• No results found

Sveriges undersköterskor förtjänar långsiktighet Motion 2020/21:842 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sveriges undersköterskor förtjänar långsiktighet Motion 2020/21:842 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S1186

Motion till riksdagen

2020/21:842

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Sveriges undersköterskor förtjänar

långsiktighet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till långsiktiga insatser för äldreomsorgen och dess personal och omsorgen av våra äldre och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De som idag bor på landets äldreboenden är samma personer som lagt grunden för det unika välfärdsland som Sverige är idag. Dessa hjältar, som genom hårt arbete och strä-van byggt vårt land, förtjänar en vård och omsorg av världsklass på ålderns höst.

Det är delvis en fråga om resurser, och på den punkten är det utmärkt att den social-demokratiskt ledda regeringen har tillfört ökade medel till landets kommuner och regio-ner. Det är också bra att regeringen under förra mandatperioden sjösatte en utredning som ser över hur undersköterskor kan ges högre yrkesstatus – genom att göra yrket till ett legitimationsyrke.

Men bortom frågan om välfärdens finansiering och yrkeslegitimation finns även andra viktiga parametrar att ha i åtanke när det kommer till att förbättra dagens äldre-omsorg. Det är något som blivit mycket tydligt under coronapandemin när många äldre drabbats hårt av covid-19. Nu har regeringen infört ett äldreomsorgslyft, vilket är mycket bra. Men detta får inte bli en tillfällig lösning under pandemin.

Den som jobbar inom svensk omsorg måste ges goda utvecklingsmöjligheter inom sitt yrke, inte minst i takt med att arbetet blir alltmer komplext av det faktum att många äldre med omsorgsbehov idag också är multisjuka. Det behövs bättre arbetsmiljö, fler kollegor och tid för introduktion och kompetensutveckling, men även mer tid för de äldre. Att bara kunna sitta ner och ta en kopp kaffe och småprata en liten stund är oer-hört värdefullt.

Därför behöver vi se över möjligheten till långsiktiga insatser och åtgärder för de som arbetar inom äldreomsorgen och för våra äldre. Detta är angeläget och inte en dag för sent både för personalens och för våra äldres bästa.

(2)

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S) Patrik Engström (S)

References

Related documents

Pojkar och unga män kan både utsättas för eller utsätta andra närstående för hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara antingen offer eller förövare

Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).. Utredningen föreslår också

IFAU har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt. arbetsmarknadseffekter

Behovet av en fungerande samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är väsentligt för att individen skall veta av vem den kan förvänta/kräva få erforderligt stöd

Utredningen föreslår vidare att Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en annan förläggning av arbetstiden än att denna minskas i samma omfattning

Företagshälsovården har en viktig betydelse för en välfungerande rehabiliteringsprocess och våra synpunkter på hur den kan förstärkas framgår av vårt yttrande över SOU

[r]

Nämnden har inga invändningar mot eller synpunkter på de föreslagna ändringarna och kompletteringarna av i betänkandet anförda lagar. De bör komma till stånd och

Expert- gruppen bör ha i uppgift ska stödja Vetenskapsrådet och Vinnova i arbetet med att samordna nationella insatser för ESS och MAX IV och bidra till att stärka

Utifrån behovet är den föreslagna möjligheten att genomföra säkerhetskontroll ett viktigt komplement i arbetet med att begränsa säkerhetsriskerna i samband med

Den potential för forskning, innovation och kunskapsproduktion som detta material skulle kunna utgöra om det blev digitalt tillgängligt för analys, och därtill kodat på samma

I detta inspel (kapitel 5) beskrivs hur en förstärkning av anslagen och en utveckling av ägarens uppdrag till RISE skulle kunna stärka vår förmåga att stötta svensk

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur