• No results found

Livet efter stroke : En litteraturöversikt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Livet efter stroke : En litteraturöversikt"

Copied!
32
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Livet efter stroke

En litteraturöversikt

Kandidatuppsats

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp

Januari 2018

Huvudområde: Omvårdnad

Författare: Johanna Lagerquist, Emelie Sonnesjö Handledare: Malin Lindroth

Examinator: Berit Munck

(2)

Life after stroke

A literature review

Bachelor paper

Examination paper in nursing, 15 hp

January 2018

Main field: Nursing

Author: Johanna Lagerquist, Emelie Sonnesjö Supervisor: Malin Lindroth

Examiner: Berit Munck

(3)

Sammanfattning

Bakgrund: Stroke är en folksjukdom och den tredje vanligaste orsaken till att folk dör i Sverige. Den kan orsakas av en blodpropp eller en blödning. Olika behandlingar ges och det är viktigt med snabb behandling samt rehabilitering. En god förståelse kring de svårigheter som en stroke kan ge är betydelsefullt för en sjuksköterska. Syfte: Att beskriva upplevelser i vardagslivet hos personer som har drabbats av stroke. Metod: Litteraturöversikt med tolv kvalitativa artiklar och arbetet utformades med en induktiv ansats. Resultat: Det finns fysiska, psykiska och sociala upplevelser. De fysiska upplevelserna gav en känsla av att tappa kontroll över sin kropp och en upplevelse av att behöva ändra sina vardagliga rutiner. De psykiska upplevelserna kunde visa sig i känslor som förlorad självständighet, försämrad självbild samt rädsla och oro. Begränsningar i vardagen uppstod men ett positivt tänkande var viktigt att ha. De sociala upplevelserna kunde yttra sig i en känsla av social isolering och ensamhet. Att vara beroende av andra och att acceptera det nya livet upplevdes svårt. Slutsats: Vardagslivet förändrades drastiskt och det blev plötsligt mer komplext för individerna. Det är viktigt för sjuksköterskor att ha en helhetsbild och få en större förståelse kring upplevelser efter stroke.

(4)

Summary

Background: Stroke is a people disease and the third most common cause of death in Sweden. It can be caused by a blood clot or a bleeding. Different treatments can be used but the most important thing is a quick treatment and rehabilitation. A good understanding among the difficulties that a stroke can give is meaningful for a legitimated nurse. Aim: To describe daily life experiences in people affected by stroke. Method: Literature overview with twelve qualitative articles and the work was designed with an inductive approach. Result: There is physical, psychological and social experiences. The physical experiences gave a feeling of losing control over their own body and an experience of having to change their daily routines. The psychological experiences could show itself in feelings of loss of independence, impaired self-image, fear and concern. Limitations in the daily life appeared but a positive thinking was important to have. The social experiences could be expressed in social isolation and a feeling of loneliness. To be depended by others and to accept the new life perceived difficult. Conclusion: The daily life changed drastic and suddenly it became more complex for the individuals. It’s important for a nurse to have an overview of the situation and get a bigger understanding around experiences after stroke.

(5)

Innehållsförteckning

Inledning ... 1 Bakgrund ... 1 Stroke ... 1 Riskfaktorer ... 2 Symtom ... 2

Behandling och rehabilitering ... 2

Sjuksköterskans roll i omvårdnad vid stroke ... 3

Livskvalité ... 4

Syfte ... 5

Material och metod ... 5

Design ... 5

Urval och datainsamling ... 5

Dataanalys ... 6 Etiska överväganden ... 6 Resultat ... 7 Fysiska upplevelser ... 7 Förlorad kontroll ... 7 Ändra rutiner ... 8 Psykiska upplevelser ... 9

Förlorad självständighet och självbild ... 9

Positivt tänkande ... 9

Oro och rädsla ... 9

Sociala upplevelser ... 10

Isolering och ensamhet ... 10

Beroende av andra ... 10

Upptäcka och acceptera livet ... 10

Diskussion ... 11 Metoddiskussion ... 11 Resultatdiskussion ... 12 Fysiska upplevelser ... 12 Psykiska upplevelser ... 13 Sociala upplevelser ... 14 Kliniska implikationer ...15 Slutsatser ...15 Referenser ... 16 Bilagor Bilaga 1 Artikelsökning Bilaga 2 Artikelmatris

(6)

Bilaga 3 Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod

(7)

1

Inledning

Stroke är en folksjukdom och en hälsofråga på grund av sin höga frekvens världen över (Boeckh-Behrens, Kleine, Zimmer, Neff, Scheipl, Pelisek, & Poppert, 2016). Det är den tredje vanligaste orsaken till att människor dör i Sverige. Varje år drabbas ungefär 30 000 människor och medelåldern är cirka 75 år. (Almborg, Ulander, Thulin & Berg, 2010; Socialstyrelsen, 2017). Världsomfattande och framförallt i USA är stroke den näst största orsaken till att människor dör eller får en funktionsnedsättning (Balakrishnan, Kaplan, Negron, Fei, Goldfinger & Horowitz, 2017; Socialstyrelsen, 2017). Att få en stroke innebär oftast en längre sjukhustid (Socialstyrelsen, 2017). När en individ har fått en stroke kan det resultera i fysisk- och/eller psykisk ohälsa. Läkeprocessen för de som överlever kan ibland vara tidskrävande och påfrestande (Balakrishnan et al., 2017). I Sverige är strokevården väl utvecklad och ligger i framkant jämfört med övriga världen (Socialstyrelsen, 2017). Sjukhusen i Sverige har kunskap om vad som ska göras i det akuta skedet men också hur livet efter att ha drabbats av en stroke kan se ut. I det första skedet innebär det att kunna identifiera symtomen för att kunna ge en snabb och optimal behandling. Livet efter handlar om att få tillbaka en fungerande vardag genom tidig rehabilitering. En del förlorade funktioner går till och med att få tillbaka helt med hjälp av rehabilitering (Socialstyrelsen, 2017).

Denna litteraturöversikt har gjorts för att få en större kunskap kring hur vardagslivet efter stroke ser ut. Sjuksköterskor kommer stöta på människor som fått stroke överallt inom hälso- och sjukvården. Oavsett om sjuksköterskan jobbar på en vårdcentral, inom hemsjukvård, på sjukhus eller på ett äldreboende. Därför behövs en ökad kunskap och inblick i hur människor som har drabbats upplever vardagen, hur de mår och vilka hinder de stöter på. Genom ett större kunnande kan sjuksköterskor och sjukvårdpersonal ge bättre omvårdnad.

Bakgrund

Stroke

Stroke orsakas av en tillslutning (ocklusion) i ett kärl eller en hjärnblödning. En tillslutning kan orsakas av en vandrande blodpropp (emboli) eller en stillasittande blodpropp (trombos). En blodpropp kan utgöra en tillslutning i ett kärl när blodet ska transportera sig till hjärnan (Ericson & Ericson, 2012). Inom vården kallas en stroke orsakad av en blodpropp för akut ischemisk stroke och en blödning heter intracerebral hjärnblödning (Socialstyrelsen, 2017). En stroke är i 85% av fallen orsakad av en blodpropp. De andra 15% är blödning (Sbampato dos Santos, Aparecida de Melo, Lopes da Silveira Junior, Nascimento Vasconcelos, Castro Lima & Moreira Damázio, 2017). Vissa individer kan få något som kallas en transitorisk ischemisk attack (TIA). En TIA kan även kallas för en liten stroke och innebär en tillfällig syrebrist i hjärnan. Denna syrebrist i hjärnan är övergående (Socialstyrelsen, 2017). När en person får symtom för en stroke är det ytterst viktigt att komma in till en akutmottagning. “Time is brain” är ett uttryck inom sjukvården som innebär att insatser bör sättas in genast för att rädda liv och minska risk för bestående funktionsbortfall (Ericson & Ericson, 2012; Hjärt-lungfonden, 2016).

(8)

2 Riskfaktorer

Det finns flera faktorer som kan leda till att en individ får stroke. Riskfaktorerna kan delas upp i fyra grupper (Abrantes Bule, Santana Fialho Sim-Sim, Tarico Bico Correia & Maximino Falé Marques, 2016). Den första är förändringsbara riskfaktorer relaterade till en människas livsstil och exempel på dessa är kost, rökning, alkohol och fysisk inaktivitet. Den andra är icke förändringsbara faktorer och ett exempel på det är ärftlighet. Den tredje är riskfaktorer i anslutning till sjukdomar. Exempel på dessa är högt blodtryck (hypertoni), förmaksflimmer och diabetes. Den fjärde är om individens normaltillstånd förändras. Exempel på dessa är beteenden som sänkt medvetande, förvirring, yrsel och koordinationsstörning (Abrantes Bule et al., 2016; Socialstyrelsen, 2017). Vid en hjärnblödning är högt blodtryck den viktigaste faktorn att behandla (Jauch, Saver, Adams, Bruno, Connors, Demaerschalk, Khatri, McMulland, Qureshi, Rosenfield, Scott, Summers, Wang, Wintermark & Yonas, 2013; Socialstyrelsen, 2017). I preventionsarbetet hos sjukvården ska riskfaktorer som högt blodtryck, fettrubbningar, diabetes, kosthållning, rökning, hjärtsjukdomar, åderförkalkning (ateroskleros) behandlas omedelbart (Jauch et al.,2013).

Symtom

Att känna till symtomen är viktigt för alla. Stroke uppstår samtidigt som att det första symtomet visar sig och en snabb behandling bör sättas in, därför är tiden en viktig faktor (Jauch et al., 2013). Symtomen kan vara synfältsbortfall åt något håll, plötsligt känselbortfall, halvsidig muskelförsvagning (hemipares), halvsidig muskelförlamning (hemiplegi) och/eller språkliga svårigheter (afasi). Språkliga svårigheter kan innebära svårigheter att formulera ord, att skriva och/eller att personen har svårt att förstå vad andra säger (Sbampato dos Santos et al., 2017). Känselbortfall kan kännas i benen, fötterna eller övre delen av kroppen. De känselbortfall som uppstår brukar visar sig på den motsatta sidan av kroppen i förhållande till där skadan i hjärnan har skett (Ericson & Ericson, 2012). Det har visat sig att människor i allmänhet inte har tillräckligt med kunskap om strokesymtom. Det innebär att vissa människor som får en stroke inte söker vård direkt utan väntar på att symtomen ska gå över. Det är av största vikt att samhället och sjukvården ger individer mer kunskap om symtomen för det kan innebära att fler liv kan räddas (Baatiema, Otim, Mnatzaganian, De-Graft Aikins, Coombes & Somerset, 2017). Symtomen för en person som har fått en TIA brukar gå över inom det första dygnet men kan också gå över redan efter femton minuter. Om symtomen är kortvariga och sedan går över tyder det mer på att det är en TIA än en stroke. Människor som får en TIA får ingen bestående skada men har däremot en större risk att utveckla en stroke inom den närmaste tiden. Dagarna och veckorna efter en individ har fått en TIA ska de vara extra uppmärksam på nya symtom (Hjärt-lungfonden, 2016; Jauch et al., 2013).

Behandling och rehabilitering

I det akuta skedet, det vill säga momenten mellan insjuknandet, diagnosen och behandlingen, är det viktigt att tiden blir så kort som möjligt för att behandlingen ska kunna bli mest effektiv (Socialstyrelsen, 2017). Beroende på om det är en blödning eller en propp ges olika typer av behandling. Vid en hjärnblödning finns det inga säkra belägg för behandling men i vissa fall kan en operation vara nödvändig. Operationen innebär att skallbenet tas bort och att blödningen avlägsnas (Hjärt-lungfonden, 2016). Under 50 år har läkare världen över behandlat vårdsökande personer som fått en blodpropp med blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia) (Hjärt-lungfonden, 2016; Jauch et al., 2013). I dagsläget rekommenderas läkemedel som acetylsalicylsyra (ASA) inom de första 48 timmarna. ASA är en typ av trombolysbehandling. En

(9)

3

trombolysbehandling innebär att den löser upp blodproppen som täpper till kärlet. Däremot ges inte ASA till personer som har fått en hjärnblödning. Efter de första 48 timmarna sätts ofta det trombocythämmande läkemedlet Waran in för en kontinuerlig behandling (Hjärt-lungfonden, 2016; Jauch et al., 2013; Tan, Wang, Ji, Tan, Tan och Yu, 2017).

Rehabiliteringen ska påbörjas redan under det första dygnet. Det innebär också att identifiera, förebygga och behandla sena komplikationer (Socialstyrelsen, 2004). Vid behandling och återhämtning behövs ett holistiskt synsätt av sjuksköterskan. Ett holistiskt synsätt innebär ett helhetstänk av människan, situationen och omgivningen. Vid återhämtningen är en viktig byggsten att fokusera på hela individen (Peterson-Burch, Reuter-Rice & Barr, 2017). En personcentrerad anpassning är det bästa för den vårdsökande personens rehabilitering. Exempel på rehabiliteringshjälpmedel kan vara allt från mindfulness, yoga, stödgrupper, skriva dagbok, terapi och konst till sensorisk behandling i form av ljudböcker eller musik (Peterson-Burch et al., 2017). Enligt Park, Gong & Yim (2017) kan rehabilitering i form av sittande boxning ge en bättre fysisk- och psykisk hälsa. Träningen innehåller stretching och att slå på en sandsäck. Användning av denna träningsform har en positiv effekt på flertal punkter. Dessa punkter är att individerna får en bättre balans, en stabilare gång, blir starkare i de övre extremiteterna samt får högre poäng i ett strokespecifikt livskvalitetsformulär (Park et al., 2017).

