• No results found

Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med psykiatrisk tvångsvård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med psykiatrisk tvångsvård"

Copied!
36
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med psykiatrisk

tvångsvård

Nurses experiences of working with involuntary treatment

in psychiatric care

Författare: Sediga Haidari och Emelie Herbertsson

VT 2019

Examensarbete: Kandidat, 15 hp

Huvudområde: Sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnadsvetenskap Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Handledare: Ann-Kristin Isaksson, universitetslektor, Örebro universitet Examinator: Annica Kihlgren, professor, Örebro universitet

(2)

1

Sammanfattning:

Bakgrund: I Sverige ska vården bedrivas med respekt för patienters integritet och autonomi.

Patienter inom psykiatrin med allvarliga psykiska störningar kan dock vårdas mot sin vilja genom lagen om psykiatrisk tvångsvård, (LPT). I samband med tvångsvård kan

tvångsåtgärder utföras. Tvångsåtgärder ska utövas med maximal respekt och hänsyn till patienter. Genomförandet av tvångsåtgärder är en utmanande del av arbetet och ställer höga krav på sjuksköterskor inom psykiatrin.

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med

psykiatrisk tvångsvård.

Metod: En litteraturstudie genomfördes där artiklar söktes systematiskt. Studien baserades på

12 artiklar varav 8 var kvalitativa och 4 kvantitativa. Artiklarna sammanställdes och analyserades utefter integrerad analys.

Resultat: Utifrån resultatet beskrev sjuksköterskor att emotionella upplevelser uppstod vid

genomförandet av tvångsåtgärder som mestadels var negativa. Sjuksköterskor motiverade sitt användande av tvångsåtgärder främst för att skydda patienter och andra från skada. Den terapeutiska relationen beskrevs kunna inverka på användandet av tvångsåtgärder. Dessutom upplevde sjuksköterskor etiska konflikter i samband med tvångsåtgärder.

Slutsats: Sjuksköterskor upplevde negativa känslor vid genomförandet av tvångsåtgärder och

beskrev det som etiskt konfliktfyllt.

(3)

2

Innehållsförteckning

Inledning ... 3 Bakgrund ... 3 Lagen om psykiatrisk tvångsvård ... 3 Tvångsåtgärder ... 3

Etisk problematik inom psykiatrisk omvårdnad ... 4

Sjuksköterskan i psykiatrisk omvårdnad ... 5

Problemformulering ... 5

Syfte ... 5

Metod ... 5

Design ... 5

Datainsamling och urval ... 6

Kvalitetsgranskning ... 6

Analys ... 6

Forskningsetik ... 7

Resultatredovisning... 7

Emotionella upplevelser av tvångsåtgärder ... 7

Motiv till användning av tvångsåtgärder ... 8

Terapeutiska relationens inverkan på tvång ... 9

Etiska konflikter vid tvång ... 10

Resultat sammanfattning ... 10 Diskussion ... 10 Metoddiskussion ... 10 Resultatdiskussion ... 12 Slutsats ... 14 Kliniska implikationer ... 14 Fortsatt forskning... 14 Referenslista Bilaga 1 Bilaga 2

(4)

3

Inledning

Enligt hälso-och sjukvårdslagen är hälso- och sjukvårdens mål att bedriva vård på lika villkor för hela befolkningen (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, kap. 3, 1 §). Vården ska bygga på respekt för patienters integritet och autonomi (HSL, SFS 2017:30, kap. 5, 1 §; Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 4, 1 §). Autonomi innebär den rätten som patienter har att ta emot eller neka till den vård eller behandling som erbjuds. Patienter har även rätt att avbryta en pågående vård eller behandling. För att patienter ska kunna ta ett adekvat beslut angående sin vård ska denne få tillräcklig och individuellt anpassad information angående planerad omvårdnad och behandling (Ottoson, 2005)

Patienter som lider av en allvarlig psykisk störning kan vårdas mot sin vilja enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, (LPT). Med en allvarlig psykisk störning menas psykiska

funktionsnedsättningar som stör patienters verklighetsuppfattning såsom psykosliknande symtom exempelvis hallucinationer, vanföreställningar och kraftiga förvirringar. Till allvarliga psykiska störning hör även svåra grader av depression med suicidtankar och vissa former av personlighetsstörningar med negativa impulsgenombrott(SOSFS 2008:18a). Att

bli tvångsvårdad kan innebära att patienters integritet kränks och att patienter mister sin autonomi (Arlebrink, 2014; Hem, Gjerberg, Husumand & Pedersen, 2018; Mohr, 2010). I stort sett alla länder i världen har någon form av lagstiftning som reglerar tvångsvård av patienter med allvarliga psykiska störningar, dock finns det ett flertal länder i Europa som inte har någon sådan lagstiftning (Arlebrink, 2014).

Bakgrund

Lagen om psykiatrisk tvångsvård

I Sverige regleras psykiatrisk tvångsvård genom LPT. Syftet med psykiatrisk tvångsvård är att patienter ska bli kapabla att frivilligt medverka till vård och ta emot den hjälp och stöd som anses nödvändigt (Lag om psykiatrisk tvångvård [LPT], SFS 1991:1128, 2 §). Varje år vårdas cirka 12 000 patienter i Sverige genom LPT (Socialstyrelsen, 2013a). De har

vanligtvis ett stort vårdbehov med omfattande vårdinsatser (Socialstyrelsen, 1999). Nuvarande lag om psykiatrisk tvångsvård trädde i kraft den 1 januari 1992 och reglerar tvångsvård inom psykiatrin. För att en patient ska kunna omhändertas enligt LPT måste patienten lida av en allvarlig psykisk störning, inte ha kapacitet att ta ställning till frivillig vård eller motsäga sig den frivilliga vården. Patienten måste även vara i behov av kvalificerad heldygnsvård på en sluten avdelning. Är patienten farlig för sig själv och andra måste även det beaktas (Arlebrink, 2014). Under hela vårdtiden ska behovet av tvångsvården ifrågasättas och ska omedelbart upphöra när villkoren för tvångsvården inte längre existerar (LPT, SFS 1991:1128, § 27).

Tvångsåtgärder

Tvångsåtgärder får utövas i enlighet med LPT och kan utövas vid situationer när individuellt anpassad information från sjukvårdspersonalen inte kan uppfattas av patienten på grund av dennes tillstånd. Det resulterar i att patienten inte frivilligt kan delta i nödvändig vård och behandling (SOSFS 2008:18b).De vanligaste förekommande tvångsåtgärderna i Sverige är medicintillförsel, fastspänning och avskiljning. Fastspänning kan genomföras både i samband

(5)

4 med tvångsmedicinering och som en separat tvångsåtgärd (Socialstyrelsen, 2013b). Tvång ska användas så varsamt som möjligt och med maximal respekt och hänsyn till patienten (LPT, SFS 1991:1128, § 2a). Vid genomförandet av tvångsåtgärder ska alltid en avvägning mellan fördelar och nackdelar med åtgärden göras(SOSFS 2008:18b).

Etisk problematik inom psykiatrisk omvårdnad

Tvång utövas inom psykiatrin i nästan alla länder och Sverige är inte ett undantag. Det viktigaste skälet till genomförandet av tvångsåtgärder är för att förhindra onödigt lidande och att förebygga död (Kjellin, 2011). Genomförandet av vissa former av tvångsåtgärder är nödvändiga trots etisk problematik (Kjellin, 2011; Larsen & Terkelsen, 2014). Patienter som har en svårare grad av psykisk störning och som behandlas och vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård saknar ofta sjukdomsinsikt (Ottoson, 2005).Av den orsaken brister ibland patienters förmåga att ta emot den nödvändiga informationen gällande diagnos, omvårdnad och behandling som patienten anses vara i behov av. Sjuksköterskor anser att vid avsaknad av sjukdomsinsikt hos patienter kan patienters familjer involveras (Goethals, Dierckx de Casterlé & Gastmans, 2013). Vid tvångsvård enligt LPT kan sjuksköterskor inte utgå från de etiska principerna att göra både gott och respektera patienters autonomi

(Ottoson, 2005). Principen att göra gott måste ibland prioriteras och att respektera patienters autonomi sättas tillfälligt åt sidan om tvångsåtgärder anses nödvändigt. Genomförandet av tvångsåtgärder är utmanande och kräver att sjuksköterskor ska ha goda etiska kunskaper, vara lyhörd, ödmjuk och visa förståelse för patientens situation (Svenska psykiatriska föreningen, 2013).

