförkalkning och  fettfördelningen i kroppen. En l i g t r a p p o r t E r f r å n myndigheter, inklusive Socialstyreslens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, är två tredjedelar av svenskarna tillräckligt fysiskt aktiva. Vid ett sympo-sium i Stockholm förra året sade en ledande politiker med ansvar för dylika frågor om fysisk aktivitet, att svenskarna var de mest aktiva i Europa. Men är detta verkligen sant?

Aktivast i Europa?

Man kan ju tycka att i stort sett alla människor deltar i de många motionslopp som erbjuds i dag – i löpning, simning, på cykel eller skidor med mera. Allt fler startar i mer extrema aktiviteter som triatlon och ultramaraton. Samtidigt har många i vårt land gymkort eller motsva-rande. Så det mesta talar för att vi ägnar oss mer åt schemalagt idrottande än någonsin.

Riksidrottsförbundets enkät för några år sedan visade att fler i vårt land var medlemmar i en idrottsförening än tidigare. I den så kallade Eurobarometern, där tusentals europeer intervjuas om fysiska aktivitetsvanor, uppgav cirka 90 procent av de intervjuade svenskarna att de idrottade eller motsvarande. Från dylika undersökningar skulle man kunna dra slutsatsen att vi skulle kunna vara det mest aktiva folket i Europa.

Mest stillasittande

Men vårt dagliga rörelsemönster utgörs av så mycket mer än bara idrottande eller annan intensiv fysisk aktivitet, som bland annat ger förbättrad fysisk prestationsför-måga (kondition). Redan på 1960-talet kunde man visa att en god kondition hade stor betydelse för vår framtida hälsa och detta gäller fortfarande. I dag har vi lärt

oss att även för lite vardagsmotion och längre stillasittande utan pauser är obero-ende riskfaktorer för framtida hälsa. Och det är här problemen börjar.

Vi i Sverige är nämligen inte alls lika bra på att undvika stillasittande och att vara aktiva i vardagen, som vi är på att träna och idrotta. I undersökningar om vardagsmo-tion, kommer svenskar långt ned i ett europeiskt perspektiv och vi tillhör de som enligt Eurobarometern sitter allra mest stilla i Europa.

Sverige tillhör de länder i Europa med högst utbildningsnivå och med många kontorsarbetare. I sådana länder ser man ofta ett aktivitetsmönster med många som tränar och idrottar, men som också är mindre aktiva i vardagen och sitter stilla mycket.

I nyligen publicerade data från SCAPIS-studien kan vi visa att medelålders svenskar, 50-65 år, sitter mer än 60 procent av sin vakna tid (figur 1). Dessutom uppfyllde bara drygt 7 procent av dessa individer de gällande nationella riktlinjerna om tillräck-lig fysisk aktivitet (det fanns inga signifi-kanta skillnader mellan kön eller utbilnings-nivå). Det är således en helt annan siffra än

Elin Ekblom Bak

Doktor i medicinsk  vetenskap Mats Börjesson Professor i folkhälsa Medförfattare: Gustav Olsson Kate Bolam Lena Kallings Björn Ekblom Örjan Ekblom Samtilga är verksamma vid  Gymnastik- och idrottshögskolan

(2)

2/2015  svensk idrottsforskning   31 komplettera den med mer vardagsmotion

(till och från arbetet, på arbete och skola, på fritiden). Vi bör dessutom sitta stilla i mindre utsträckning och avbryta sittandet regelbundet. Detta är ett viktigt budskap inte minst till våra politiker.

Sammanfattningsvis behövs det mer forskning kring vårt totala rörelsemönster och dess betydelse för hälsan. Sådana studier pågår för närvarande med delta-gande av Gymnastik- och idrottshögskolan genom bland annat LIV- och SCAPIS-studierna.

de 67 procent som beskrivits utifrån självrapporterade data!

I länder med andra kulturella och socioekonomiska mönster brukar man se fler som är aktiva i vardagen och som sitter stilla i mindre utsträckning på arbetet. I dessa miljöer är också sche-malagda träning och idrottande lägre.

Överskattar vår aktivitet

Svårigheten med frågeformulär om fysisk aktivitet och stillasittande är att man inte erhåller helt tillförlitliga svar. Det finns en tendens att både överskatta sin aktivitetsnivå (vi anger ungefär dubbelt så mycket aktivitet som vi egentligen utför) men samtidigt också grovt underskatta stillasittande tid. Därför bör frågeformulär kompletteras med mer tillförlitliga mätmetoder såsom accelerometri (rörelsemätare) och traditionellt konditionstest på cykel.

Ur hälsosynpunkt är den samman-lagda aktivitetsnivån, totalt rörelse-mönster, med hänsyn tagen till träning, vardagsmotion och stillasittande mest intressant. De studier som finns i vårt land, med frågeformulär och mer objektiva mätningar av total aktivitets-nivå (stegräknare, accelerometrar, konditionstest), talar för att vi är otillräckligt fysiskt aktiva. I framtiden bör vi således försöka bibehålla vår höga schemalagda träningsnivå, men

Figur 1. Visar det dagliga genomsnittliga rörelsemöstret för deltagarna i SCAPIS pilotstudie av  984 personer 50-65 år. Långvarigt stillasittande innebär sittande i minst 20 minuter åt gången.  Studien utgår från ett hypotetiskt antagande om 16 timmars vaken tid per dygn. Långvarigt stillasittande 3,6 timmar 61 % 9,7 timmar 35 % 5,6 timmar 4 % 0,6 timmar Stillasittande

Lågintensiv fysisk aktivitet Medel och hög fysisk aktivitet

References

Related documents

Idag står det att den fysiska aktiviteten ska genomsyra hela verksamheten samt att alla elever ska få chans till dagligt utövande av fysisk aktivitet vilket innebär

Inte ens när det gäller att avslöja kriminella våldsverkare finns en majoritet i Sverige för att polisen ska kunna få tillgång till genetisk information.. Det skulle till

• Lösning 44: Övergången från prokaryoter till eukaryoter är osannolik (Webb, sid 206). Kategori III: ”Dom existerar

• Lösning 44: Övergången från prokaryoter till eukaryoter är osannolik (Webb, sid 206). Kategori III: ”Dom existerar

Det har även framkommit hur samtliga pedagoger menar att medvetna, engagerade och tillåtande pedagoger är en förutsättning för att barn ska utmanas till rörelse och fysisk

Men av flera skäl är inte de siffrorna nödvändigtvis represen- tativa: gravida kvinnor har ju uppenbarligen haft oskyddat sex vilket innebär att de kan vara mer riskutsatta än

Detta trots bristande lagstiftning inom ämnet fysisk aktivitet i fysisk planering vilket även visar på att kommunen, och de anställda som tagit fram denna översiktsplan, har

I och med att de här personerna i första hand inte utför fysisk aktivitet för att de tycker det är en lustfylld aktivitet i sig kan man genom att involvera sociala element