Sjuksköterskans roll i omvårdnad vid stroke

Sjuksköterskor världen över ska följa internationella riktlinjer för personer som har drabbats av stroke eller TIA. Dessa riktlinjer ska följas vid ett akut läge samt vid preventionsarbetet. Preventionsarbete innebär förebyggande insatser (Jauch et al., 2013; Socialstyrelsen, 2017). I Sverige har Socialstyrelsen (2017) tagit fram nationella riktlinjer som sjukvårdspersonal ska följa. Några riktlinjer som Socialstyrelsen har satt upp för svensk sjukvård är att oftare utnyttja preventionsarbetet, att minska väntetiden vid det akuta skedet, erbjuda teamrehabilitering oavsett om personen är man eller kvinna samt att erbjuda flera platser på strokeavdelningar. När det kommer till sekundärprevention kan en sjuksköterska hjälpa till med bland annat rökavvänjning, kost, minska stress och öka fysisk aktivitet. Att följa upp ohälsosamma livsstilsvanor är något som måste göras under en längre period. Uppföljningen ska erbjudas i den mån som den strokedrabbade är i behov av det (Socialstyrelsen, 2017). ICN (2012) och Socialstyrelsen (2017) anger att de nationella riktlinjerna för sjuksköterskan spelar en stor roll vid omvårdnadsarbetet. Människor som drabbats av en stroke behöver inte endast hjälp av en sjuksköterska utan är i behov av teamsamverkan. Det multidisciplinära teamet består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kuratorer, fysioterapeuter och/eller arbetsterapeuter. I vissa fall kan även logoped och dietister bli inkopplade. En strukturerad och kontinuerlig uppföljning krävs mellan professionerna. Sjuksköterskor ska genom kunskap om stroke kunna ge en personcentrerad, jämställd samt en effektiv och säker vård (ICN, 2012; Socialstyrelsen, 2017). För att få en lyckad vård inom strokebehandling behövs utbildning för sjuksköterskor. Sjuksköterskor som har fått undervisning av fysioterapeuter vet hur de ska behandla och vårda de vårdsökande personerna (Forster, Downswell, Young, Sheard, Wright & Bagley, 1999).

Sjukvårdspersonal bör ha en förståelse kring att människor som drabbats av stroke kan ha kommunikationssvårigheter (Harris, Sims, Brearley, Hewitt, Greenwood, Jones & Ross, 2013). Att ge den vårdsökande personen tid att analysera och bearbeta vad som

(10)

4

har sagts. Det är också viktigt att inse att vissa ämnen kan vara känsliga att prata om för en del vårdsökande personer (Harris et al., 2013). Sjuksköterskor kan använda sig av begreppet empowerment för att stärka personers självbild och självförtroende (Spencer & McLaren, 2017). Det har gett ett positivt resultat på de vårdsökande personernas välbefinnande. Empowerment innebär att en människa ska känna känsla av att ha makt och kontroll över situationen. En sjuksköterska pushar och stöttar den strokedrabbade genom att ge stöd, information, kunskap, belysa resurser samt möjligheter. När en sjuksköterska använder empowerment stärker hen den vårdsökande personens delaktighet, motivation samt självbestämmande. När empowerment utövas kliniskt blir en sjuksköterskas arbete mindre stressigt, ger högre trivsel, bättre struktur, ett mer effektivt arbete samt bättre delaktighet mellan vårdsökande person och vårdgivare. Detta har en positiv effekt på patientsäkerheten (Spencer & McLaren, 2017). Det finns sjukvårdsprogram som Socialstyrelsen har tagit fram. Programmen utreder och kartlägger hur behandling ska ske. Vid dessa sjukvårdsprogram behöver sjukvårdspersonal regelbundet dokumentera resultat, funktion och insatser. Målet för de inblandade är att den vårdsökande personen ska kunna komma hem med hjälp av teknik, bostadsanpassning och hjälpmedel för att kunna bli självständiga (Socialstyrelsen, 2004). För att en person ska kunna återgå till en fungerande vardag behövs hjälp av sjukvårdspersonal och ibland även familjemedlemmar (Peterson-Burch et al., 2017).

Livskvalité

Ett av målen som en del verksamheter inom vården har är att de ska uppnås en god livskvalité för de vårdsökande personerna (Nordenfelt, 2004). En människas livskvalitet består av vad som är dåligt respektive bra (Brülde, 2003). Nordenfelt (2004) anger att livskvalitet kan uppstå i många dimensioner i människors liv. Livskvalité kan bland annat definieras som en känsla som en individ känner. Hur människor mår, hur de trivs med sin tillvaro varje dag och hur de upplever situationen spelar roll för en människas livskvalitet (Brülde, 2003; Nordenfelt, 2004). Det är viktigt som sjuksköterska att ha ett helhetsperspektiv för ur den vårdsökande personens perspektiv främja livskvalité (Ernsth-Brevell, 2014). Exempel på värdefulla faktorer till livskvalité kan vara relationer, aktiviteter samt upplevelser (Brülde, 2003; Nordenfelt, 2004). Genom att en sjuksköterska hjälper till att främja det sociala livet, anpassar aktiviteter till den vårdsökande personer och bekräftar upplevelser kan en människa skatta sig en god livskvalité (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Varje individ är den som slutgiltigt bestämmer sin livskvalitet, ingen annan kan göra det (Nordenfelt, 2004). Som sjuksköterska är det viktigt att kunna se människan som en fri person som ska kunna ta beslut och ansvar på egen hand med hjälp och stöttning från sjukvården (Willman, 2014). Även om en vårdsökande person har en fysisk smärta i till exempel benet kan ändå vårdsökande person skatta en god livskvalité. En fysisk smärta behöver inte spegla en individs bedömning av situationen (Nordenfelt, 2004). Det är därför viktigt som sjuksköterska att kunna identifiera upplevelser av situationer och se vilka resurser den vårdsökande personen besitter (Willman, 2014). Livskvalitetsbedömningar av tillvaron är individuellt för varje person (Nordenfelt, 2004). Religion, natur, familj och att hitta meningen med livet är för en del människor viktigare än att uppnå ekonomisk framgång som idag kan stressa och prägla människors liv (Nordenfelt, 1986). En sjuksköterska ska kunna ge omvårdnad på en personnivå. Därför ska sjuksköterskor ta hänsyn till människors upplevelser, känslor, fysiska miljö och sociala sammanhang (Willman, 2014). Begreppet livskvalité passar vårt syfte på grund av att livskvalitén speglar sig i vardagslivet.

(11)

5

Syfte

Syftet var att beskriva upplevelser i vardagslivet hos personer som har drabbats av stroke.

Material och metod

Design

Denna uppsats är baserad på en litteraturöversikt av artiklar med kvalitativ design/metod. Syftet med en litteraturöversikt är att sammanställa redan tidigare forskning (Henricson, 2012). Vid en litteraturöversikt används primärkällor av vetenskapliga artiklar som har blivit peer-reviewed och publicerade i en vetenskaplig tidskrift till arbetes resultat (Rosén, 2017). Vid kvalitativa studier använde sig forskarna av intervjuer, fokusgrupper, berättelser och/eller deltagande observationer som datainsamlingsmetod (Rosén, 2017). Genom kvalitativa studier går det att ta reda på människors behov, förväntningar, erfarenheter och upplevelser i förhållande till lidande och hälsofaktorer (Friberg, 2012a). En induktiv ansats har utformat denna litteraturöversikt. Vid en induktiv ansats väljs ett perspektiv i slutet av forskningsprocessen (Henricson, 2017).

Urval och datainsamling

Denna litteraturöversikt valde att fokusera på människors vardagsliv efter att de hade drabbats av stroke. Därefter skulle en sökstrategi utformas (Rosén, 2017). Sökningen upprepades under tiden uppsatsen skrevs för att se om någon ny fakta hade tillkommit från de sökningar som tidigare gjorts. Ingen ny studie hade lagts upp i databaserna. Sökstrategier och söktermer som har använts redovisas nedanför. Det gjordes ett val av databaser (Rosén, 2017). De tre databaserna som utnyttjades var “Medline”, “PsycINFO” och “CINAHL with full text”. I samband med sökstrategier bör avgränsningar användas för att lättare får fram vetenskapliga artiklar (Friberg, 2012b). Avgränsningarna som valdes i litteraturöversikten var att alla artiklar skulle vara publicerade mellan år 2010–2017, skulle vara skrivet på engelska eller svenska samt att de var peer-reviewed. Vid sökstrategierna bör exklusions- och inklusionskriterier också utformas (Rosén, 2017). Inklusionskriterierna var människor som hade drabbats av stroke. Exklusionskriterierna var att artiklar som inte gick att öppna genom gratisläsning eller att artiklarna var kvantitativa. I sökningarna i databaserna användes begreppet “advanced search” för att sökningen skulle anpassas till syftet. Vid sökningen i en databas går det att använda sig av trunkering. Trunkering gör att en annan böjningsform av ordet också kan ge flera träffar (Östlundh, 2012). I denna litteraturöversikt ändvändes trunkering vid en sökning. Enligt Östlundh (2012) innebär boolesk söklogik att utveckla olika sökkoder för att skapa varierande söksträngar Denna litteraturöversikt använde sig av boolesk söklogik och operatorn som utnyttjades var “AND”.

Ett helikopterperspektiv rekommenderades att göras vid en litteraturöversikt. Detta innebär att skapa sig en större förståelse för vad som finns publicerat på området (Friberg, 2012; Rosén, 2017). För att få en överblick över omvårdnadsområdet gjordes det först ett helikopterperspektiv. När ett för stort antal artiklar kom fram efter helikopterperspektivet specificerades flertal sökord för att få ett mer begränsat antal artiklar. Om sökordet inte passade in på syftet ändrades eller byttes sökordet ut. De valda sökorden togs fram med noggrannhet och i varierande kombinationer. Enligt

(12)

6

Östlundh (2012) är misslyckandet av sökord en del av lärandet och genom att göra nya sökstrategier utvecklades författarna. Sökorden till den första sökningen i databasen “CINAHL with full text” var: stroke AND quality of life AND psychosocial AND interview AND qualitative. En till sökning gjordes för att få en bredare blick hur upplevelser i vardagslivet efter stroke kan se ut. Vid den andra sökningen användes samma databas som tidigare. Sökorden vid den sökningen bestod av: stroke AND qualitative AND daily life. En tredje sökning gjordes i “Psycinfo” för att få en bredare bild av upplevelser. Sökorden som användes var: stroke AND qualitative AND daily life AND quality of life. Sedan gjordes en fjärde sökning, denna gång i databasen “Medline”. Sökorden som utnyttjades var: qualitative AND stroke AND quality of life. Den sista och femte sökningen gjordes i “Medline” med sökorden: qualitative AND stroke AND interview* (Se bilaga 1). Artiklar som granskades var 104 stycken och tolv stycken valdes ut till litteraturöversikten (Se bilaga 2).

Därefter görs en värdering av kvaliteten och trovärdigheten på studierna som har valts att användas i arbetet (Rosén, 2017). Här gjordes en värdering av artiklar som hade tagits fram. Därefter bestämdes vilka artiklar som skulle tas med och vilka som skulle uteslutas. Enligt Friberg (2012a) anger att vid detta skede gäller det att vara källkritisk. Det gäller att ha en medvetenhet samt göra en kritisk bedömning av de källorna som används (Friberg, 2012a). De kvalitativa artiklarna skulle ha en inriktning på människors upplevelser inom hälso- och sjukvården. Det skulle göras en kvalitetsgranskning av artiklarna (Rosén, 2017). Varje vetenskaplig artikel som togs med i resultatet granskades med hjälp av ett protokoll för kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar som är framtaget av “Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping” (Se bilaga 3). Detta protokoll heter “Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod”. Det bestod av tolv stycken frågor som skulle besvara med svaret JA eller NEJ. Del 1 innehöll fyra stycken frågor som alla behövdes besvaras med JA för att granskningen skulle gå vidare till del 2. Vid endast ett NEJ svar på del 1 exkluderades artikeln till examensarbetet. Del 2 innehöll åtta frågor och fakta om studiens kvalité.

Dataanalys

Den dataanalysmetod som valdes att användas var Fribergs trestegsmodell (2012b). Steg ett i dataanalysen innebar att studierna lästes igenom flertal gånger för att förstå innebörden, meningen och helheten av varje studie. I steg två skedde en jämförelse mellan alla artiklar för att hitta likheter och/eller skillnader. Där lades fokus på att hitta skillnader och/eller likheter i resultatet men även i syftet och analysen. I steg tre i dataanalysen sökte forskarna också efter nyckelord och nyckelmeningar för att kunna identifiera skillnader och likheter (Friberg, 2012b). Det gjordes med hjälp av färgade överstrykningspennor. Efter att nyckelord och nyckelmeningar hade utformats utvecklades sedan litteraturöversiktens huvudteman och subteman. Alla dessa steg gjordes av båda författarna. Enligt Friberg (2012b) skall alla stegen utföras av samtliga författare för att inget ska missas eller feltolkas från artiklarna. Upplevelser har en central del genom hela resultatet i denna litteraturöversikt. Eftersom att upplevelser inte gick att dela på finns det med i alla tre huvudteman.

Etiska överväganden

I en litteraturöversikt ska alla resultatartiklar som används ha fått ett godkännande från etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2008). Alla resultatartiklar i detta arbete har blivit etiskt godkända. Forskare bör ta hänsyn till etik både inför och under sitt

(13)

7

vetenskapliga arbete (Kjellström, 2012). Forskningsetiska ställningstaganden är något som ska finnas med i examensarbetet (Kristensson, 2014). Forskningsfusk som till exempel plagiera, förvränga eller vilseleda får inte förekomma (Vetenskapsrådet, 2017). En forskare måste kunna vara medveten om sina egna värderingar och vilka konsekvenser sina handlingar kan ha (Kjellström, 2012). Kopplat till syfte kan inga upplevelser av hur vardagslivet ser ut efter stroke vara “fel”. Upplevelser är just det, en känsla av hur varje individ självmant uppfattar och anser hur sitt liv ser ut.

Resultat

Resultatet presenterar tre huvudtema och åtta subteman (Figur 1). Fysiska upplevelser - Förlorad kontroll, Ändra rutiner. Psykiska upplevelser - Förlorad självständighet och självbild, Positivt tänkande, Oro och rädsla. Sociala upplevelser - Isolering och ensamhet, Beroende av andra, Upptäcka och acceptera livet.

Figur 1. Att beskriva upplevelser i vardagslivet hos personer som har drabbats av stroke resulterar i dessa huvudteman och subteman.

Fysiska upplevelser

Huvudtemat handlar om att individerna upplever en känsla av förlorad kontroll över kroppen. Den tar också upp ett upplevt behov av ändrade rutiner i vardagen.