Det förekommer olika perspektiv på användandet av tvångsåtgärder. Det kan orsaka en osäkerhet hos sjuksköterskor avseende vad som är en sista utväg eller vilka alternativa åtgärder som kan användas (Al-Maraira & Hayajneh, 2019). På Island är genomförandet av mekanisk fasthållning och avskiljning förbjudet utifrån etiska skäl och endast fysisk

fasthållning är tillåtet (Steinert, Lepping, Bernhardsgrütter, Conca, haitling, Jenssen & Whittington, 2010). Dessutom har ett flertal länder använt ett evidensbaserat program för att minska och förhindra tvångsåtgärder (LeBel, Duxbury, Putkonen, Sprague, Rae & Sharpe, 2014). En del sjuksköterskor anser dock att tvångsåtgärderna inte kan elimineras bara för att respektera patientens autonomi och värdighet (Wilson, Rouse, Rae & Kar Ray, 2017). När sjuksköterskor försöker reflektera om etiska situationer i vården kan etiska teorier som pliktetik och konsekvensetik vara till hjälp. Den mest kända teorin om pliktetik härstammar från den tyska filosofen Immanuel Kant (Sandman & Kjellström, 2013). Den viktigaste förutsättningen för Kants teori var att människan utmärks av sin begåvning att ta moraliskt ansvar, och även av hennes förmåga till förnuft och rationalitet. Pliktetik bygger på att den rätta handlingen ska utföras. Den som plikten kräver. Pliktetik kan ge sjuksköterskor

vägledning i sitt handlande och skapa en viss möjlighet till acceptans av ett agerande även om detta känns etiskt fel. Till skillnad från pliktetik fokuserar konsekvensetik på konsekvenserna av en handling (Sandman & Kjellström, 2013). Enligt konsekvensetiken är en handling rätt om handlingen leder till bästa möjliga konsekvenser för flest antal personer. Konsekvensetik ger sjuksköterskor möjlighet att handla på ett etiskt tveksamt sätt, bara konsekvenserna av handlingen leder till gott (Sandman & Kjellström, 2013).

(6)

5 Sjuksköterskan i psykiatrisk omvårdnad

Legitimerade sjuksköterskor har ett ansvar för att ständigt utvärdera sina styrkor och

svagheter utifrån sin professionella kompetens. Det innebär att sjuksköterskors yrkesutövning står under eget ansvar. Sjuksköterskors arbete ska bygga på ett gott etiskt förhållningsätt och omvårdnaden ska ges med hänsyn till patientens värdighet, självbestämmande och integritet. Författningar, lagar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården gäller för allt arbete som sjuksköterskor utför. En förutsättning för god omvårdnad är att sjuksköterskor har kompetens att utveckla en tillitsfull relation med patienten och patientens närstående. För att patientens värdighet och integritet ska bevaras har sjuksköterskor som ansvar att se till att omvårdnaden utförs i partnerskap med patienten och patientens närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).

Sjuksköterskors ansvar inom psykiatrisk vård är att stödja och stärka patienter till att

bibehålla känslan av kontroll över sitt liv. Sjuksköterskor ska även stärka patienters förmåga till att hantera känslor av meningslöshet, förbättra strategier och hantera sin sjukdom.

Sjuksköterskor inom psykiatrin ska även kunna identifiera och hantera uppkomsten av risk för att skydda patienter och andra från skada (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).

Sjuksköterskors första möte med patienter kan påverka tvångsvårdade patienters

sjukhusvistelse. Om det första mötet inte börjar bra och patientens behov inte identifieras ökar risken för att patienten får ett mer aggressivt beteende och tvångsåtgärder kan behöva tillämpas (Hem, Heggen & Ruyter, 2008; Voskes, Kemper, Landeweer, Widdershoven, 2014).

Problemformulering

När en patient lider av en allvarlig psykisk störning och saknar verklighetsuppfattning kan patienten vårdas mot sin vilja enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Tvångsåtgärder som används i samband med tvångsvård kan kränka patienters autonomi och integritet, vilket kan komma i konflikt med sjuksköterskors förhållningssätt. Studien kan bidra till en ökad förståelse och kunskap om sjuksköterskors arbetssituation inom tvångsvården och hur användandet av tvångsåtgärder påverkar sjuksköterskor.

Syfte

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med psykiatrisk tvångsvård.

Metod

Design

För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturstudie enligt Kristensson (2014) med både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Artiklarna söktes systematiskt, granskades kritiskt och sammanställdes.

(7)

6 Datainsamling och urval

Sökorden valdes utifrån studiens syfte. För att få fram relevanta artiklar gjordes ett stort antal sökningar i databaser som ansågs lämpliga inom området. Sökningarna genomfördes i

databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo som alla riktar sig mot omvårdnad.

Meningsbärande ord som användes var: Sjuksköterska, erfarenhet/upplevelse och psykiatrisk tvångsvård. Svenska MeSH användes för att översätta meningsbärande ord från svenska till engelska (Kristensson, 2014).

I databasen Cinahl användes sökorden Nurs* och Experience i fritext. ”Psychicatric

Nursing”, ”Involuntray Treatment”, ”Involuntray Commitment”, ”Coercion” och ”Restraint, Physical” söktes som kontrollerade ämnesord. Sökorden gav en träff på 235 artiklar. Samtliga rubriker lästes igenom och utifrån rubrikerna lästes abstrakt på 100 av artiklarna. De 12 artiklarna som ansågs svara på syftet lästes och granskades i sin helhet. Sedan valdes 8 av artiklarna till studiens resultat. I Medline användes sökorden nurs* och experience i fritext. Orden “Involuntary Treatment, psychiatric”, Commitment of mentally Ill”, “Coercion” och “Restraint, physical” söktes som kontrollerade ämnesord. Sökorden gav ett resultat på 143 artiklar. Alla titlar lästes, dubbletter tog bort och utifrån titlarna lästes 112 abstrakt igenom. I sin helhet lästes 15 artiklar och 3 artiklar valdes till studiens resultat. Sökorden som användes i databasen PsycInfo var Nurs*, Experience och Psychiatric Nursing i fritext. ”Involuntary treatment”, "Commitment (Psychiatric)" , ”Coercion” och ”Physical Restraint” söktes som kontrollerade ämnesord. Sökkombinationen gav ett resultat på 199 artiklar och alla rubriker lästes igenom. Dubbletter valdes bort och 7 artiklar valdes för granskning. Genom sökningen framkom 1 ny artikel till studien (Kristensson, 2014), se bilaga 1.

Sökorden i samtliga databaser kombinerades med hjälp av booleska sökoperatörer OR och AND. Booleska “OR” utnyttjades för att bredda sökningen och “AND” användes för att kombinera ihop sökorden. Begränsningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, skulle vara publicerad inom senaste 10 åren samt vara “Peer Reviewed”. I databasen Medline fanns dock inte den sist nämnda funktionen “Peer Reviewed”, se bilaga 1.Artiklar från hela världen inkluderades i studien. Artiklarna skulle vara utformade enligt IMRAD struktur och endast artiklar med primärkällor inkluderades. Artiklar som handlade om sjuksköterskors upplevelser av att tvångsvårda barn och ungdomar samt artiklar om tvångsvård inom öppenvården uteslöts (Kristensson, 2014).

Kvalitetsgranskning

Artiklarnas trovärdighet och kvalitetsnivå utvärderades och granskades av författarna. Granskningarna genomfördes med hjälp av Kristensson (2014) kvalitativa och kvantitativa granskningsfrågor. Artiklarna genomlästes noggrant och en utvärdering av artiklarnas metod och resultat genomfördes. Författarna diskuterade och jämförde varandras uppfattningar av artiklarna. Artiklarna sammanfattades och de centrala meningarna skrevs i artikelmatris, se bilaga 2.

Analys

Artiklarna sammanställdes och analyserades utifrån integrerad analys (Kristensson, 2014). Efter granskning av artiklarna lästes artiklarnas resultat ett flertal gånger för att erhålla en

(8)

7 förståelse av artiklarnas innehåll och att de var relevanta för studiens syfte. Därefter

genomfördes ordagrann översättning från engelska till svenska. Innehållet diskuterades för att författarna skulle försäkra sig om att artiklarna blivit uppfattade lika. Artiklarnas resultat sammanställdes och likheter och skillnader upptäcktes. Utifrån likheter växte det fram olika huvudkategorier som sedan blev grunden för fyra olika teman. Artiklarnas resultat delades in i olika delar och markerades olika för att varje relevant del skulle hamna under lämpligt tema. Författarna har under analysprocessen medvetandegjort sin förförståelse (Henricsson, 2017).

Forskningsetik

Vid en litteraturstudie är det viktigt att etiska överväganden uppmärksammas. Vid det

aktuella arbetet togs särskild hänsyn till att texten hade översatts och den tolkades noga för att risken för feltolkning skulle minimeras (Sandman & Kjellström, 2013). Alla artiklar som inkluderades i studien utom två var godkända av etiska kommittéer enligt ländernas regler och lagar. Artiklarna som inte fått ett godkännande av en etisk kommitté hade samtycke från deltagarna. Artiklarna var dessutom ”Peer Reviewed” vilket bland annat innebär att artiklarna har blivit kvalitetsgranskade och för att upptäcka och förebygga uppkomsten av eventuella förfalskningar och plagiat (Vetenskapsrådet, 2017)

Resultatredovisning

Den aktuella studiens resultat presenterades utifrån fyra teman. Resultatet baserades på tolv artiklar varav sju bidrog till tre eller fyra teman, se tabell 1.

Tabell 1. Artikelöversikt Artikel Tema: Emotionella upplevelser av tvångsåtgärder. Tema: Motiv till användning av tvångsåtgärder. Tema: Terapeutiska relationens inverkan på tvång. Tema:

Etiska konflikter vid tvång.

