Economic evaluation of preventive methods used in dentistry – a systematic review

Download (0)

Full text

(1)

Economic evaluation of preventive methods used in

dentistry – a systematic review

Louise Westerlund

Anna Simonsson

Supervisor: Christina Lindh

Supervisor: Madeleine Rohlin

Master's thesis (30 hp)

Malmö University

Programme in dentistry

Faculty of Odontology

(2)

Abstract

Aims: The aim of this study was to examine economic evaluations of preventive methods

used in dentistry by using a systematic review approach and answering questions about which preventive methods used in dentistry that have been analysed regarding costs and effects and what types of economic evaluations that have been conducted.

Material and method: A search strategy were conducted and PubMed, The Cochrane

Library and Web of Science formed the basis of the literature search. Inclusion- and exclusion criteria were defined and a protocol was made for full-text reading of the included

publications. A critical appraisal of the included publications was made using a second protocol.

Results: A total of 38 publications on economic evaluations of preventive methods used in

dentistry were included. Publications on caries preventive methods were of overwhelming majority (n=35) and only a few publications evaluated preventive methods for other diseases (n=3). The most common evaluated preventive method was pit and fissure sealant (n=8) followed by fluoride varnish (n=6) and water fluoridation (n=3). Most publications evaluated combined preventive methods (n=11). Types of economic evaluations were CEA (n=16) followed by CA/Cost-minimization analysis (n=10), CBA (n=3), a combination of CEA and CBA (n=5), CUA (n=1) and a combination of CEA and CA (n=1).

Conclusions: Publications on economic evaluations of preventive methods used in dentistry

were considerably more than when the SBU reports were published. Yet, no general

conclusions could be drawn regarding cost-effectiveness due to heterogeneity in design and way of analyses. Future well-designed studies are recommended.

(3)

Ekonomisk utvärdering av preventiva metoder som

används inom tandvården – en systematisk översikt

Louise Westerlund

Anna Simonsson

Handledare: Christina Lindh

Handledare: Madeleine Rohlin

Masteruppsats (30 hp)

Malmö högskola

Tandläkarprogrammet

Odontologiska fakulteten

(4)

Sammanfattning

Syfte: Syftet med studien var att undersöka ekonomiska utvärderingar av preventiva metoder

som används inom tandvården genom att göra en systematisk litteraturöversikt och besvara frågor om vilka preventiva metoder som analyserats avseende kostnad och effekt samt vilka typer av ekonomiska utvärderingar som analyserats.

Material och metod: En sökningsstrategi genomfördes och PubMed, The Cochrane Library

och Web of Science utgjorde databaser för litteratursökningen. Inklusions- och exklusionskriterier fastställdes och ett protokoll utgjorde grunden för läsningen av de inkluderade studierna i fulltext. En kritisk granskning av de inkluderade studierna genomfördes genom att använda ett andra protokoll.

Resultat: Totalt 38 publikationer om ekonomiska utvärderingar av preventiva metoder som

används inom tandvården inkluderades. Studier om kariespreventiva metoder var av

övervägande majoritet (n=35) och endast ett fåtal studier utvärderade preventiva metoder för andra sjukdomar (n=3). Den vanligaste preventiva metoden som utvärderades var

fissurförsegling (n=8) följt av fluorlackning (n=6) och vattenfluoridering (n=3). Många studier utvärderade kombinerade preventiva metoder (n=12). Typerna av ekonomiska

utvärderingar var CEA (n=16) följt av CA/Cost-minimization analysis (n=10), CBA (n=3), en kombination av CEA och CBA (n=5), CUA (n=1) och en kombination av CEA och CA (n=1).

Konklusion: Även om studierna om ekonomiska utvärderingar av preventiva metoder som

används inom tandvården är betydligt fler än när SBU-rapporterna publicerades så kan ingen generell slutsats beträffande kostnadseffektiviteten dras på grund heterogenitet i design och sätt att analysera. Fler välgjorda studier rekommenderas.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :