Glöm inte förskolans viktiga roll

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1/13/2017

Glöm inte förskolans viktiga roll

nsd.se/opinion/glom-inte-forskolans-viktiga-roll-10392218.aspx

Ingegerd Tallberg Broman, psykolog och professor em. i pedagogik, Malmö högskola 06:00 | 2017-01-13

Debatt Replik på debattartikel: Klyftorna i skolan måste vi besegra

”Svenska barns väg till skolan ser olika ut. Några har läst med sina föräldrar sedan de var små, andra stakar sig fortfarande genom bokstäverna”.

Så inleds debattartikeln ”Klyftorna i skolan måste vi besegra” signerad Gustav Fridolin, utbildningsminister, Anna Ekström, gymnasie-kunskapslyftsminister och Heléne Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. (NSD 28/12 2016). I artikeln fokuseras på angelägna åtgärder, som specialpedagogik, skolbibliotek och elevhälsa som ska minska skillnaderna mellan barnen, efter det att de påbörjat skolan.

Med en förskola som når i stort sett alla barn innefattar barns väg till skolan i Sverige en gemensam

kompletterade, ibland kompenserande, erfarenhet. Förskolan syftar sedan länge till att göra vägen något mer likartad och skolstarten något mer likvärdig. Genom förskolan skulle barnen bli mindre avhängiga av

vårdnadshavarens förmåga och möjligheter att bistå dem i deras utveckling och lärande. Denna ambition är ytterst angelägen att stödja på olika sätt.

Den, för att kunna möta de aktuella samhällsutmaningarna, så centrala institutionen förskola har en tendens att hamna under radarn. Den behandlas separat, men inte i den stora debatten, i sitt större sammanhang. Detta trots dess mångåriga och i internationellt perspektiv starka position i Sverige.

I de internationella kunskapsmätningarnas tid har det politiska intresset på både internationell, nationell och lokal nivå allt mer fångats av det som står i fokus för mätningarna, det vill säga den obligatoriska skolan. Framgångar och misslyckande som redovisas i mätningarna upptar den utbildningspolitiska debatten, och påverkar i hög grad åtgärder, reformer, forskningsmedel etcetera.

Det föreligger idag också många varningstecken kring förskolan och dess verksamhet, exempelvis vad gäller rekrytering, kompetensnivå, arbetsmiljö med mera. Den tidigare starka tilltron till förskolans möjligheter synes vara utmanad. Kanske bidrar också detta till att förskolan inte självklart och återkommande omnämns som det strategiska verktyget, som genom tidiga insatser ska komplettera barns uppväxtvillkor och minska den bristande likvärdigheten.

Föräldrarnas förmåga och resurser att stödja sina barn apostroferas som bakgrund till barns olikheter inför mötet med skolan. För utbildningspolitiken är det angeläget att dess institutioner motverkar klyftorna och ökar

likvärdigheten. För detta krävs en rad åtgärder riktade till hela skolsystemet, från dag ett i förskolan. Här finns möjligheten. Ta in förskolan i debatten – ta konsekvent in förskolan bland åtgärderna!

Figure

Updating...

References

Related subjects :