Bigwood & Crowe (2008) X X X X

Gelkopf et al. (2009) X X Gustafsson et al. (2014) X X X Jalil et al. (2017) X Kontio et al. (2010) X Korkeila et al. (2016) X X X Maharaj et al. (2013) X X X Mahmoud (2017) X X Moran et al. (2009) X X X Muir-Cochrane et al. (2015) X X X X Muir et al. (2018) X Perkins et al. (2012) X X X

Emotionella upplevelser av tvångsåtgärder

Sjuksköterskor upplevde negativa känslor som ilska, sorg, rädsla, obehag och trötthet i samband med genomförandet av tvångsåtgärder även känslor av skuld, hjälplöshet och frustration beskrevs av sjuksköterskor (Gelkopf, Roffe, Behrbalk, Melamed, Werbloff, &

(9)

8 Bleich ,2009; Jalil, Huber, Sixsmith & Dickens, 2017; Korkeila, Koivisto, Paavilainen & Kylmä, 2016; Mahmoud, 2017; Moran, Cocoman, Scott, Matthews, Staniuliene & Valimaki, 2009).Tvångsåtgärder upplevdes även väldigt ångestfyllt. Ångesten kunde bero på personlig rädsla (Bigwood & Crowe, 2008; Gustafsson, Wigerblad & Lindwall, 2014; Korkeila et al, 2016) exempelvis en specifik oro över rädslan att bli anfallna (Moran et al., 2009). I en studie av Mahmoud (2017) kände sjuksköterskor sig generade när patienters anhöriga kom på besök samtidigt som patienten var fasthållen. En del sjuksköterskor mådde dåligt när patienter blev ledsna och andra tyckte synd om patienter i samband med tvångsåtgärder (Gelkopf et al., 2009). I motsats till det beskrev Korkeila et al. (2016) att en mindre del sjuksköterskor inte hade några känslomässiga upplevelser alls vid genomförandet av tvångsåtgärder. Trots upplevelsen av negativa känslor uttrycktes det att tvångsåtgärder var något som inte kunde undvikas (Bigwood & Crowe, 2008; Gustafsson et al., 2014; Muir- Cochrane, Baird, & McCann, 2015; Perkins, Prosser, Riley & Whittington, 2012). Sjuksköterskor som var aktivt involverade i genomförandet av tvångsåtgärder upplevde mindre ilska och trötthet jämför med dem som inte varit inblandade. Däremot upplevdes mer skuldkänslor vid involvering i tvångsåtgärder (Jalil et al., 2017). Arbetet i en miljö med våld och aggression beskrevs som känslosamt dränerande. Sjuksköterskor upplevde ett känslosamt lidande i samband med tvångsåtgärder och för att klara av sitt arbete förträngde sjuksköterskor sina känslor vid genomförandet av tvångsåtgärder. Genom att ständigt förtränga sina känslor beskrevs det att moralen och måendet försämrades. Det upplevdes att en förträngning av känslor kunde leda till att sjuksköterskor blev härdade eller emotionellt avskilda från patienten (Moran et al., 2009).

Skilt från dessa negativa upplevelser och erfarenheter av tvångsvård beskrev även

sjuksköterskor att genom tvångsåtgärder kunde sjukvårdspersonalens trygghet öka. Dessutom beskrevs det att tvångsåtgärder kunde vara lindrande för patienten (Korkeila et al., 2016). Trygghet vid genomförandet av tvångsåtgärder upplevdes framför allt av kvinnliga och yngre sjuksköterskor med lägre utbildningsnivå och med mindre erfarenhet (Mahmoud, 2017; Korkeila et al., 2016). Även sjuksköterskor som ansåg att det inte fanns något val till

användandet av tvångsåtgärder hade en mindre negativ syn på användandet av tvångsåtgärder (Muir-Cochrane et al., 2015).

Motiv till användning av tvångsåtgärder

Sjuksköterskor upplevde att tvångsåtgärder användes mest för att kontrollera aggressiva patienter och för att skydda patienter och andra från skada (Bigwood & Crowe, 2008; Gelkopf et al., 2009; Maharaj et al., 2013; Mahmoud, 2017; Muir- Cochrane et al., 2015; Muir, O’Kane & Oster, 2018; Perkins et al., 2012). Aggression, våld, självskada och planerad administration av läkemedel vara främsta anledningarna till tvångsåtgärder (Perkins et al., 2012). Användandet av tvångsåtgärder sågs som en del av kulturen på arbetsplatsen. Tvångsåtgärder upplevdes som en integrerad, väsentlig och oundviklig del av arbetet på grund av vård av oförutsägbara patienter (Bigwood & Crowe, 2008). Sjuksköterskor

upplevde att ett ansvar för samhället togs genom att vårda patienter som ansågs vara en risk (Maharaj, O´Brien, Gillies & Andrew, 2013). När en patient betedde sig våldsamt kunde det sätta igång och sprida ilska bland andra patienter, vilket kunde leda till en försvårad situation (Muir et al., 2018; Perkins et al., 2012). Sjuksköterskor kände ett behov av att agera snabbt vid tron om att kunna bli skadad av en aggressiv och våldsam patient. Vid sådana

(10)

9 omständigheter blev förmågan att göra klara beslut åsidosatt av behovet att kontrollera

patienten (Perkins et al., 2012).

Sjuksköterskor uttryckte att tvångsåtgärder skulle användas endast om det ansågs nödvändigt och som en sista utväg när alla andra alternativ inte fungerat (Gustafsson et al., 2014; Moran et al., 2009; Muir et al., 2018; Perkins et al., 2012). Muir et al. (2018) menade att

tvångsåtgärder inte skulle användas vid uppkomst av mindre aggressiva handlingar. Ibland upplevde sjuksköterskor att tvångsåtgärder överanvändes (Perkins et al., 2012). Risker bedömdes olika och varierande personligheter och egenskaper påverkade användandet av tvångsåtgärder (Bigwood & Crowe, 2008; Perkins et al., 2012). Ett skäl till överanvändning av tvångsåtgärder kunde vara otillräckligt antal specialistutbildade sjuksköterskor.

Sjuksköterskor utan specialistutbildning kunde sakna empati och förståelse för patienter med psykiska störningar. Arbetsrelaterade problem såsom arbetskrav och brist på stöd från chef och arbetsledare var andra anledningar till överanvändning av tvångsåtgärder (Muir et al., 2018). Även miljörelaterade problem som dålig belysning och upptagna korridorer kunde orsaka aggressivitet hos patienter, vilket kunde vara en förklaring till genomförandet av tvångsåtgärder (Muir et al., 2018; Muir-Cochrane et al., 2015). Dock ansåg Gustafsson et al. (2014) att tvångsåtgärder kunde minskas om den diskuterades och planerades innan.

Terapeutiska relationens inverkan på tvång

Tvångsåtgärder beskrevs vara svåra att genomföra och upplevdes konfliktfyllt gällande sjuksköterskors inblandning och den terapeutiska rollen gentemot patienter (Bigwood & Crowe, 2008; Moran et al, 2009; Muir- Cochrane et al, 2015). Genomförandet av tvångsåtgärder kunde orsaka en dålig relation mellan sjuksköterskor och patienter.

Alternativa åtgärder skulle i första hand vidtas innan användning av tvångsåtgärder (Korkeila et al., 2016). Det framkom även motsatta synpunkter att genomförandet av tvångsåtgärder kunde vara bra för den terapeutiska relationen (Bigwood & Crowe, 2008). En dålig relation mellan sjuksköterskor och patienter och även kulturella skillnader kunde bidra till att patienter blev aggressiva (Muir-Cochrane et al., 2015). Sjuksköterskor beskrev att den

terapeutisk relation med patienter var viktigt för patienters psykiska och fysiska återhämtning (Perkins et al., 2012; Maharaj et al., 2013). En god relation med patienter uttrycktes vara bland det viktigaste med psykiatrisk vård (Maharaj et al., 2013). Genom skapandet av en terapeutisk relation med patienter kunde antalet tvångsåtgärder minskas dock sågs det inte alltid som möjligt på grund av tid och personalbrist. Trots detta uttryckte sjuksköterskor även att det tog mycket tid och resurser med tvångsåtgärder (Perkins et al., 2012).

Relationen mellan sjuksköterskor och patienter beskrevs vara asymmetriskt och en strävan fanns efter att minska asymmetrin. Det asymmetriska förhållandet kunde leda till en överträdelse av patienters värdighet genom att patienter blev svikna för att löften bröts (Gustafsson et al., 2014). Sjuksköterskor beskrev att patienter kunde känna sig maktlösa, vilket kunde leda till ett förolämpande eller aggressivt beteende hos patienter för att jämna ut maktförhållandet och för att få en känsla av kontroll (Maharaj et al., 2013). Det var viktigt för relationen att patienten fick möjlighet att fråga och prata efter en genomförd tvångsåtgärd och även få information om varför tvångsåtgärden genomfördes (Maharaj et al., 2013).