Förlorad kontroll

Kroppen upplevdes vara mer begränsad, obekant och svårkontrollerad efter att en stroke hade uppstått (Erikson, Karlsson, Tham, 2016; Fallahpour, Jonsson, Joghataei, Nasrabadi, Tham, 2013). Det infann sig också en känsla av förlust mellan kropp och omvärld (Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal, Kim, 2012). Halvsidiga muskelförsvagningar, svårigheter att koordinera rörelser (dyspraxi) och språkliga svårigheter var några tillstånd som gav en känsla av att tappa kontroll över sin egna kropp (Armstrong, Hersh, Hayward, Fraser, Brown, 2012). För en del individer kunde istället balansen upplevas som ostadig och leda till en känsla av att mista kontrollen (Mendes Nunes & Pina Queirós, 2015). Extrem trötthet (fatigue) var också ett tillstånd som yttrade sig i en känsla av att någon hade dragit ur all luft och energi från både hjärna och kropp (Erikson et al., 2016). Nedsatt talfunktion (dysfasi) var ett tillstånd som kunde uppstå, det innebar en känsla av att det var svårt att knyta samman till familjen (Mendes et al., 2015). Att drabbas av språkliga svårigheter innebar problem

Fysiska

upplevelser

Förlorad kontroll Ändra rutiner

Psykiska

upplevelser

Förlorad självständighet och självbild Positivt tänkande

Oro och rädsla

Sociala

upplevelser

Isolering och ensamhet Beroende av andra Upptäcka och acceptera livet

(14)

8

för vissa individer som att hitta ord, göra sig förstådd samt att skriva (Armstrong et al., 2012; Erikson et al., 2016). Om en människa drabbades av språkliga svårigheter fanns det möjlighet att gå i talterapi för att få hjälp med språket, vilket gav motivation, uppmuntran och en känsla av kontroll (Armstrong et al., 2012; Grohn, Worrall, Simmons-Mackie & Brown, 2012). Rehabilitering med hjälp av fysioterapeut och arbetsterapeut uppfattades vara en viktig del i tillfrisknandet och att återfå kontrollen över sin egna kropp (Beal & Millenbruch, 2015; Bourland, Neville, Pickens, 2011; Erikson et al., 2016; Horne, Lincoln, Preston & Logan, 2014; Mendes et al., 2015). Ändra rutiner

Det upplevdes svårt att behöva lära sig grundläggande saker på nytt (Horne et al., 2014). Det uppkom även en känsla av att behöva anpassa sig till sitt nya liv och det fanns en längtan tillbaka till det trygga och bekanta vardagslivet (Erikson et al., 2016; Grohn et al., 2012; Kouwenhoven et al., 2012; Rhonda, 2012). Vardagslivet påverkades även genom oregelbundna sovmönster och ett nytt behov av att ta tupplurar på dagtid på grund av den extrema tröttheten som infann sig (Flinn et al., 2010; Rhonda, 2012). Att kunna drabbas av extrem trötthet var ingenting som sjukvården informerade om. Något som önskades var att få bättre information om varför extrem trötthet uppstod, vad det berodde på samt vad det kunde leda till i vardagen (Flinn & Stube, 2010). Fysiska funktionsnedsättningar och sämre rörlighet i både nedre och övre delen av kroppen kunde leda till svårigheter med ADL (Aktiviteter i det dagliga livet) (Rhonda, 2012). Något som också kunde leda till svårigheter var halvsidig muskelförsvagning och/eller svårigheter att koordinera rörelser. Detta kunde i sin tur leda till en sorg relaterat till att det blev ett hinder vid bilkörning (Armstrong et al., 2012; Beal et al., 2015; Rhonda, 2012; White, Miller, Magin, Attia, Sturm & Pollack, 2011). Att inte få köra bil och bli av med körkortet under en period eller permanent var något som upplevdes påfrestande och ledde till ändrade vardagsrutiner (White et al., 2011). Att åka kollektivtrafik var något som de enkelt kunde göra tidigare men som de nu upplevde som en svårighet (Armstrong et al., 2012; Flinn et al., 2010). Det blev också dags för ett nytt sätt att kommunicera och framföra det som individen ville (Erikson et al., 2016; Fallahpour et al., 2013). För att underlätta kommunikationen kunde individerna använda mobiltelefoner eller skriva inköpslistor (Grohn et al., 2012). Känslan av att vara i behov av nya vardagsrutiner blev en daglig kamp (Bourland et al., 2011; Mendes et al., 2015). En del behövde hjälpmedel som till exempel rullstol eller käpp och det uppgav en känsla av att vara handikappad (Kouwenhoven et al., 2012; Rhonda, 2012). De flesta ville gå tillbaka till sina gamla vanor, rutiner och uppgifter men det upplevdes svårt (Erikson et al., 2016; Fallahpour et al., 2013; Horne et al., 2014; Kouwenhoven et al., 2012). En del orkade inte lika mycket som förut och hjärnan klarade inte av lika mycket påfrestning som tidigare (Kouwenhoven et al., 2012). Att endast komma ut ur huset och gå promenad med en vän eller gå på vattengympa gjorde en del tillfredsställda (Bourland et al., 2011; Erikson et al., 2016; Flinn et al., 2010). Andra som promenerade kortare sträckor upplevde promenaden som fysiskt utmanande (Rhonda, 2012). Individerna upplevde en utmattning från sysslor som att tvätta, städa och laga mat. Vardagliga hushållssysslor blev högre prioriterat än det sexuella livet. Integriteten blev starkare relaterat till osäkerheten till sin egen kropp (Beal et al., 2015). Vissa upplevde en ilska för att det sexuella livet blev negativt påverkat (Mendes et al., 2015). En annan förändring i vardagen var intaget av alkohol. Alkoholkonsumtionen var högre innan och avtog helt efter för det fanns en rädsla över att det var en riskfaktor. Vissa upplevde en besvikelse i och med att de kände sig

(15)

9

tvungna att välja bort alkoholen (Armstrong et al., 2012; Mendes et al., 2015). Att sluta med rökningen upplevdes dock som en självklarhet för hälsan (Mendes et al., 2015).

Psykiska upplevelser

Huvudtemat handlar om en förlust av sin självbild, identitet och sin självständighet. Det tar också upp hur viktigt det är med ett positiv tänkande samt en oro och rädsla som infinner sig i livet efter stroke.

Förlorad självständighet och självbild

Överlag upplevde de flesta en sämre självbild och självkänsla (Horne et al., 2014). Förlust av självständigheten var känslomässigt påfrestande och vissa upplevde en förlust av autonomi (Beal et al., 2015; Fallahpour et al., 2013; Rhonda, 2012). Att behöva prata om sjukdomsprocessen var svårt både under och efter en stroke uppstått, vilket ledde fram till en form av identitetskris (Horne et al., 2014; Mendes et al., 2015). En del individer upplevde en förlust av både sin identitet och sin yrkesroll (Beal et al., 2015; Fallahpour et al., 2013; Horne et al., 2014). De upplevde dock att det trots allt var viktig att kunna anpassa sig till en ny identitet och att upptäcka ett nytt jag i sin omgivning upplevdes nödvändigt (Horne et al., 2014; Kouwenhoven et al., 2012; Mendes et al., 2015). En del upplevde en känsla av att vara annorlunda och blev behandlade mer som ett objekt än en människa (Bourland et al., 2011; Fallahpour et al., 2013; Kouwenhoven et al., 2012). Känslor som att vara mindre värd och att vara en sämre människa infann sig (Bourland et al., 2011; Horne et al., 2014). Medvetenheten om sina begränsningar var psykiskt påfrestande och kunde leda till psykisk ohälsa (Bourland et al., 2011; Horne et al., 2014). Den psykiska påverkan kunde visa sig i känslor som dålig självbild, otillräcklighet och känslan av att vara misslyckad i det basala vardagslivet (Armstrong et al., 2012; Beal et al., 2015; Bourland et al., 2011). Det ledde i sin tur fram till en försämrad självbild och vissa funderade till och med på att ta sitt eget liv (Armstrong et al., 2012).

