• No results found

Index

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Index"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Pedagogisk Forskning i Sverige 1998 årg 3 nr 4 s 318–320 issn 1401-6788

Index

ARTIKLAR

Lise Vislie Pedagogisk forskning i Sverige: HSFR granskar de nio ›stora›

institutionerna. s 1

Simon Wolming Validitet: Ett traditionellt begrepp i modern tillämpning. s 81 Helge Strömdahl Fenomen och egenskap: De fysikaliska storheterna i

didaktisk belysning. s 104

Staffan Larsson Om skolning av fältforskare. s 161

Annelis Jönsson Vad bidrar lärarutbildningen med i socialiseringen till lärare? s 176

Guadalupe Francia Islamiska skolor: En väg till likvärdig utbildning? s 192 Mikael Palme Skolläraren, skolkulturen och det lokala samhället på den

moçambikiska landsbygden. s 241

Jan Theliander Lönearbete, arbetsorganisation, reproduktion: En läsning av

Andrew Ures Philosophy of manifactures. s 263

INSTALLATIONSFÖRELÄSNING

Ulla Riis ELOÏS: Elever, lärare och organisationer kring informations-

tekniken – IT – i skolan. s 298

AKTUELLT

Karl-Georg Ahlström Svensk pedagogik i internationell belysning. s 36

Hur är det med den svenska vetenskapliga etiken? Forskningsetiska principer antagna av HSFR. s 54

Per Hartman Del i förening: Studiecirkelmedlemmars erfarenheter. s 113 Michael Uljens Fenomenografin, dess icke-dualistiska ontologi och Menons

paradox. s 122

Etik: God praxis vid forskning med video. Anvisningar utarbetade av

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etikkommitté. s 211

DEBATT

Ulla Riis & Henrik Lundh »Mammon styr»: Förändrade förutsättningar för

forskarutbildningen. s 65

(2)

INDEX

319

Carl-Anders Säfström Svensk läroplansteoretisk forskning: Nostalgi eller

nytänkande? s 130

Erik Wallin Om pedagogikens identitet som vetenskaplig disciplin. s 216 Owe Lindberg Förutsättningar för samtal vid en pedagogisk institution: Fallet

Uppsala. s 287

RECENSION

Ulla Johansson Åke Islings DAKS: Föreningen för en demokratisk och

aktiverande skola. s 223

FAKULTETSOPPONENTEN SAMMANFATTAR

Gaalen Erickson Aina Tullbergs Teaching ›the mole›: A phenomenographic

inquiry into the didactics of chemistry. s 142

Hans Hauge Bo Bergstedts Den livsupplysande texten: En läsning av

N.F.S. Grundtvigs pedagogiska skrifter. s 146

Tomas Englund Boel Englunds Skolans tal om litteratur. Om

gymnasie-skolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt återskapande. s 150

Göran Folkestad Doris Axelsens Listening to recorded music: Habits and

motivation among high-school students. s 153

Gunnar Berg Hans-Åke Scherps Utmanande eller utmanat ledarskap: Rektor,

organisationen och förändrat undervisningsmönster i gymnasieskolan.

s 227

Ingemar Wedman Owe Stråhlmans Elitidrott, karriär och avslutning. s 303 Niels Egelund: Bengt Perssons Den motsägelsesfulla specialpedagogiken:

motiveringar, genomförande och konsekvenser. s 306

ENGLISH SUMMARIES s 77, s 157, s 234, s 310 REDAKTIONELLT 1997 års doktorsavhandlingar. s 229 Redaktionellt. s 298 Lektörer 1997–98. s 316 Index. s 318 AGENDOR s 80, s 160+1, s 240, s 317 FÖRFATTARE Karl-Georg Ahlström s 36 Gunnar Berg s 227 Niels Egelund s 306

(3)

320

INDEX Tomas Englund s 74, s 150 Gaalen Erickson s 142 Göran Folkestad s 153 Guadalupe Francia s 192 Per Hartman s 113 Hans Hauge s 146 Ulla Johansson s 223 Annelis Jönsson s 176 Staffan Larsson s 161 Owe Lindberg s 287 Henrik Lundh s 65 Mikael Palme s 241 Ulla Riis s 65, s 299 Helge Strömdahl s 104 Carl-Anders Säfström s 130 Jan Theliander s 263 Michael Uljens s 122 Lise Vislie s 1 Erik Wallin s 216 Ingemar Wedman s 303 Simon Wolming s 81

References

Related documents

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören,

Antal svarande: 533Andel svarande i (%):54 Medelvärden och svarsfördelning för frågorna i enkäten "Tilläggsfrågor för Järfälla kommun".. På en skala 1-10 har

Jämfört med genomsnittet för samtliga 96 kommuner i de två senaste under- sökningsomgångarna har Orsa kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre betygsindex

Jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste under- sökningarna har Örkelljunga kommun fått statistiskt säkerställt högre be- tygsindex för

Vid jämförelse med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass (10 000 – 14 999 invånare) i de två senaste undersöknings- omgångarna har Götene kommun

Jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste under- sökningsomgångarna har Mjölby kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre betygsindex

Jämfört med medelvärdet för samtliga kommuner i de två senaste un- dersökningarna har Örebro kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre betygsindex

Jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste under- sökningsomgångarna har Landskrona kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre

Jämfört med genomsnittet för de 69 kommunerna i de två senaste undersök- ningarna har Umeå kommun fått statistiskt säkerställt högre betygsindex för verksamheterna

Jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna har Lycksele kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre betygsindex

Jämfört med genomsnittet för samtliga 96 kommuner i de två senaste under- sökningsomgångarna har Tyresö kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre

Jämfört med genomsnittet för samtliga 90 kommuner i de två senaste under- sökningsomgångarna har Götene kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt lägre

Vid jämförelse med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass (20 000 – 29 999 invånare) i de två senaste undersökningsomgångarna har Tierps kommun inte för

Jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen har Sandvikens kommun av sina företag fått statistiskt säkerställt lägre betygsindex för faktorerna

ManKvinna ENERGIRÅDGIVNINGEN595558 Hur nöjd är du med tjänsten Energirådgivning i Håbo?6,45,96,2 ANTAL SVARANDE151126 Har använt tjänsten Energirådgivning i Håbo: Faktorer

skicka denna blankett tillsammans med den stora frågeblanketten i svarskuvertet

Efter förslag från regeringen i propositionen Vårändringsbudget för 2020 (prop. 2019/20:99) beslutade riksdagen under våren 2020 om ökade anslag med 100 miljoner kronor

Möjligheten till långtgående inskränkningar ska ses mot bakgrund av att lagförslaget även innebär en omfattande delegation av normgivningskompetens från riskdagen till regeringen

serveringsställen vad gäller sådana serveringsställen som finns på handclsplatscn. l9) bör serveringsställen inte regleras i covid-lagen, vilket kan uppfattas som

Detta beslut har fattats av riksantikvarien Lars Amréus efter föredragning av t.f.. chefsjuristen

I lagen finns bestämmelser som bemyndigar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av

Det framgår följande motivering för att tas upp på listan: ”5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska föra och digitalt publicera en förteckning över de

Trafikflöde in och ut ur operationssalen har visat sig kunna leda till postoperativa infektioner samt störningsmoment för operatörerna vilket kan utgöra en risk för