Sjuksköterskor beskrev dock att patienter inte rutinmässigt fick möjligheten att diskutera sina upplevelser av tvångsåtgärder eller få veta orsaken till genomförandet av tvångsåtgärden (Perkins et al., 2012). Sjuksköterskor uttryckte att det var viktigt att visa respekt och omtanke

(11)

10 för att skapa en terapeutisk relation med patienter. Det beskrevs att när det var risk för

personalens och patienters säkerhet var en förhandling med patienten alltid det första alternativet (Maharaj et al., 2013). Enligt Perkins et al. (2012) beskrev det att genom

skapandet av en relation kunde sjuksköterskor erhålla en referensram om patienters tidigare beteenden och vilka risker det fanns hos patienterna. Med den kunskapen kunde en patients framtida beteende förutsägas, vilket upplevdes av sjuksköterskor som något som minskade användandet av tvångsåtgärder.

Etiska konflikter vid tvång

Sjuksköterskor kände ofta en osäkerhet över sina egna beslut (Perkins et al., 2012; Kontio, Välimäki, Putkonen, Kuosmanen, Scott & Joffe, 2010). Det beskrevs att det var svårt att balansera mellan patienters bästa och sina egna ansvar (Maharaj et al., 2013; Kontio et al., 2010) Sjuksköterskor upplevde att användandet av tvångsåtgärder ibland var etiskt fel. Till exempel när genomförandet av tvångsåtgärder skedde för ofta, för länge, med syftet att straffa patienter eller på grund av brist på sjuksköterskor (Korkeila et al., 2016). Vid bedömning av patienters beteende upplevde sjuksköterskor ett etiskt dilemma. Betedde patienter sig aggressivt kunde ett beslut om att genomföra tvångsåtgärder fattas snabbt och sjuksköterskor upplevde att det inte fanns tillräcklig med tid för att diskutera med andra om situationen (Kontio et al., 2010). Vid genomförandet av tvångsåtgärder fokuserade

sjuksköterskor på den aktuella patienten, vilket beskrevs ta både tid och kraft. När andra patienter inte fick lika mycket uppmärksamhet kunde en etisk konflikt uppstå hos

sjuksköterskor. Efter en genomförd tvångsåtgärd upplevde sjuksköterskor en lättnadskänsla samtidigt som de kände sig skyldiga. Skuldkänslorna baserades på att de inte hade gjort tillräcklig för patienten och att inga andra alternativ hittats som var bättre (Kontio et al., 2010). Det upplevdes som mindre konfliktfyllt när sjuksköterskor hade en känsla av att ha provat alla andra alternativ innan tvångsåtgärden samt att den genomfördes vid rätt tidpunkt (Bigwood & Crowe 2008).

Resultat sammanfattning

Sjuksköterskor beskrev att de emotionella upplevelserna som uppstod vid tvångsåtgärder var mestadels negativa. Sjuksköterskor uttryckte att tvångsåtgärder var den svåraste delen med arbetet. Främsta motivet till användandet av tvångsåtgärder var för att kontrollera aggressiva patienter och för att skydda patienter och andra från skada. Den terapeutiska relationen kunde påverka användandet av tvångsåtgärder och skapandet av en terapeutisk relation ansågs vara viktigt för patienters fysiska och psykiska återhämtning. Genomförandet av tvångsåtgärder kunde orsaka etiska konflikter hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor uttryckte att det var en balansgång mellan patienters bästa och sjuksköterskors plikt vid tvångsvård.

Diskussion

Metoddiskussion

En litteraturstudie genomfördes eftersom syftet med studien var att fånga aktuell kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med psykiatrisk tvångsvård. För att sammanställa relevant kunskap som kan omsättas i praktiken är en litteraturstudie ett lämpligt arbetssätt.

(12)

11 Att studiens sökning genomfördes systematiskökade studiens vetenskapliga tyngd

(Kristensson, 2014). Studien har en kvalitativ ansats då författarna ville få en ökad kunskap och förståelse för sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med psykiatrisk tvångsvård (Henricson & Billhult, 2017). Författarna kunde ha fått ett större djup avseende

sjuksköterskors erfarenheter om en empirisk studie hade genomförts. Interjuver skulle kunnat berika studien med en större förståelse genom att sjuksköterskor fritt fick berätta om sina erfarenheter (Kristensson, 2014). Författarna valde dock att göra en litteraturstudie för att få fler perspektiv av sjuksköterskors erfarenheter.

Databaserna som användes till studien var Cinahl, Medline och PsycInfo som riktar sig mot omvårdnad. En provsökning genomfördes även i databasen Pubmed dock framkom inga nya relevanta artiklar varför databasen exkluderades från sökmatrisen. Enligt Henricson (2017) ger användandet av flera databaser i studien större möjlighet att hitta relevanta artiklar, vilket ökar studiens trovärdighet och sensitivitet. Valet av sökord och sökordskombinationer anses vara avgörande vid litteraturstudier enligt Henricson (2017). I den aktuella studien togs relevanta meningsbärande ord fram som översattes från svenska till engelska med hjälp av svenska MeSh. Sökorden kombinerades med hjälp av sökoperatörerna “AND” och “OR” vilket enligt Kristensson (2014) stärker studiens sensitivitet. Hade författarna valt att använda den booleska sökoperanden NOT hade sökningen blivit mer specifik enligt

Kristensson (2014). Till en början sökte författarna endast med kontrollerade ämnesord och ämnesordet “Attitude of health personnel” användes. Författarna hade även en begränsning på 5 år för att få fram så aktuella forskning som möjligt. Dock visade det sig att det blev olika professioners upplevelser som framkom där sjuksköterskors erfarenheter inte kunde urskiljas och vid en begränsning på 5 år framkom för få relevanta artiklar. Problemet löstes genom att använda sökorden “Experience” och “Nurs*” i fritext istället för “Attitude of health

personnel” samt ökade begränsningen till 10 år (Kristensson, 2014). Enligt Henricson (2017) ökar studiens specificitet om sökord i fritext och ämnesord kombineras.

För att ge en tydlighet i hur urvalsprocessen har gått till är den beskriven i både text och sökmatris. Av artiklarna som inkluderades till studien beskrev alla utom en artikel endast sjuksköterskornas erfarenheter, vilket stärker studiens trovärdighet. I den artikeln där det även ingick läkare kunde författarna tydligt urskilja sjuksköterskors erfarenheter vilket studiens syfte avsåg. Författarna hade inga begräsningar i vilka länder som skulle ingå i studien, vilket resulterade i att artiklar från flera olika länder inkluderades till studien. En svaghet med att det inkluderades olika länder kan vara att sjukvården kan skilja sig åt mellan länderna. Det kan leda till svårigheter att tillämpa resultatet i den svenska sjukvården.

Författarna fann dock liknande resultat i alla studier trots kulturella skillnader och anser därför att studiens resultat kan tillämpas inom den svenska sjukvården (Henricson, 2017). Artiklarna genomlästes och granskades av båda författarna vilket enligt Henricson (2017) stärker studiens tillförlitlighet. Författarna fann både kvalitativa och kvantitativa artiklar till studien. Av artiklarna hade 8 kvalitativ och 4 kvantitativ ansats. Enligt Henricson (2017) kan studiens trovärdighet öka genom att inkludera flera artiklar med samma ansats i studien. I kvantitativa studier kan inte sjuksköterskor uttrycka sina erfarenheter fritt vilket kan ses som en svaghet. Författarna anser dock att genom att inkludera även kvantitativa artiklar till studien tillämpades både subjektiv och objektiv information om sjuksköterskors erfarenheter, vilket ansågs stärka studien (Henricson, 2017). Merparten av artiklarna som inkluderades till studien var godkända av etiska kommittéer utom två. I den finska studien av Korkeila et al.

(13)

12 (2016) framkom det att i Finland är inte ett godkännande från en etisk kommitté nödvändigt när deltagarna är sjuksköterskor. I studien av Mahmoud (2017) framgick det inte varför studien inte godkänts av en etisk kommitté. Det kan vara en svaghet för studien, trots det inkluderades artiklarna då kvalitetsgranskningen visade att artiklarna uppfyllde andra kriterier.

Resultatdiskussion

Enligt resultatet beskrev sjuksköterskor emotionella upplevelser i samband med

tvångsåtgärder. Sjuksköterskor upplevde mest negativa känslor och ansåg att genomförandet av tvångsåtgärder var svårt och oundvikligt. En anledning till upplevelsen av negativa känslor kan vara att tvångsåtgärder kommer i konflikt med patientens rätt till autonomi och

sjuksköterskors etiska koder (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Utförandet av

tvångsåtgärder kunde även hamna i konflikt mellan sjuksköterskors generella pliktetik, som innebär att respektera och följa givna beslut och konsekvensen av en handling,

konsekvensetiken (Sandman & Kjellström, 2013). Det är förståeligt att sjuksköterskor upplever negativa känslor i samband med tvångsåtgärder. Enligt resultatet bidrar det till mycket oro hos sjuksköterskor att inte göra rätt val vilket genererar starka känslor som sjuksköterskor dessutom tvingas leva med.

