• No results found

Angående specialistläkare Motion 2018/19:1243 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Angående specialistläkare Motion 2018/19:1243 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1176

Motion till riksdagen

2018/19:1243

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda

M)

Angående specialistläkare

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till etableringsfrihet för specialistläkare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I internationella jämförelser hamnar Sverige ofta högt så länge jämförelserna avser resultaten av vården, men vi hamnar längre ner när det gäller bland annat tillgänglig-heten. Inom ramen för hur svensk hälso- och sjukvård är uppbyggd arbetas det visserligen hårt med att förbättra våra svagheter. Samtidigt finns det en viktig resurs inom sjukvården som inte används optimalt i Sverige idag: specialistläkarna. De har idag ingen möjlighet att etablera sig fritt utan får med få undantag endast verka på de landstingsdrivna sjukhusen.

I flera länder har specialister möjlighet att kombinera tjänstgöring på sjukhus med viss verksamhet utanför sjukhuset. I en del fall övergår specialistläkare från

heltidstjänstgöring till egen verksamhet i öppenvård. På detta sätt avlastas

sjukhusmottagningarna såtillvida att patienter kan skötas av specialist i öppenvård. Sverige är ett av få länder som förvägrar specialistläkare fri etablering. Vårdval är visserligen införda i flera landsting men bara för allmänläkare och några få utvalda specialiteter.

Hälso- och sjukvårdens fundamentala villkor behöver reformeras och möjliggöra större mångfald också till gagn för patienternas behov. Att inte läkare i likhet med många andra yrkesgrupper kan etablera sig privat under lika villkor bidrar till sämre tillgänglighet. Patienter drabbas även av att det inte utvecklas och prövas nya eller alternativa behandlingsstrategier i den allmänna sjukvården för patienter med olika kroniska sjukdomar som inte är direkt dödliga. Sjukdomar som, till skillnad från akuta och övergående tillstånd, behöver en kontinuerlig uppföljning och medicinjustering under kvarstående liv.

Många patienter med kroniska sjukdomar behöver en livslång kontinuitet och omhändertagande hos en specialist. Småskaliga vårdföretag skulle därför vara ett sätt att avlasta sjukhusens specialistmottagningar och genom att komplettera sjukhusens resurser minska köerna och förbättra tillgängligheten för patienterna.

(2)

Därutöver kan specialistläkare som även är entreprenörer i högre grad få nyttja hela sin kompetens och sitt engagemang. Nya företag skapar nya jobb, både direkt och indirekt, vilket gagnar samhället.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Ann-Britt Åsebol (M)

References

Related documents

Erik Wallin tar erfarenheter från skolutveckling i en svensk kommun som utgångspunkt för en diskussion av likvärdighetens form och innehåll, där det förra står för

Genom att låta de studerande i mindre grupper diskutera frågan huruvida Goethes färglära kan anses vara en vetenskaplig teori, framkom deltagarnas mer eller mindre

Understanding the nature of science has long been considered an aspect of science literacy and therefore taken as an overriding aim of science teaching.. The question of the nature

Attraktiviteten i dessa förklaringsmodeller, också för många inom skolans värld, står återigen att finna i en »things ontology»; förmenta hjärnskador är verkliga och

Dahlin framhåller därför att alternativa kunskapsformer till den klassiska naturvetenskapen bör lyftas fram, speciellt sådana som bygger på en upplevelse av delaktighet i

On the other hand, it is shown that the institutionalization of ethnic and language groupings provides organizational means for the students themselves to transgress linguistic and

Syftet med projektet har varit att ge skolledare och lärare vid de undersökta skolorna pedagogiska verktyg för att kunna hantera den mångkulturella kulturblandningen i skolan

Här finns uttryck för alla uppfattningar från den defaitistiska »jag vågar inte ställa några krav alls», till det mera självsäkra »jag tycker att mina krav hjälper