• No results found

Missbruksvården Motion 2020/21:2142 av Roza Güclü Hedin (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Missbruksvården Motion 2020/21:2142 av Roza Güclü Hedin (S) - Riksdagen"

Copied!
2
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S1201

Motion till riksdagen

2020/21:2142

av Roza Güclü Hedin (S)

Missbruksvården

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa kontroller och kvalitetssäkring av behandlingshem och deras behandlingsmetoder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Socialtjänstlagen är en viktig lagstiftning som ska garantera människor stöd efter behov. Människor som har ett missbruk skall få den hjälp och vård som de behöver för att komma ifrån missbruket. Socialtjänsten ska i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. I många kommuner i Sverige kan man läsa att socialnämnden och socialförvaltningar kämpar med att få ekonomin i balans – många gånger en svår uppgift då deras verksamhet är lagstyrd och det är individernas behov som styr insatserna. I de flesta fall är det också just de behandlande insatserna som är de kostsamma. Man beviljas stöd i form av behandling på

behandlingshem och förväntas sedan erbjuda eftervård i kommunen. Oftast fungerar vården bra och den berörde svarar på behandlingen. I vissa fall gör den det inte, och då beviljar man en ny behandling osv. Eftersom behoven skiljer sig åt så skiljer sig också behandlingsmetoderna. Här behöver det göras ett arbete som kvalitetssäkrar och ser över vilka metoder som används och som har bäst utfall. Det ligger i samtligas intresse – såväl den enskildes som kommunernas och socialtjänstens – att få till en ordning där den som faller offer för missbruk snabbt ges bästa möjliga förutsättningar att komma på fötter igen. Uppföljning och eftervård bör också säkras för att i största möjliga mån

(2)

minska risken för att den som genomgått behandling inte ska återgå i missbruk. Hela kedjan måste kvalitetssäkras. Och därför behöver vi få till ett system där

behandlingshemmen och deras behandlingsmetoder samt uppföljningsverksamhet är kvalitetssäkrad. Både för individerna som genomgår behandlingen och kommunerna som bekostar behandlingarna.

Roza Güclü Hedin (S)

References

Related documents

Många av de förslag som läggs fram i Naturvårdsverkets rapport skulle, om de genomförs, öka kommunens möjlighet att tillsätta effektiva åtgärder för förbättrad

SKR menar att det är angeläget att kommunerna får större mandat av vita åtgärder samt relevant stöd och vägledning vid framtagande av åtgärdsprogram för att klara en

Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).. Utredningen föreslår också

2 en viss statlig miniminivå i kollektivtrafikens standard, inte bara vad gäller turtäthet och tillgänglighet rent fysiskt utan också vad gäller tillgänglighet i form

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker utredningens förslag om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik.. MFD välkomnar att utredningen har tagit särskild

IFAU har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt. arbetsmarknadseffekter

Behovet av en fungerande samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är väsentligt för att individen skall veta av vem den kan förvänta/kräva få erforderligt stöd

Utredningen föreslår vidare att Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en annan förläggning av arbetstiden än att denna minskas i samma omfattning

Företagshälsovården har en viktig betydelse för en välfungerande rehabiliteringsprocess och våra synpunkter på hur den kan förstärkas framgår av vårt yttrande över SOU

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att de yrkade att en punkt-sats skulle läggas till yttrandet, se

[r]

Nämnden har inga invändningar mot eller synpunkter på de föreslagna ändringarna och kompletteringarna av i betänkandet anförda lagar. De bör komma till stånd och

Finansministrarna väntas också få en uppdatering om arbetet med redan överenskomna åtgärder på EU-nivå för att svara mot covid-19-krisen, inklusive kommissionens förslag om

Expert- gruppen bör ha i uppgift ska stödja Vetenskapsrådet och Vinnova i arbetet med att samordna nationella insatser för ESS och MAX IV och bidra till att stärka

Utifrån behovet är den föreslagna möjligheten att genomföra säkerhetskontroll ett viktigt komplement i arbetet med att begränsa säkerhetsriskerna i samband med

Utredningens förslag om ett nytt statsbidrag, administrerat av MYH, för stöd (med högst 50 %) till kostnaderna för utveckling av modeller för bransch- validering av yrkeskompetens

På sikt bedömer valideringsdelegationen att det är en myndighet eller organisation med ett sektorsövergripande ansvar för att främja och koordinera insatser

För aA säkerställa aA aA e-vätskor endast används så som det är tänkt av endast vuxna användare säkerställer Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter §14 aA

a) säkerställa att en karriär utanför akademin ger meriter till en anställning på våra lärosäten. Regeringen behöver uppmuntra universiteten och högskolorna att ta vara

• Regeringen riktar specifika forskningsmedel mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa* för att generera kunskap, säkra en hög kvalitet inom kvinnovården samt