I litteraturstudien var det fler kvinnor än män som deltog. Kvinnliga sjuksköterskor kan uppleva mer känslor vid tvångsåtgärder såsom rädsla och oro, vilket påverkar den upplevda känslan av tvångsåtgärder. Även tidigare forskning har visat att kvinnor hade mer negativa känslor än män vid genomförandet av tvångsåtgärder (Gelkopf et al.,2009). Moran et al. (2009) beskrev att sjuksköterskor ibland trängde undan sina känslor i samband med

tvångsåtgärder för att klara av att genomföra tvångsåtgärden. Att sjuksköterskor stänger av sina känslor kan beror på att de blir ett hinder i utförandet och ett sätt att stålsätta sig. Känslorna som sjuksköterskor faktiskt känner kanske kan avspegla sig på patienten och försvåra situationen. Sjuksköterskor ser därför att det bästa alternativet är att försöka ignorera sina känslor. Signaler som vårdpersonalen sänder ut är av stor betydelse och fel signaler kan leda till våldsamma situationer (Hylén, Engström, Engström, Pelto-Piri &

Anderzen-Carlsson, 2019; Moylan, 2015). Även om sjuksköterskor försöker förtränga sina känslor och inte uttrycker dem verbalt kan det synas på kroppsspråket, vilket kan påverka patienten. Wynn, Kvalvik & Hynnekleiv (2011) menar att män har mer benägenhet att genomföra tvångsåtgärder än kvinnor. Författarna till den aktuella studiens tolkning är att manliga sjuksköterskor kanske lättare kan stänga av sina känslor och därför har en mer benägenhet att utföra tvångsåtgärder.

I resultatet framkom det att sjuksköterskors motiv till användning av tvångsåtgärder främst var för att skydda patienter och andra från skada, vilket enligt Arlebrink (2014) är ett av kriterierna för att vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård. Sjuksköterskor beskrev att tvångsåtgärder användes vid avsaknad av alternativa åtgärder. Användandet av

tvångsåtgärder var ibland oundvikligt i psykiatrisk vård och sjuksköterskor skulle i första hand sträva efter att lunga patienten genom kommunikation (Mohr 2010). När sjuksköterskor inte erhöll något resultat vid lugnandet av patienten tillämpades tvångsåtgärder (Goethals et al., 2013). Enligt socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2008:18) ska tvångsåtgärder ha största möjliga nytta för patienten och inte användas mer än nödvändigt. Enligt resultatet upplevde sjuksköterskor att tvångsåtgärder ibland överanvändes på grund av brist på

(14)

13 specialistutbildade sjuksköterskor. Det förklarades att sjuksköterskor utan

specialistutbildning kunde ha mer benägenhet till användning av tvångsåtgärder. Det beskrevs även att det kunde bero på personliga egenskaper och arbetsförhållandena på avdelningarna. Moran et al. (2009) uttryckte att när patienter betedde sig aggressiva kunde det väcka en stark oro och rädsla hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor utan specialistutbildning har kanske inte samma erfarenhet i hur sådana situationer kan hanteras och tvångsåtgärder kan upplevs som enda vägen till trygghet. Moylan (2015) menade att utbildning och erfarenhet är faktorer som inverkar på sjuksköterskors förmåga att hantera aggressiva patienter. Även Wynn et al. (2011) betonade att utbildningsgraden har betydelse för hur sjuksköterskor ser på tvång och att sjuksköterskor med högre utbildning är mindre benägna att utföra tvång.

Enligt Svenska psykiatriska förening (2013) ställs personalen inom psykiatrin inför stora krav för att genomföra god tvångsvård. Det är landstigen, kommunerna och regionerna som har det övergripande ansvaret över vårdens kvalitet och för att sjuksköterskor ska få utbildning och stöd. Det är samhällets skyldighet att erbjuda bästa möjliga vård till patienter som vårdas under tvång. Mekanisk fasthållning och avskiljning är på Island förbjudet på grund av att det anses påverka vårdens kvalitet. Enligt Isländsk lag är endast fysisk fasthållning tillåtet (Steinert, 2010). Författarna till den aktuella studien anser att det skulle kunna vara relevant även i Sverige dock finns det ett behov av mycket personal för att klara av att hålla fast patienten på ett säkert sätt. I Sverige är det idag brist på sjuksköterskor och att enbart bedriva fysisk fasthållning skulle vara problematiskt på grund av detta.

Enligt resultatet upplevde sjuksköterskor att den terapeutiska relationen var väldigt viktig. Maharaj et al. (2013) menade att skapandet av en terapeutisk relation var bland det viktigaste med psykiatrisk omvårdnad.Ger sjuksköterskan patienten tid, möjlighet att vara delaktig och visar intresse för patientens känslor kan det bidra till att patienten upplever mindre lidande. I tidigare forskning har det framkommit att det är viktigt att sjuksköterskor ger patienten tid och utrymme för att stärka den terapeutiska relationen (Vuckovich 2009). Hylén et al. (2019) beskrev att kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten var det viktigaste inom psykiatrisk vård för att förhindra uppkomsten av våld. Idag råder det brist på sjuksköterskor, vilket kan innebära att möjligheten att spendera tid med patienterna inte alltid finns inom svensk sjukvård. Enligt resultatet uppstod konflikter när sjuksköterskor upplevde att användandet av tvångsåtgärder försämrade relationen med patienten, samtidigt som patientens mentala och fysiska hälsa främjades genom en god relation.

Tvångsåtgärder ansågs som nödvändigt och förknippades med etiska konflikter. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde etiska dilemman i samband med utförandet av

tvångsåtgärder. Det beskrev vara en balansgång mellan omvårdnad och tvångsåtgärder. Enligt Korkeila et al. (2016) upplevde sjuksköterskor det som etiskt fel när tvångsåtgärder genomfördes för ofta eller för länge. I resultatet framkommer det att sjuksköterskor ofta kände en osäkerhet gällande sina egna beslut. Sjuksköterskor ställdes inför etiska dilemman vid beslut om tvångsåtgärder och en osäkerhet uppkom om vilka konsekvenserna skulle bli. Teorier om konsekvensetik kan användas i situationer när beslut om tvångsåtgärder inte är självklara (Sandman & Kjellström, 2013). Fördelar och nackdelar av konsekvenserna bör övervägas i alla vårdsituationer och både sjuksköterskor och patienter behöver få möjligheten att prata runt situationen (Ottoson, 2005). Ansvaret ligger på sjuksköterskan att

(15)

14 Ställningstagandet till vilka konsekvenser en genomförd tvångsåtgärd kommer ge kan vara väldigt utmanande. Att ett sådant beslut blir konfliktfyllt för sjuksköterskor är naturligt eftersom patientens integritet kränks och patienten dessutom förlorar sitt självbestämmande (Arlebrink, 2014). Sjuksköterskor har samtidigt ett ansvar att följa sin yrkesplikt (Sandman & Kjellström, 2013).

Slutsats

Enligt studiens resultat upplevde sjuksköterskor negativa känslor i samband med

tvångsåtgärder och beskrev det som etiskt konfliktfyllt. Sjuksköterskor inom den psykiatriska slutenvården använde tvångsåtgärder när det ansågs oundvikligt och nödvändigt med syftet att skydda patienten och andra från skada. Sjuksköterskor kan behöva ta snabba beslut vid akuta tvångsåtgärder vilket innebär ett stort ansvar och ställer höga krav på sjuksköterskor. Kliniska implikationer

Det är viktigt att arbetsgivaren medvetandegörs om sjuksköterskors upplevda negativa känslor vid tvångsåtgärder för att kunna erbjuda det stöd som behövs. Tvångsåtgärder beskrevs överanvändas vid brist på specialistutbildade sjuksköterskor och vid ogynnsamma iljöförhållanden. Genom att öka bemanningen och anställa mer specialistutbildade

sjuksköterskor kan det bidra till att mer tid kan spenderas med patienterna, vilket även gynnar den terapeutiska relationen. En förbättring av arbetsmiljön kan bidra till en minskning av användandet av tvångsåtgärder och kan skapa en tryggare miljö både för personal och patienter.

Fortsatt forskning

Allt fler personer drabbas utav psykisk ohälsa och idag är psykisk ohälsa ett stort

samhällsproblem (Waldenström, 2016). I och med den ökade psykiska ohälsan kommer ett behov av fler sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin. Forskning och kunskap när det gäller hur sjuksköterskor kan hantera sina negativa känslor och agera professionellt i samband med tvångsvård och tvångsåtgärder är av stor vikt. Dessutom är det viktig med fortsatt forskning om sjuksköterskors erfarenheter av tvångsvård och även alternativa metoder till tvångsåtgärder.

(16)

15

Referenslista

Artiklar till resultatet är markerat med *

Al-Maraira, O. A., & Hayajneh, F. A. (2019). Use of Restraint and Seclusion in Psychiatric Settings: A Literature Review. Journal of Psychosocial Nursing & Mental Health Services, 57(4), 32–39. https://doi.org/10.3928/02793695-20181022-01

Arlebrink, J. (2014). Etiska aspekter på tvångsvård. I I. Skärsäter (Red.), Omvårdnad vid psykisk ohälsa: På grundläggande nivå (s.457-477). Lund: Studentlitteratur.