Positivt tänkande

Det upplevdes viktigt att ha en positiv känsla och inställning över de saker som faktiskt gick att genomföra (Armstrong et al., 2012; Bourland et al., 2011; Erikson et al., 2016; Flinn et al., 2010; Grohn et al., 2012). Att acceptera sjukdomen och lägga sjukdomsförloppet bakom sig var betydande för att kunna gå vidare i livet (Grohn et al., 2012; Mendes et al., 2015). Något som också upplevdes betydande var att lära sig uppskatta livet igen. En del upplevde även att det var viktigt att de såg förbi de svårigheter som en strok gett. Deras tankar pendlade stundvis mellan förhoppningar och frustration (Grohn et al., 2012). Det upplevdes problematiskt att hitta vägledning i livet samt att hitta ett nytt syfte med livet (Erikson et al., 2016; Horne et al., 2014; Rhonda, 2012). I och med dessa känslor upplevdes det att det fanns ett behov av psykologkontakt (Erikson et al., 2016; Horne et al., 2014; Rhonda, 2012).

Oro och rädsla

Det framkom oro och stress över att det skulle kunna uppstå en till stroke (Beal et al., 2015; Horne et al., 2014). Vissa människor upplevde oro över att ramla eller att lämna hemmet och det ledde även till rädsla (Horne et al., 2014). För att minska och övervinna rädslan och oron var ett det viktigt med ett gott självförtroende (Kouwenhoven et al., 2012). En förlust av självbestämmandet, utmanande prövningar och att individerna var otillfredsställda med livet upplevdes skrämmande (Fallahpour et al., 2013; Flinn et al., 2010; Horne et al., 2014). För vissa människor kändes det som

(16)

10

att antidepressiva och ångestdämpande mediciner vara det enda alternativet för att minska oro och rädsla (Beal et al., 2015).

Sociala upplevelser

Huvudtemat handlar om en upplevelse av social isolering och ensamhet. Det tar även upp hur individerna upplevde hur det är att vara beroende av andra samt hur de kan acceptera sitt liv och se framåt.

Isolering och ensamhet

En känsla av att förlora vänner och sociala relationer visade sig vara vanligt (Armstrong et al., 2012; Bourland et al., 2011; Rhonda, 2012). Vissa kände sig ignorerade av sitt sociala nätverk. En del upplevde att de inte blev tillfrågade vid sociala aktiviteter och en känsla av att vara bortglömd infann sig (Erikson et al., 2016). På grund av känslor av misslyckande och att inte räcka till ledde det fram till att vissa drog sig undan och inte deltog i fritidsaktiviteter längre (Bourland et al., 2011; Fallahpour et al., 2013; Horne et al., 2014; Kouwenhoven et al., 2012; Rhonda, 2012). De upplevde en social förlust och det innebar att en del människor isolerade sig. Isoleringen påverkade familjelivet, fritiden och arbetet (Armstrong et al., 2012; Flinn et al., 2010; Kouwenhoven et al., 2012).

Beroende av andra

Att kunna klara sig själv och inte vara beroende av andra upplevdes som en styrka för det sociala livet men att umgås i sociala sammanhang och grupper var också givande. Det var även betydelsefullt att träffa personer som befann sig i liknande situationer (Armstrong et al., 2012; Mendes et al., 2015). En del upplevde dock att deras familjer inte kunde sätta sig in i deras nya livssituation och att de hjälpte till med mer sysslor än vad som behövdes. Att få hjälp med sin ADL och vara beroende av anhöriga med till exempel att duscha eller klä på sig upplevdes svårt för individerna. En känsla av att inte få ta samma ansvar som tidigare uppstod (Fallahpour et al., 2013; Ronda, 2012). Andra fick däremot positiv feedback från anhöriga och god respons från sin familj (Fallahpour et al., 2013). Behovet av stöd från familjen var stort och vissa kände att de kom närmare sin familj (Armstrong et al., 2012; Grohn et al., 2012; Rhonda, 2012). Att vara beroende av andra var överlag svårt att acceptera (Erikson et al., 2016; Mendes et al., 2015; Rhonda, 2012).

Upptäcka och acceptera livet

Det som blev betydelsefullt i livet var en känsla av att tillhöra något, hitta meningen med livet samt att uppskatta anhöriga (Erikson et al., 2016). Värderingarna blev annorlunda och en känsla av tacksamhet för livet infann sig. Att även uppskatta små saker i vardagen blev viktigt. Vara tacksam inför livet innebar att på något sätt acceptera den nya situationen (Bourland et al., 2011; Kouwenhoven et al., 2012). En viktig del i acceptansen var att våga anpassa sig till en ny värld, nya egenskaper och framtiden (Kouwenhoven et al., 2012; Mendes et al., 2015). Att delta i fritidsaktiviteter upplevdes ge välmående för den nya livssituationen (Bourland et al., 2011; Erikson et al., 2016). Hos vissa individer upplevdes det vara viktigt att kunna återgå till fritidsaktiviteter som funnits innan sjukdomen och för andra var det meningsfullt att hitta nya fritidsaktiviteter. Det viktiga var att få möjligheten att kunna välja själv vilken aktivitet de ville delta i för att kunna utvecklas. Under deltagandet i sociala aktiviteter togs fokuseringen på tillståndet efter en stroke bort för att positiva känslor skulle uppstå (Bourland et al., 2011; Flinn et al., 2010). Det fanns en längtan och hopp efter

(17)

11

att börja arbeta igen. De som inte kunde komma tillbaka till arbetet var tvungna att hitta något som ersatte arbetet (Erikson et al., 2016; Flinn et al., 2010; Rhonda, 2012).

