Hög och jämn skörd

Download (0)

Full text

(1)

SV E N S KFR Ö T I D N I N G N R1. FE B R U A R I1998

4

Av: Ingemar Svensson, AB Överums Bruk

Tidig vårsådd utan

föregåen-de såbäddsberedning har

blivit ”inne” på många håll i

lantbrukssverige. Metoden

kan ge många positiva

effek-ter i vårsådd spannmål,

såsom förlängd

vegetation-speriod, mera tid för

vårbru-ket, bra rotutveckling och

något högre skörd.

Noggrannhet vid sådd av

våroljeväxter ger förutsättning för

hög och

jämn skörd

Bildtext

Höstjämning med tiltpackare och sladdplankor ger en väl avjämnad yta utan packade hjulspår och är ett utmärkt sätt att förbereda vårbruket redan på hösten. Foto: Ingemar Svensson.

Efter en väl genomförd såbäddsberedning är det viktigt att såmaskinen är utrustad med billar som placerar utsäde och ev. gödsel på rätt nivå.

Markstruktur,

jordbear-betning och

såbäddsbe-redning är centrala

begrepp när det gäller

att etablera en gröda.

I de fyra följande

artiklarna belyses

fråge-ställningar inom detta

område. En mark i god

kondition borgar för de

höga och jämna

skörde-resultat som jordbruket

idag kräver.

(2)

SV E N S KFR Ö T I D N I N G N R1. FE B R U A R I1998 5

Detta gäller däremot inte för våroljeväxter. Här är det viktigt att invänta den rätta såtidpunkten och ge såbädden tid att samla värme. Våroljeväxter ska sås i en varm såbädd eftersom oljeväxtfröet kräver en högre temperatur för att gro än många fröogräs. Alltför tidig sådd kan innebära att de tidiga ogräsen får ett försprång medan oljeväxtfröet ligger och vän-tar på tillräcklig groningstemperatur.

Mo- och mjälajordar

Kapillära mo- och mjälajordar bearbetas lämpligen så snart bärigheten tillåter, för att bryta upptrans-porten av vatten till ytan. Först då kan solen börja värma upp såbädden i stället för att avdunsta vat-ten. Harvningen luckrar ytan och bryter sönder översta delen av de små kanalerna som suger upp vattnet till ytan. Efteråt stannar vattnet vid harv-bottnen, och det luckra ytskiktet fungerar som avdunstningsskydd. Sådden får vänta tills jord-temperaturen har stigit några grader och de första ogräsen har grott.

Styva lerjordar

De styva lerjordarna beter sig på ett helt annat sätt när det gäller upptorkning på våren. Ytskiktet torkar och spricker sönder relativt snabbt och skapar av sig själv ett mycket effektivt avdunstningsskydd som sedan isolerar mot ytterligare upptorkning. Här gäller det att ha is i magen och inte ge sig ut för tidigt och orsaka packningsskador.

Oavsett jordart bör man prioritera våroljeväxterna när det gäller såtidpunkten eftersom det är så vik-tigt att dessa små frön inte sås för djupt men ändå i kontakt med fuktig jord.

Grund såbädd

För att kunna placera utsädet i kontakt med fuktig jord i en varm grund såbädd är det en stor fördel om ytan är väl avjämnad redan på hösten. Ett bra sätt att säkert klara av höstjämningen är att använ-da tiltpackare tillsammans med plogen.

Tiltpackarens vassa tunga ringar skär sönder och återpackar plogtiltorna och sladdplankorna jämnar av ytan samtidigt som plogen arbetar. På så sätt blir höstharvningen utförd direkt, och utan ett enda hjulspår i den avjämnade ytan.

När tiden är mogen för sådd bör man sträva efter en grund såbädd på ett par cm. Genom att vänta in såtidpunkten kan man ofta bekämpa de tidigt gro-ende ogräsen i samband med såbäddsberedning-en. Oljeväxterna får då ett rejält försprång med en snabb start om fröet placeras i kontakt med fuktig jord.På luckra jordar kan den sista bearbetningen före sådd med fördel göras med vält för att skapa ett jämnt motstånd i såbädden och därmed undvi-ka för djup sådd.

(3)

Rörlig Så-Jet bill

Även om fältet är väl höstjämnat förekommer det ojämnheter i ytan och variationer i jordarter och upptorkning. Eftersom oljeväxter-na ska sås grunt är det mycket vik-tigt att varje såbill kan röra sig fritt och placera varje frö i kontakt med fuktig jord. I försommartorra områ-den är detta speciellt viktigt.

Den smala Så-Jet billen är indivi-duellt rörlig med ställbar belast-ning. För oljeväxter väljs en låg belastning, dock tillräcklig för att billen ska gå igenom det torra ytskiktet. När billstålet möter den fuktiga jorden, ökar motståndet kraftigt så att billen ”bär”. För varje frö som lämnar en enskild bill har den hittat gränsen mellan torr och fuktig jord. Även om fältet inte är perfekt avjämnat klarar Så-Jet bil-larna att hitta fuktig jord åt utsädet för varje liten grop eller förhöjning, utan att så onödigt djupt.

Rätt utsädesmängd

För att säkert kunna så små utsä-desmängder med jämn matning finns det som standard på Öve-rums såmaskiner sedan lång tid både reduktionsväxel och reducer-ingsinsatser. Normalt räcker det att använda reduktionsväxeln vid sådd av våroljeväxter. Genom att byta plats på två kugghjul växlas utmatningen ned i lågväxel, och variatorn kan ställas in på en högre siffra.

Det är först om man hamnar med

SV E N S KFR Ö T I D N I N G N R1. FE B R U A R I1998 7

vara riktigt intressant behövs en hög och jämn skörd. Grunden för detta läggs redan vid såbäddsbe-redning och sådd. Att placera varje frö i bästa möjliga groningsmiljö med välbalanserad växtnäring lätt tillgänglig, ger jämn etablering. Detta i sin tur ger bättre ogräskon-kurrens och jämnare blomning. Kostnaden för kemisk ogräs- och insektsbekämpning minskar samti-digt som den jämnare avmogna-den ger bättre frökvalitet. ■ inställningssiffror under 10 på

vari-atorn som det är aktuellt att använda reducerings- insatser. Om dessa ska monteras bör man först använda ett rensverktyg som ser till att det finns tillräckligt med utrymme för reduceringsinsatsen.

Noggrannhet ger god ekonomi

I växtföljden svarar oljeväxterna för värdefull omväxling. Höstvete kan avkasta 20-25% mera då förfrukten är oljeväxter, jämfört med vete eller korn som förfrukt. Men för att

Överum Multi Jet bearbetar och sår med precision 6m brett i 10-12 km/h. Varje enskild bill hittar gränsen mellan torr och fuktig jord.

Figure

Updating...

References

Related subjects :