*Bigwood S, & Crowe M. (2008). “It’s part of the job, but it spoils the job”: a

phenomenological study of physical restraint. International Journal of Mental Health Nursing, 17(3), 215–222. Retrieved from

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rzh&AN=105811680&site= ehost-live

*Gelkopf M, Roffe Z, Behrbalk P, Melamed Y, Werbloff N, & Bleich A. (2009). Attitudes, opinions, behaviors, and emotions of the nursing staff toward patient restraint. Issues in Mental Health Nursing, 30(12), 758–763. https://doi.org/10.3109/01612840903159777

Goethals, S., Dierckx de Casterlé, B., & Gastmans, C. (2013). Nurses’ ethical reasoning in cases of physical restraint in acute elderly care: a qualitative study. Medicine, Health Care & Philosophy, 16(4), 983–991. https://doi.org/10.1007/s11019012-9455-z

*Gustafsson, L.-K., Wigerblad, Å., & Lindwall, L. (2014). Undignified care: Violation of patient dignity in involuntary psychiatric hospital care from a nurse’s perspective. Nursing Ethics, 21(2), 176–186. https://doi.org/10.1177/0969733013490592

Hem, M. H., Gjerberg, E., Husum, T. L., & Pedersen, R. (2018). Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review. Nursing Ethics, 25(1), 92–110. https://doi.org/10.1177/0969733016629770

Hem MH, Heggen K, & Ruyter KW. (2008). Creating trust in an acute psychiatric ward. Nursing Ethics, 15(6), 777-788.

https://journals-sagepubcom.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.1177/0969733008090525

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s.411-419). Lund: Studentlitteratur.

Henricson, M & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.,), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (111-117). Lund:

Studentlitteratur.

Hylén, U., Engström, I., Engström, K., Pelto-Piri, V., & Anderzen-Carlsson, A. (2019). Providing Good Care in the Shadow of Violence - An Interview Study with Nursing Staff and Ward Managers in Psychiatric Inpatient Care in Sweden. Issues In Mental Health Nursing, 40(2), 148–157. https://doi.org/10.1080/01612840.2018.1496207

(17)

16

*Jalil, R., Huber, J. W., Sixsmith, J., & Dickens, G. L. (2017). Mental health nurses’ emotions, exposure to patient aggression, attitudes to and use of coercive measures: Cross sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 75, 130–138. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.07.018

Kjellin, L. (2011). Tvångsvård: tvångsvård och etik. I I, Ljungqvist, & H, Jenner. (red.), Psykiatri för baspersonal: kunskap för en evidensbaserad praktik. (2., [rev.] uppl.) Stockholm: Gothia.

*Kontio, R., Välimäki, M., Putkonen, H., Kuosmanen, L., Scott, A., & Joffe, G. (2010). Patient restrictions: Are there ethical alternatives to seclusion and restraint? Nursing Ethics, 17(1), 65–76. https://doi.org/10.1177/0969733009350140

*Korkeila, H., Koivisto, A.-M., Paavilainen, E., & Kylmä, J. (2016). Psychiatric Nurses’ Emotional and Ethical Experiences Regarding Seclusion and Restraint. Issues in Mental Health Nursing, 37(7), 464–475. https://doi.org/10.3109/01612840.2016.1163626

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.

Larsen, I. B., & Terkelsen, T. B. (2014). Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff. Nursing Ethics, 21(4), 426–436.

https://doi.org/10.1177/0969733013503601

LeBel, J. L., Duxbury, J. A., Putkonen, A., Sprague, T., Rae, C., & Sharpe, J. (2014). Multinational experiences in reducing and preventing the use of restraint and seclusion. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 52(11), 22– 29.

https://doi.org/10.3928/02793695-20140915-01

*Maharaj, R., O’brien, L., Gillies, D., & Andrew, S. (2013). Police referrals to a psychiatric hospital: Experiences of nurses caring for police-referred admissions. International Journal of Mental Health Nursing, 22(4), 313–321. https://doi.org/10.1111/j.1447-0349.2012.00881.x

*Mahmoud, A. S. (2017). Psychiatric Nurses’ Attitude and Practice toward Physical Restraint. Archives of Psychiatric Nursing, 31(1), 2–7.

https://doi.org/10.1016/j.apnu.2016.07.013

Mohr, W. K. (2010). Restraints and the code of ethics: An uneasy fit. Archives of Psychiatric Nursing, 24(1), 3–14. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2009.03.003

*Moran A, Cocoman A, Scott PA, Mathews A, Staniulene V, & Valimaki M. (2009). Restraint and seclusion: a distressing treatment option? Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (Wiley-Blackwell), 16(7), 599–605. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2009.01419.x

(18)

17 Moylan, L. B. (2015). A Conceptual Model for Nurses’ Decision-making with the

Aggressive Psychiatric Patient. Issues In Mental Health Nursing, 36(8), 577–582. https://doi.org/10.3109/01612840.2015.1019019

*Muir, C. E. C., Baird, J., & McCann, T. V. (2015). Nurses’ experiences of restraint and seclusion use in short-stay acute old age psychiatry inpatient units: a qualitative study. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 22(2), 109–115. https://doi.org/10.1111/jpm.12189

*Muir, C. E., O’Kane, D., & Oster, C. (2018). Fear and blame in mental health nurses’ accounts of restrictive practices: Implications for the elimination of seclusion and restraint. International Journal of Mental Health Nursing, 27(5), 1511–1521.

https://doi.org/10.1111/inm.12451

Ottosson, J. (2005). Psykiatrisk etik. Stockholm: Liber.

*Perkins E, Prosser H, Riley D, Whittington R, Perkins, E., Prosser, H., … Whittington, R. (2012). Physical restraint in a therapeutic setting; a necessary evil? International Journal of Law & Psychiatry, 35(1), 43–49. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2011.11.008

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken: forskningsetik. Lund: Studentlitteratur.

SFS 1991:1128. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.

SOSFS 2008:18a. Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård: Allvarlig psykisk störning. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad från

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8336/2009-126114_2009_126_114.pdf

SOSFS 2008:18b. Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård: Proportionalitet och information vid användning av tvångsåtgärd. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad från

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8336/2009-126114_2009_126_114.pdf

Socialstyrelsen. (2013b). Bättre vård –mindre tvång: Uppföljning och förbättring av data om tvångsvård och tvångsåtgärder. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad från

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19264/2013-1127.pdf

Socialstyrelsen. (2013a). Statistik om psykiatrisk tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad från

https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/statistik-om-psykiatrisktvangsvard-enligt-lpt-2013.pdf

(19)

18 Socialstyrelsen. (1999). Tvångsvård. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad från

https://www.socialstyrelsen.se/regelverk/tvangsvard

Steinert, T., Lepping, P., Bernhardsgrütter, R., Conca, A., Hatling, T., Janssen, W., … Whittington, R. (2010). Incidence of seclusion and restraint in psychiatric hospitals: A literature review and survey of international trends. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology: The International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services, 45(9), 889–897. https://doi.org/10.1007/s00127-009-0132-3

Svenska psykiatriska föreningen (2013). Psykiatrisk tvångsvård: kliniska riktlinjer för vård och behandling. Stockholm: Svenska psykiatriska föreningen (SPF). Från

http://www.schizofreniforeningarna.se/files/Tvangsvard_SPF.pdf

Svensk sjuksköterskeförening (2014). Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård. Hämtad 16 maj, 2019, från svensk sjuksköterskeförening,

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationersvensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningarpublikationer/kompetensbeskrivning.sjukskot erska.psykiatri.2014.pdf

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Hämtad 10 april, 2019 från svensk sjuksköterskeförening,

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationersvensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningarpublikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. (Reviderad utgåva). Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/Godforskning ssed_VR_2017.pdf

Voskes, Y., Kemper, M., Landeweer, E.G., Widdershoven, G.A. (2014). Preventing seclusion in psychiatry: A care ethics perspective on the first five minutes at admission. Nursing ethics 21(7), 766-773. https://doi.org/10.1177/0969733013493217

Vuckovich PK. (2009). Strategies nurses use to overcome medication refusal by involuntary psychiatric patients. Issues in Mental Health Nursing, 30(3), 181–187.

https://doi.org/10.1080/01612840802694478

Waldenström, A. (2016). Psykisk ohälsa. Hämtad 27 maj, 2019, från Vårdgivarguiden, https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/Psykiskhalsa/

Wilson, C., Rouse, L., Rae, S., & Ray, M. K. (2017). Is restraint a ‘necessary evil’ in mental health care? Mental health inpatients’ and staff members’ experience of physical restraint. International Journal of Mental Health Nursing, 26(5), 500–512.

https://doi.org/10.1111/inm.12382

(20)

19 Wynn, R., Kvalvik, A.-M., & Hynnekleiv, T. (2011). Attitudes to coercion at two Norwegian psychiatric units. Nordic Journal Of Psychiatry, 65(2), 133–137.

