• No results found

Äldrelyft Motion 2019/20:2051 av Saila Quicklund (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Äldrelyft Motion 2019/20:2051 av Saila Quicklund (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1883

Motion till riksdagen

2019/20:2051

av Saila Quicklund (M)

Äldrelyft

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa ett äldrelyft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fysisk aktivitet kan förebygga många åldersrelaterade sjukdomar och är en av de viktig-aste faktorerna för att människor med stigande ålder håller sig friska. Fysisk aktivitet minskar risken för psykisk ohälsa och ökar välbefinnandet. Att motivera äldre människor att träna regelbundet är viktigt både ur ett mänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv. Att allt fler lever längre är en stor framgång för samhället i stort. Det skapar nya möjlig-heter men ställer också nya krav på samhället.

Idrottslyftet var en stor satsning från alliansregeringen som innebar att 500 miljoner kronor årligen satsades för att stimulera idrotten för att nå fler och bryta befintliga struk-turer. Tio år har gått sedan reformen genomfördes och utvärderingar visar att satsningen varit både uppskattad och framgångsrik.

Idrottslyftet har dock i allt väsentligt varit inriktat mot barn och ungdomar. Reformen behöver därför utvecklas. Regeringen bör inom ramen för Idrottslyftet skapa ett äldrelyft för att stimulera föreningar att ge även äldre människor möjlighet att utöva organiserad idrott.

References

Related documents

En sådan marknadsföring av betaltjänster ökar risken för att en kredit inte är resultatet av ett aktivt val från konsumentens sida, och i vissa fall kan

Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersättning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då ersättningsrätt

Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Almega har länge förespråkat en utvidgning av rutavdraget som skapat tusentals nya arbetstillfällen, möjliggjort för fler arbetade timmar i ekonomin och erbjudit en väg in

Att sälja en tjänst till en högre kostnad än vad utförandet kostar idag kan inte anses leva upp till det kravet, varken för universitetet som enskild myndighet eller

 Myndighetsförordningen 3§: ”Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och

Detta remissyttrande har beslutats av lagmannen

Gävle kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter avseende Promemoria – Skattereduktion för boenden i vissa glest befolkade områden

Det kan enligt Polismyndigheten emellertid ifrågasättas om möjligheterna till föreläggande och viten verkligen skapar tillräckliga incitament för katt- och hundägare att

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. Christian Pousette

I beaktandesats 208 nämns att företag som erbjuder tjänster på slutkundsmarknaden till större företag inte ska utgöra ett hinder för att reglerna för grossistföretag

Exempel på ramar som rimligen borde beslutas av riksdagen är processen för att ta fram villkoren, hänsyn som måste tas när villkoren utformas (t.ex. att villkor inte får stå i

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Journalister, fackliga ledare, personer som arbetar mot diskriminering av kvinnor liksom jurister som kritiserat det politiska styret grips och har, i flera fall, dömts till

Sverige gav rekommendationer som rörde respekt för de mänskliga rättigheterna för alla, införandet av ett moratorium för dödstraff och fullföljande av skyldigheter under

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domsto- lar på ett sådant sätt. Detta yttrande

ESV lämnar dock följande kommentarer, med hänvisning till ESV:s tidigare yttrande 1 över betänkandet Skatteincitament för riskkapital (SOU 2012:3). ESV anser

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om.. statligt stöd

Den 21 oktober 2019 mottog Regeringskansliet från kommissionen en formell begäran om en uppdaterad förhandsbedömning enligt punkt 47 i kommissionens riktlinjer om statligt stöd

Detta innebär att en del kontrolluppgifter som lämnas i januari 2021 avser investeraravdrag enligt dagens regler varför företagen måste lämna uppgifter om region

Att föräldraansvaret inte ska beaktas i varken förberedelser, efterarbete eller när sondmatning och andningsåtgärder utförs är ett steg i rätt riktning och kommer möjliggöra

låter bli att lämna infor- mation till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om efter- levnaden av skyldigheten att uppfylla