• No results found

med anledning av prop. 2020/21:170 Barn som bevittnar brott Motion 2020/21:3993 av Andreas Carlson m.fl. (KD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "med anledning av prop. 2020/21:170 Barn som bevittnar brott Motion 2020/21:3993 av Andreas Carlson m.fl. (KD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommittémotion KD

Motion till riksdagen

2020/21:3993

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

med anledning av prop. 2020/21:170 Barn

som bevittnar brott

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om höjda straff och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upplevelse av misshandel också ska kriminaliseras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi är positiva till en lagändring. Kristdemokraterna har ett barnperspektiv på all vår politik. Att använda våld mot annan för att skada ett barn är en särskilt grym handling. Men vi är skeptiska till straffskalorna som är relativt låga, särskilt som de kan komma att konsumeras av ”mängdrabatten” om en förälder döms för både misshandel och för att ett barn bevittnat den samma. Därför vill vi se en uppföljande utredning om straff-skalorna gett avsedd effekt eller om de behöver justeras uppåt. Vi delar också kritiken som Barnombudsmannen, Bris och Rädda barnen framför gällande att barnen måste bevittna våld, det räcker inte med upplevelse. Som en av remissinstanserna skriver kan barn uppleva efterspelet av en misshandel i hemmet utan att ha bevittnat själva akten, i form av blåmärken hos en förälder eller ett syskon, se spår av blod eller förstörd inred-ning. Det är förstås en komplex fråga hur en sådan lagstiftning skulle utformas. Även detta behöver utredas. Det ska ges regeringen till känna. Vi anser också att barnens rätt till ombud bör förstärkas och tycker att den utredning av barnahus som föreslås borde varit genomförd för länge sedan.

(2)

2

Ingemar Kihlström (KD) Lars Adaktusson (KD) Gudrun Brunegård (KD) Mikael Oscarsson (KD) Tuve Skånberg (KD)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

För det fall att tillsyn enligt terrängkörningslagen kommer att innefatta kontroll av fastighetsägarens samtycke förordar SKR att den person som kör ett motordrivet terrängfordon

[r]

Enligt utredningens förslag ska en arbetsgivare med högst 15 arbetstagare kunna säga upp eller avskeda personal utan uppsägningen eller avskedandet kan ogiltigförklaras.. I

För det första slår alltså utred- ningen fast att en helt likvärdig konkurrens mellan kommunala och privata utförare inte är möjlig att uppnå på denna marknad

40 a § plan- och bygglagen ska nämn- den i ett beslut om bygglov eller förhandsbesked gällande ett MKB-projekt ange de huvudsakliga skälen till att en åtgärd kan antas eller inte

bygglagen (2010:900), PBL. Det är enligt domstolens bedömning mycket viktigt att en ändamålsenlig prövning kan ske i ett samordnat förfarande, där även MKB-direktivets