(21)

20 Bilaga 1 Databas Sökord Resultat av sökningen (Antal träffar) Urval 1 (Lästa titlar) Urval 2 (Lästa abstract) Urval 3 (Antal artiklar till studien) Cinahl 2019-04-23 Kl. 10:45 #1 (MH "Involuntary Treatment") OR (MH “Restraint, Physical”) OR (MH “Coercion”) OR (MH “Involuntary Commitment”)

#2 Nurs* AND Experience #3 (MH "Psychiatric Nursing") #4 #2 OR #3 #5 #1 AND #4 Begränsningar: •Engelska •Peer review •10 år 7,303 66,483 19,077 83,297 591 235 235 100 8

(22)

21

Databas Sökord Resultat av

sökningen (Antal träffar) Urval 1 (Lästa titlar) Urval 2 (Lästa abstract) Urval 3 (Antal artiklar till studien) Medline 2019-04-23 Kl. 10:00

#1 (MH”Involuntary treatment, psychiatric” OR

(MH”Commitment of Mentally Ill”) OR (MH”coercion”) OR (MH”Restraint, physical”) #2 Nurs* #3 Experience #4 #1 AND #2 AND #3 Begränsningar: •Engelska •10 år 21,940 807,360 749,520 257 143 143 112 3 (*5)

(23)

22

Databas Sökord Resultat av

sökningen (Antal träffar) Urval 1 (Antal lästa artiklar) Urval 2 (Antal lästa abstract) Urval 3

(Antal artiklar till studien) PsycInfo 2019-04-23 Kl: 9:00 #1 DE "Involuntary Treatment" OR DE "Commitment(Psychiatric)" OR DE "Physical Restraint" OR DE "Coercion"

#2 Nurs* AND Experience #3 Psychiatric Nursing #4 #2 OR #3 #5 #1 AND #4 Begränsningar: • Engelska • Peer review • 10 år 7,428 33,869 18,450 48,684 416 199 199 100 1 (*4)

(24)

23

Bilaga 2

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr och land

Syfte Metod Värdering Resultat

Bigwood, S., & Crowe, M. (2008).

”It´s part of the job, but it spoils the job”: a phenomenologica l study of physical restraint. International Journal Of Mental Health Nursing, 17 (3), 215-222. Nya Zeeland The aim was to understand the nurses experiences of physical restraint. Population Inklusionskriterier:

Registrerade sjuksköterskor eller

psykiatrisjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin på en akutavdelning.

Urvalsförfarande

Deltagarna rekryterades genom reklam som publicerades på akutavdelningarna. Intresserade sjuksköterskor fick en kopia av informationsbladet.

Urval

Totalt 70 registrerade sjuksköterskor som arbetade på akutavdelningarna.

Beskrivning slutlig studiegrupp

7 stycken varav 4 män och 3 kvinnor. Av dessa 7 hade 4 mer än 5 års arbetslivserfarenhet inom den kliniska miljön och 3 hade mindre än 5 år.

Datainsamlingsmetod

Semistrukturerade interjuver.

Analysmetod

Kvalitativ metod med textanalys.

Styrkor -Tydligt syfte. -Studiens design var välbeskrivet. -Citat stärker resultatet. Svagheter -Inga tydliga exklusionskri terier.

Sjuksköterskor beskrev att

tvångsåtgärder inte sågs som något positivt. Det blev en del av kulturen på arbetsplatsen. Tvångsåtgärder beskrevs som en del av arbetet och ansågs vara nödvändigt för att kunna kontrollera oberäkneliga patienter. Sjuksköterskor betonade värdet av att kunna lugna patienter för att undvik tvångsåtgärder. Dock beskrev sjuksköterskor att beslutet om

tvångsåtgärder ibland togs för fort. Sjuksköterskor upplevde en konflikt mellan att kontrollera och vårda vid tvångsåtgärder.

(25)

24

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr och land

Syfte Metod Värdering Resultat

Gelkopf M, Roffe Z, Behrbalk P, Melamed Y, Werbloff N, & Bleich A. (2009). Attitudes, opinions, behaviors, and emotions of the nursing staff toward patient restraint. Issues in Mental Health Nursing, 30(12), 758–763 Israel

Aim of this study was to explore the

attitudes, opinions, behaviors, and emotions of the nursing staff toward patient restraint.

Population

Inklusionskriterier Sjuksköterskor som

arbetade inom psykiatrin på ett statligt sjukhus i Israel.

Urvalsförfarande

Frågeformulär delades ut till sjuksköterskor som jobbade inom psykiatrin på statliga sjukhuset i centrala Israel. Urval 130 sjuksköterskor. Beskrivning slutlig studiegrupp Totalt 111 varav 68 kvinnor och 43 män. Datainsamlingsmetod Frågeformulär. Analysmetod Statistisk analys. Stykor -Deltagarnas egenskaper beskrivs utförlig. -Välbeskrivet resultat. Svagheter -Inga tydliga exklusionskriterier.

Sjuksköterskor upplevde känslor som

frustration och hjälplöshet samt tyckte synd om patienter i samband med tvångsåtgärder. Licensierade och kvinnliga sjuksköterskor uttryckte mer negativa känslor än icke licensierade och manliga sjuksköterskor vid genomförandet av tvångsåtgärd.

En mindre del sjuksköterskor upplevde att patienter led av tvångsvård och att det betraktades som straff och skadade patienter.

(26)

25

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr och land

Syfte Metod Värdering Resultat

Gustafsson, L-K., Wigerblad, A., & Lindwall, L. (2014) Undignified care: Violation of patient dignity in involuntary psychiatric hospital care from a nurses perspective. Nursing Ethics, 21(2), 176-186. Sverige

The aim was to describe nurses experiences of violation of patient dignity in clinical caring situations in involuntary psychiatric hospital care. Population Inklusionskriterier

Sjuksköterskor från två olika sjukhus som tillhandahåller psykiatrisk tvångsvård.

Urvalsförfarande

Inbjudan via brev.

Beskrivning slutlig Studiegrupp:

Totalt 15 sjuksköterskor varav 10 kvinnor och 5 män. I åldrarna 27-52 år. Sjuksköterskorna representerade 7 olika avdelningar på 2 olika sjukhus.

Datainsamlingsmetod

Gruppinterjuver 1 gång i månaden i totalt 9 månader.

Analysmetod

Kvalitativ metod med textanalys.

Styrkor -Tydligt formulerat syfte. -Pilotstudie genomfördes. -Välbeskriven design. -Tydligt beskriven dataanalys. -Citat stärker resultatet. Svagheter -Inga tydliga exklusionskriterier. -Inget beskrivet om hur stort urvalet var från början.

Sjuksköterskor upplevde att patienter många gånger blev ignorerade och inte tagna på allvar. Sjuksköterskor upplevde att ju mer en patient bad om uppmärksamhet desto mer blev patienten ignorerad. Att bli ignorerad som patient upplevde sjuksköterskor som den överträdelse som skapade mest ångest hos patienter. Att ignorera patienter beskrevs som den vanligaste överträdelsen bland trötta och utarbetade personal. Många sjuksköterskor beskrev att det var väldigt ångestfyllt med fysiska överträdelser av patientens värdighet. Det upplevdes som det svåraste med jobbet. Sjuksköterskor var överens om att våld inte helt kan undvikas i denna typ av vård. Att det bedrevs med välmening för att skydda patienter och personal. Sjuksköterskor upplevde även att det var en överträdelse av patienters värdighet när löften bröts och att det kunde ge

(27)

26

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr och land

Syfte Metod Värdering Resultat

Jalil, R., Huber, J.W., Sixsmith, J., & Dickens, G.L. (2017)

Mental health nurses emotions, exposure to patient aggression, attitudes to and use of coercive measures: Cross sectional questionnaire survey. International Journal Of Nursing Studies, 75, 130-138. Storbritannien

Aim with this study was to identify relationships between mental health nurses exposure to patient aggression, their

emotions, their attitudes towards coercive

containment measures, and their involvement in incidents involving seclusion and restraint.

Population

Inklusionskriterier

Kvalificerad vårdpersonal.

Urvalsförfarande

Sjuksköterskor som var intresserade av studien fick information via brev.

Beskrivning slutlig studiegrupp:

Totalt 68 stycken varav 48 kvinnor och 20 män som hade mer än 2 års

arbetserfarenhet inom psykiatrisk omvårdnad.

Datainsamlingsmetod

Data samlades in via observationer samt olika instrument och mätningsskalor. Analysmetod Statistisk analys av samband. Styrkor -Olika instrument användes. Svagheter

-Alla deltagare var inte erfarna.

-Mer kvinnor än män deltog i studien.

-Inget beskrivet om hur stort urvalet var från början.

Studien visade att kvinnliga sjuksköterskor upplevde mer negativa känslor som ilska, sorg, rädsla, skuld och trötthet i samband med användning av tvångsåtgärder.

Sjuksköterskor som var inblandade i

genomförandet av tvångsåtgärder upplevde mindre ilska och trötthet jämfört med

sjuksköterskor som inte var inblandade. Däremot hade sjuksköterskor som använde tvångsåtgärder mer skuldkänslor.

(28)

27

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr och land

Syfte Metod Värdering Resultat

Kontio, R., Välimäki, M., Putkonen, H., Kuosmanen, L., Scott, A., & Joffe, G. (2010). Patient restrictions: Are there ethical alternatives to seclusion and restraint? Nursing Ethics, 17(1), 65–76. Finland The present study explored nurses’ and physicians’ perceptions of what actually happens when an aggressive behavior episode occurs on the ward and what alternatives to seclusion and restraint are actually in use as normal standard practice in acute psychiatric care Population Inklusionskriterier

Registrerade sjuksköterskor och läkare.