Diskussion

Metoddiskussion

Överförbarheten handlar om hur väl resultatet kan överföras för att arbetet ska uppfattas som pålitligt. Det går att diskutera en hög eller låg överförbarhet. Trovärdighet och tillförlitlighet är begrepp som kan diskuteras när kvalitativa artiklar har använts (Mårtensson och Fridlund, 2017). En hög trovärdighet kan innebära att flera forskare har kommit fram till samma resultat i sin vetenskapliga artikel (Petersson, 2017). I denna litteraturöversikt var det flera resultatartiklar som tog upp liknande upplevelser i sitt resultat, detta gav en högre trovärdighet för uppsatsen. Dessa tre begrepp kommer användas när det diskuteras styrkor och svagheter. Att välja inklusions- och exklusionskriterier och att använda sig av flera databaser ökar trovärdigheten (Mårtensson och Fridlund, 2017). Friberg (2012b) anger att en fördel med att använda sig av en induktiv ansats är att se vad resultatet säger och sedan bilda sig teman, teori samt slutsats (Friberg, 2012b). En fördel med induktiv ansats i litteraturöversikten är att det gick att bilda sig en egen uppfattning om vilka teman som skulle forma resultatet. Ingen artikel har exkluderats på grund av egna uppfattningar av ämnet. Litteraturöversikt kan vara ett bra alternativ om tiden är begränsad (Friberg, 2012b). En fördel med att skriva litteraturöversikten var att det redan fanns färdig forskning att använda. En nackdel med litteraturöversikten var att arbetet byggdes på tidigare forskning och att forskningen redan hade analyserats en gång. Däremot har en ny dataanalys av resultatartiklarna gjorts av författarna. Vid tillvägagångsättet av litteraturöversikten valdes relevant litteratur utifrån det valda ämnesområde omvårdnad. Det gav en hög tillförlitlighet och trovärdighet. Livskvalité var inte det självklara begreppet från början utan växte fram i samband med att artiklarna analyserades och teman togs fram. Begreppet livskvalité passade in på litteraturöversikten på grund av att livskvalité hänger ihop med människors fysiska, psykiska och sociala upplevelser i vardagslivet efter att människor hade fått en stroke. Att artiklarna avgränsades till de senaste sju åren och att de skulle vara på svenska eller engelska kan ses som en svaghet. Detta på grund av att vissa artiklar och aktuell forskning från icke engelskspråkiga artiklar inte togs med i litteraturöversikten. Avgränsningen gjordes för att förstå textens innehåll och för att få den mest aktuella forskningen på engelska gjordes denna begränsning. Artiklarna har varit på engelska och ordlistor samt lexikon har valts att användas. Detta gjordes för att en god översättning och att inga egna språkliga feltolkningar ska ha kunnat uppstå för det hade kunde lett till ett etiskt dilemma. Att författarna till denna litteraturöversikt valde att använda lexikon gav en hög tillförlitlighet. I datainsamlingsprocessen valdes det att inte begränsa ålder på deltagarna. Detta kunde i efterhand ses som en svaghet för att det nästintill bara fanns artiklar om äldre människor. Därför kan inte denna litteraturöversikts resultat överföras på yngre människor. Att välja artiklar med både män och kvinnor kan också vara en styrka. Detta val innebar att det blev ett bredare resultat om upplevelserna och vardagslivet efter stroke. Nackdelen med att båda könen fanns med kunde vara att det blev en för stor bredd och att studien blev svår att tillämpa på både män och kvinnor. En annan styrka i denna studie var att artiklarna var från flera olika länder, allt från USA och Australien till Sydafrika. Detta gav en omfattande bild av hur upplevelser av stroke ser ut i flera världsdelar. En fördel med

(18)

12

att artiklarna kom från flera länder kan vara att trovärdigheten blev hög. Överförbarheten kan uppfattas som låg på grund av att sjukvården fungerar och är uppbyggd på ett annorlunda sätt i dessa olika länder.

Databaserna som användes inriktade sig framförallt på området omvårdnad samt psykologi. Det gav ett bredare perspektiv relaterat till att artiklarna kom från flera olika databaser samt en hög trovärdighet från området omvårdnad. När artiklarna hade genomgått kvalitetsprotokollet var det sex av tolv artiklar som besvarades med JA på alla frågor i både del 1 och del 2. Resterande sex artiklar besvarades med JA på alla frågor i del 1 men med svaret NEJ på en till två frågor i del 2. De artiklarna som besvarades med NEJ på frågor i del 2 var på grund av att de artiklarna inte diskuterade tillförlitligheten i diskussionen eller att det inte skedde någon återkoppling till perspektivet i diskussionen. Trots att dessa artiklar inte besvarades med JA i alla frågor bedömdes de tillräckligt trovärdiga för att vara med i resultatet. Detta kvalitetsprotokoll ökade tillförlitligheten. Etiska överväganden fanns med som en röd tråd i hela litteraturöversikten och hade sin början när ämnesvalet togs fram, när syfte formulerades och när analysen av resultatet gjordes. I övrigt behövdes inga etiska överväganden tas i och med att till exempel inga intervjuer gjordes, inga samtyckesdokument behövdes skriva under eller ingen ny fakta samlades in. Att alltid tänka efter en extra gång genom att reflektera och att inte ha egna värderingar gjordes under hela litteraturöversikten. Detta ses som en styrka. Att låta andra personer läsa igenom litteraturöversikten ger en högre trovärdighet och en högre kvalité (Mårtensson och Fridlund, 2017). I denna litteraturöversikt har utomstående personer granskat bland annat huvudteman och subteman men även hela uppsatsen för att göra arbetet mer tillförlitligt, tydligare och få en röd tråd. Detta har upprepats vid flera tillfällen under skrivandet. Att båda författarna har läst igenom alla resultatartiklarna ger också litteraturöversikten en hög trovärdighet och tillförlitlighet.

Resultatdiskussion

Resultatet visade att det fanns fysiska, psykiska och sociala upplevelser kopplat till stroke i vardagslivet. Det framkom att det fanns en känsla av att förlora kontrollen. Det fanns även ett behov av att ändra rutiner och hitta nya vägar till att få en fungerande vardag. En känsla av en försämrad självbild och självständighet uppstod. Ett positivt tänkande upplevdes skönt för individen men däremot fanns det en rädsla och oro över livet. En känsla av isolering och ensamhet upplevdes. I resultatet framkom det att det var påfrestande att vara beroende av någon annan. Att upptäcka och acceptera livet var viktigt för att må bra i vardagen. Detta resultat kom fram till tre olika aspekter av upplevelser efter att individer har fått en stroke. Detta överensstämde med forskning att fysiska, emotionella, psykosociala och sociala aspekter påverkar en människas liv (O’Keeffe, Ganesan, King & Murphy, 2012).

Fysiska upplevelser

Resultatet visade att nedsatt språkförmåga upplevdes medföra svårigheter i vardagen. Detta bekräftas i andra studier där problem med att bygga hela meningar, hitta ord och att skriva upplevdes påfrestande (Brady, Kelly, Godwin, & Enderby, 2012; Maetzler, Liepelt & Berg, 2009). Det fanns likheter mellan personer som hade fått Parkinsons sjukdom och personer som hade fått stroke. Likheterna var att de drabbades av sviktande kognitiv förmåga samt fysiska funktionsnedsättningar (Maetzler, Liepelt & Berg, 2009). Varje sjuksköterska bör ha kunskap om att språkliga svårigheter efter en stroke kan uppstå. Därför är det viktigt att kunna hitta andra sätt att samtala. Sjukvårdpersonal kan använda bilder, bokstäver eller ord för att underlätta

(19)

13

kommunikationen (Harris et al., 2013; Socialstyrelsen, 2017). Att hitta nya vägar för kommunikation är en viktig del av sjuksköterskans arbete och kan vara betydelsefullt för en vårdsökande persons livskvalité. En tillvaro när livet fungerar väl är betydande för att varje individ ska må bra och uppleva en hög livskvalité (Brülde, 2003; Nordenfelt, 2004).

