• No results found

En nationell handlingsplan för att skapa mer jämlika uppväxtvillkor för barn Motion 2018/19:828 av Anders Österberg och Thomas Hammarberg (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "En nationell handlingsplan för att skapa mer jämlika uppväxtvillkor för barn Motion 2018/19:828 av Anders Österberg och Thomas Hammarberg (båda S) - Riksdagen"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1860

Motion till riksdagen

2018/19:828

av Anders Österberg och Thomas Hammarberg (båda S)

En nationell handlingsplan för att skapa

mer jämlika uppväxtvillkor för barn

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av en nationell handlingsplan för att skapa mer jämlika uppväxtvillkor för barn och

tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 och vi behöver säkerställa att ett långsiktigt arbete för barns rättigheter bedrivs. Att börja med att jämna ut barns

livschanser vore såväl viktigt som effektivt för att lyckas med det. Därför föreslår vi att riksdagen ska arbeta för att alla barn i Sverige ska ha en jämlik barndom.

Ojämlikhet mellan barn skapar och fördjupar klyftor i samhället i stort. Barn som föds in i fattigdom klarar skolan sämre än andra barn. De får sämre hälsa än andra och de får svårare att tillgodogöra sig sina demokratiska och sociala rättigheter senare i livet.

Men utvecklingen kan vändas med hjälp av en kraftfull satsning på att ge barn mer jämlika livsvillkor. Effekterna på lång sikt är mycket större om utgångspunkterna är lika i tidig ålder. Men en bred satsning behöver även riktas till alla de barn som lever här och nu.

För att vi ska säkerställa att alla barn får en jämlik barndom behöver vi ha en strategi att arbeta utefter. Man bör därför överväga att införa en nationell handlingsplan. Den nationella handlingsplanen för en jämlik barndom skulle förslagsvis kunna innehålla följande:

1. Jämlika ekonomiska förutsättningar

Idag lever 234 000 barn i ekonomisk utsatthet. Den enskilt viktigaste insatsen för att bryta denna fattigdom är att se till att föräldrarna har ett fast heltidsjobb. Det

förutsätter en fortsatt och starkt aktiv arbetsmarknadspolitik. Men det krävs också en ekonomisk politik som via skatter, höjda barn- och bostadsbidrag samt bättre

(2)

2

socialförsäkringar kan bidra till att skapa mer jämlika ekonomiska villkor för barnfamiljer.

2. Jämlikhet oavsett boendeort

FN:s kommitté för barns rättigheter har efter granskning kritiserat Sverige för att barn i olika kommuner får olika förutsättningar att tillgodogöra sig sina rättigheter. Staten och kommunerna behöver därför ta ett gemensamt ansvar för att skapa en mer jämlik tillgång till exempelvis en bra skola, boende och sjukvård mellan olika

kommuner och landsting. 3. En jämlik skola

Likvärdigheten i den svenska skolan fortsätter enligt PISA att försämras. Det är stora skillnader i studieresultat mellan skolor på olika orter, mellan olika skolor i samma kommun och mellan elever i samma klass och skola. Det är oacceptabelt. Alla elever ska få tillräckligt med stöd av sina lärare. För att skolan ska bli jämlik ska inte läxor finnas som gynnar eller missgynnar barn beroende på

hemförhållanden. Skolvalssystemet behöver förändras så att vi får mer blandade elevgrupper – socialt och utbildningsmässigt.

4. En jämlik tillgång till fritid

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till lek och fritid. Men i verkligheten råder stora skillnader – exempelvis i faktiskt tillgång till idrotts- och andra föreningsaktiviteter, friluftsliv och möjlighet till kontakt med andra barn utanför skolan. Samtliga kommuner bör kunna erbjuda transport till aktiviteter för barn som behöver det, kollektivtrafiken bör vara kostnadsfri och i många kommuner behövs en rejäl satsning på fritidsverksamhet och aktiviteter.

5. Ett jämlikt och tryggt boende

Vissa barn växer upp i trångboddhet, periodvis bostadslöshet eller ett boende som inte är drägligt. Nu behövs fler hyresbostäder till rimliga kostnader, stor försiktighet med vräkningar av barnfamiljer samt en inkluderande planering av bostadsområden. 6. En barnanpassad asylpolitik

Flyktingbarn far illa, också i Sverige. I utvecklandet av en långsiktig, hållbar, rättssäker och ansvarsfull asylpolitik inom EU och i Sverige bör särskild hänsyn tas till barns utsatta situation.

7. Jämlikhet oberoende av funktionsvariation

Allt för många barn med funktionsvariationer exkluderas och isoleras i samhället. Lika tillgång till skola, fritid och övriga sociala sammanhang kräver bland annat stora satsningar på både anpassning av fysiska miljön, ökad kompetens bland lärare och annan personal samt ett assistanssystem som gör att också barn med

funktionsvariation kan leva ett fullvärdigt liv. 8. Jämlika insatser mot psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa slår särskilt hårt mot utsatta barn som ibland saknar ett välbehövligt skyddsnät. Elevhälsan behöver stärkas och barns möjligheter till hjälp genom BUP måste utökas.

9. Ett jämlikt inflytande

Det behövs kanaler för att möjliggöra barns jämlika inflytande. Alla politiker och andra beslutsfattare bör bli utbildade i barnkonventionen och barns rättigheter. Man bör också överväga behovet av en lokal barnombudsman i varje kommun.

(3)

3

Ett första steg på vägen kan vara att skapa en nationell handlingsplan för en jämlik barndom.

References

Related documents

Vårt inspel har ökad kvalitet som övergripande mål och ger förslag på hur förutsättningarna för grundforskning kan förbättras och hur vi ger utrymme för klinisk forskning

Integrering av forskning i det löpande vardagsarbetet och goda ut- vecklingsmöjligheter för kliniska forskare inom socialt arbete.. Det är angeläget att vidta åtgärder för att

A similar set of problems is also evident for the set of studies that were included in the p-curve analysis of EASE variables. Only three of the thirteen studies

Teoribygget kretsar kring två stora poler och olika grundläggande hållningar till livet, resonans – ett vibrerande liv till människor och ting – och alienering – ett stumt liv

Pedagogisk Forskning i Sverige bjuder nu in till en debatt under år 2020 att diskutera olika antaganden, villkor och lärdomar som är viktiga i formeringen av vad som möjligen är

If video game publishers, developers and customers completely upgrade their state in accordance to the digital transformation of the industry, retailers would need to adopt

Furthermore, considering the research problem in context of the informatics domain model from Beynon-Davies (2013) to understand how a technology can support knowledge sharing

Och när hon till sist sammanfattar läroverkets innebörd för de flickor som gick där med att de blev »mera klass än kön» finner jag att hon inte riktigt rett ut