Urvalsförfarande

Ändamålsenligt urval.

Urval

30 deltagare och 3 bortfall.

Beskrivning slutlig studiegrupp

Totalt 27 varav 22 sjuksköterskor och 5 läkare.

14 kvinnor och 13 män. Deltagarna var i åldrarna 26-59.

Datainsamlingsmetod

Fokusgrupper.

Analysmetod

Kvalitativ metod med textanalys.

Styrkor -Pilotstudie genomfördes. -Utförligt resultat. Svagheter - Inga tydliga exklusionskriterier.

Sjuksköterskor upplevde ångest, rädsla, skuldkänsla och hjälplöshet i samband med tvångsåtgärder. När patienter betedde sig aggressivt fattades besluten om tvångsåtgärder snabbt. Sjuksköterskor upplevde att det inte fanns tillräcklig med tid för att diskutera med andra om patienten kunde vara farlig för sig själv eller för andra. Därför kände

sjuksköterskor en osäkerhet över sina egna beslut och tyckte att det var svårt att balansera mellan patients bästa och sitt eget ansvar. Vidare beskrev sjuksköterskor att vid användning av tvångsåtgärd skulle fokus läggas på den aktuella

patienten, vilket tog tid och kraft från sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplevde en etisk konflikt när andra patienter inte fick uppmärksamhet.

(29)

28

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr och land

Syfte Metod Värdering Resultat

Korkeila, H., Koivisto, A.-M., Paavilainen, E., & Kylmä, J. (2016). Psychiatric Nurses’ Emotional and Ethical Experiences Regarding Seclusion and Restraint. Issues in Mental Health Nursing, 37(7), 464–475 Finland

The aim was to describe psychiatric nurses’ emotional and ethical experience regarding seclusion and restraint, and the factors associated with these experience. Population Inklusionskriterier

Registrerade sjuksköterskor som hade en andra grad examen och som deltagit i åtminstone ett genomförande av en tvångsåtgärd de senaste 12 månaderna. Exklusionskriterier

Kriminaltekniker, neuropsykiatriska eller icke psykiatriska avdelningar.

Urvalsförfarande

Elektroniska frågeformulär skickades till 384 sjuksköterskor.

Urval

384 sjuksköterskor

Beskrivning slutlig studiegrupp

Totalt 165 varav 99 kvinnor och 66 män. I åldrarna 21-63 år. Datainsamlingsmetod Frågeformulär. Analysmetod Statistisk analys. Styrkor -Utförlig beskrivning av metod. -Tydliga inklusions- och exklusionskriterier.

Studien visade att sjuksköterskor upplevde negativa känslor som ilska och obehag mot patienter i samband med genomförandet av

tvångsåtgärder som fasthållning och avskiljning. En liten del sjuksköterskor upplevde inga känslomässiga upplevelser alls och en del uttryckte rädsla och ångest för sin egen säkerhet. De flesta sjuksköterskor upplevde mindre negativa känslor vid tvångsåtgärder eftersom tvångsåtgärder ökade

sjukvårdspersonalens säkerhet. Dessutom kunde tvångsåtgärder ge en lindrande upplevelse till patienter. En del sjuksköterskor ansåg att tvångsåtgärder kunde orsaka en dålig relation mellan sjuksköterskor och patienter.

(30)

29

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr och land

Syfte Metod Värdering Resultat

Maharaj, R., O´Brien, L., Gillies, D., & Andrew, S. (2013). Police referrals to a psychiatric hospital: Experiences of nurses caring for police-referred admissions. International Journal Of Mental Health Nursing, 22(4), 313-321. Australien The aim was to explore the experiences of nurses caring for patients referred by the police. Population Inklusionkriterier

Sjuksköterskor på akutavdelningar och psykiatriska intensivvårds avdelningen på ett psykiatriskt sjukhus.

Urvalsförfarande

Information om studien gavs verbalt och i skrift. Sjuksköterskor som var intresserade skulle kontakta den första författaren.

Beskrivning slutlig studiegrupp

Total 9 sjuksköterskor från tre enheter. I åldrarna 28-60 år med en arbetslivserfarenhet inom psykiatrin mellan 5- 35 år.

Datainsamlingsmetod

Semistrukturerade interjuver.

Analysmetod

Kvalitativ metod med textanalys.

Styrkor -Tydligt formulerat syfte -Studiens design är välbeskriven. -Citat stärker resultatet. Svagheter -inga tydliga exklusionskrit erier. -Inget beskrivet om hur stort urvalet var från början.

Sjuksköterskor i studien beskrev att det var en balansgång mellan omvårdnad och tvång. Trots tvångsåtgärder uttryckte sjuksköterskor att det var viktigt att visa respekt och omtanke för patienter för att skapa en relation. Sjuksköterskor

menade att skapandet av en relation med patienter var den viktigaste delen med arbetet. Sjuksköterskor betonade vikten i att låta patienter få fråga och prata efter en genomförd tvångsåtgärd och

tillhandahålla information om varför den genomfördes. För att rättfärdiga sitt handlande med tvångsåtgärder tänkte sjuksköterskor på det bra

References

Related documents

Author Igor Popovic / Supervisor Prof. Ernst Hollander, MBA in Marketing, Thesis 2009 University of Gävle, Department of Business Administration and Economics... The summary of

Syftet är att sänka halten av PAH generellt och att få fram ett bra underlag inför förhandlingar om ett permanent undantag för vissa traditionellt direktrökta

The steps are shown in the top plot of Figure 11 , and they cover the complete speed region of the engine model.The top shows the setpoint and achieved engine speeds, the middle

självmordsförebyggande arbetet, på samma sätt som gjorts inom flera andra områden som dessutom gett goda resultat för att motarbeta den sorg och tragedi ett självmord

dependence. These shifts can be utilized to evaluate the SAED and derive information on cluster size and plane curvature. The diffraction pattern of multiwall

Denna hypotes tar ingen hänsyn till att det finns varianter av Magnus Erikssons landslag, den s.k. mellersta lagen, som intill femte man utsträcker istadarätten, dvs. den

Eva beskriver buketten som att den visar en högre kunskapsnivå än de andra buket- terna – ett argument som Anna bemöter med att hänvisa till elevens intention varpå hon

Nätverket skulle kunna sprida kunskap för att förhindra ”dubbelforskning”, men även föra ut ett budskap till allmänheten om vikten av att ändra beteende eftersom det

taljutformningen av detta bör man emellertid vara inställd på att slut- målet bör vara en enhetskommun kompletterad med stadsdelsråd för frågor av klart lokal

Ökad andel psykiatrisk omvårdnad i utbildningen visar en positiv effekt på studenters attityder och en utökad praktikperiod ger bättre möjligheter till att få en mer

Flera sjuksköterskor i vår studie anser att rådgivningsstödet är grunden i arbetet och att det är ett bra arbetsverktyg som de inte skulle vilja vara utan?. Sjuksköterskorna

Utifrån de situationer som sjuksköterskorna beskriver, anses bältesläggning vara det bästa alternativet för att skydda patienterna från att skada sig själva eller någon

Enligt Karlsson (2018) synliggjorde kampanjen #prataomdet en utsatthet som kvinnor tidigare inte ’haft ord för’, detta då hashtagens centrerades kring, vad hon benämner som,

Tåget kommer att gå genom Spanien från Sevilla/Malaga via Madrid vidare upp till Paris.. Från Barcelona beräknas det ta ca 2,5 timmar till Madrid till skillnad från dagens restid på

De kände även frustration gentemot de personer som hade HIV och inte rapporterade detta till varken allmänheten eller sjukvården då de var rädda för diskriminering

Då barnens intressen är av stor vikt och att dessa intressen ofta innefattar populärkulturella inslag anser vi att det finns tillräckligt med stöd i vår insamlade data för att

Insamlade data presenterade för varje patient i grupp A (utan elektrodfixering), ordnade efter det totala antalet klasser, från lägsta till högsta.. Tabellen beskriver antal

Resterande beskrivningar från sjuksköterskorna i denna kategori gällde tänkbara alternativa åtgärder till fastspänning, som att medicinera i god tid för att

kontrolltagandet i omvårdnaden över patienter med ätstörningar upplevde sjuksköterskor att de fick agera fångvaktare, de upplevde även att de fick vidta en mammaroll. Patienterna

Sjuksköterskorna upplevde även negativa känslor i samband med utförandet av tvångsåtgärder, att det inte var något de kände någon glädje över att utföra..

Personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård kan vårdas med stöd av olika lagrum, Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 HSL), Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128 LPT)

Utifrån denna studies resultat kan det antas att den mellanmänskliga relationen har betydelse för att sjuksköterskan och patienten ska kunna forma en god vård

De beskrev att arbetet med suicidala patienter bestod i att bedöma och hantera suicidrisk, förebygga suicid, stötta anhöriga och leda patienterna till en hanterbar tillvaro, samt