Resultatet angav att rehabiliteringen inte var något som kunde skyndas på och att förväntningarna inte hade något med rehabiliteringen att göra. Rehabilitering var en däremot en viktig del för att återfå kontroll över sin kropp. Detta skiljde sig från Green (2015) som angav att den vårdsökande personen hade stora förväntningar på en god återhämtning. Höga förväntningar för en god rehabilitering ledde också fram till att de flesta personerna trodde att de kan återvända till sina tidigare fritidsintressen. För en del personer kunde det ta ungefär sex månader med intensiv rehabilitering innan de helt kunde återvända till hemmet och för andra tog längre tid. Rehabilitering både på sjukhuset och i hemmet kan leda till förbättringar under hela livet (Green, 2015). Socialstyrelsen (2004) anger att rehabilitering måste påbörjas direkt för att minska risken för bestående men och komplikationer. En tidig rehabilitering med hjälp av sjuksköterska och andra professioner ger en bättre återhämtning (Socialstyrelsen, 2017). Med ett samhällsperspektiv är kostnaden för en individ som genomgått rehabilitering med komplikationer i genomsnitt på 91 000 kr per person och utan komplikationer kostar det 42 000 kr per person (Socialstyrelsen, 2011). Genom att få mer kunskap och förståelse kring komplikationer kan kostnaderna för rehabiliteringen minska och i sin tur gynna samhället ekonomiskt. Enligt Socialstyrelsen (2011) är den genomsnittliga vårdlängden var 22,7 dagar per person som hade drabbats av stroke. Varje år kostar det staten cirka 20 miljoner kronor att långtidsbehandla vårdsökande personer (Hjärt-lungfonden, 2016; Socialstyrelsen, 2011). Därför är det viktigt med preventionsarbetet, egenvård och att upptäcka stroke i tid för att kunna minska kostnader för samhället. Nordenfelt (2004) anger att även fast en människa har en fysisk nedsättning och upplever smärta från sina men efter en sjukdom behöver inte en individ må dåligt och uppleva en sämre livskvalité.

Resultatet visade att det fanns behov av att ändra rutiner i vardagen. Det bekräftas av tidigare forskning (Montgomery, Jermyn, Bailey, Nangia, Egan & Mossey, 2015) som anger att en person kunde stöta på flertal hinder ute i samhället. Exempel på dessa hinder kunde vara att åka kollektivtrafik eller problem med vardagsrutiner som exempelvis duscha, klä på sig och att inte kunna köra bil. En del upplevde svårigheter att navigera och ta sig fram på grund av kroppsliga funktionsnedsättningar (Montgomery et al., 2015). Enligt Socialstyrelsen (2004) ska sjukvården utreda och hjälpa till så att individer kan ha en fungerande vardag trots svårigheter efter en stroke. De kan få assistans med hjälpmedel som exempel rullstol, rollator, käpp eller förflyttningshjälpmedel för att underlätta vardagslivet. De kan också få hjälp med bostaden och att göra den individanpassad (Socialstyrelsen, 2004). Dessa saker kan leda till att individer kunde uppleva känslor som trygghet, självständighet samt en ökad aktivitetsförmåga (Montgomery et al., 2015). Nordenfelt (2004) förklarar hur viktigt det är att varje människa ska trivas i sin närmiljö för att kunna må bra och skatta sig en hög livskvalité. Beroende på hur en individ tolkar och upplever situationer spelar också en roll (Brülde, 2003; Nordenfelt, 2004).

Psykiska upplevelser

Resultatet visade att upplevelsen av att mista sin identitet och yrkesroll var vanligt. En del upplevde att de var tvungna att skaffa sig en ny identitet och andra upplevde att de

(20)

14

var annorlunda. Det bekräftas i andra studier där personer kunde uppleva att samhället såg annorlunda på dem för att de inte längre följde samhällsnormerna (Green, 2012; Montgomery et al., 2015). En sjuksköterska bör kunna ge vägledning, information och undervisning kring hur livet efter stroke kan se ut. Att få hjälp av en sjuksköterska som har sett liknande situationer tidigare kan ge trygghet till den vårdsökande personen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Socialstyrelsen (2017) säger att som sjuksköterska är det viktigt att informera anhöriga och vårdsökande personer att psykisk ohälsa kunde förekomma efter en stroke så att alla inblandade var medvetna om det. Därför var det viktigt att erbjuda samtalsstöd till de som drabbats av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2017).

Resultatet belyser att medvetenheten om begränsningar upplevdes psykiskt påfrestande och individen kunde utveckla psykisk ohälsa. Det framkom också att en försämrad självkänsla och självbild kunde leda till tankar om att ta sitt eget liv. Enligt tidigare forskning Montgomery et al., (2015) & O’Keeffe et al., (2012) framkommer det att en del personer upplevde att deras känslomässiga hälsa försämrades. De kunde ha lättare till att gråta och svårare att kontrollera känslor (Montgomery et al., 2015; O’Keeffe et al., 2012). När en person påverkades psykiskt kunde de uppleva känslor som nedstämdhet och ett sämre självförtroende (O’Keeffe et al., 2012). Att uppleva ohälsa var vanligt och ett antal individer utvecklade depression (Balakrishnan et al., 2017; Montgomery et al., 2015; O’Keeffe et al., 2012). Socialstyrelsen (2011) säger att nedstämdhet och depression är vanligt förekommande efter en stroke och att detta i vissa fall kan behandlas med antidepressiva läkemedel. Att få en stroke innebär oftast en förändring och många hinder uppstår efter det. Därför är det förståeligt att negativa tankar infann sig i människors liv. De som drabbades kan bli känslomässigt instabila och därför är en sjuksköterskas bemötande viktigt. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor bör sjuksköterskan kommunicera med lyhördhet, hänsyn och empati. Med denna hjälp kan de drabbade uppleva att de förblir delaktiga i sitt egna liv (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). De likheter som hittades vid andra sjukdomar som till exempel hjärtsvikt var att vid både stroke och hjärtsvikt var det vanligt att drabbas av depression och nedstämdhet (Ghosh, Ball, Prasad, Gupta, 2016). Om en människa mår psykiskt dåligt och uppfattar den nya livssituationen som svår kan det upplevas som en försämrad livskvalité (Brülde, 2003; Nordenfelt, 2004). Sociala upplevelser

Resultatet visar att social isolering är vanligt relaterat till att de som drabbats av stroke inte längre kan eller vill delta i sociala aktiviteter. Enligt Northcott, Moss, Harrison & Hilari (2016) deltog en del personer i färre sociala fritidsaktiviteter, hade mindre kontakt med familj och vänner samt att hela deras sociala nätverk blev sårbart. När de inte längre kunde utföra sina dagliga rutiner som att arbeta eller delta i fritidsaktiviteter kunde det leda till en känsla av ensamhet. En del personer var fortfarande aktiva och arbetade men upplevde trots allt svårigheter på arbetsplatsen. Social isolering var vanligt förekommande och därför ville individerna ha stöd och kärlek från sina anhöriga (Northcott, Moss, Harrison & Hilari, 2016). När information om att den vårdsökande personens vardagsliv förändrats relaterat till stroke är det viktigt att sjukvårdpersonal ingriper. En sjuksköterska måste ha ett helhetsperspektiv och bör kunna se livet utanför sjukvården också. Att ge stöd och råd till de drabbade är en grundpelare inom vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Aktiviteter och relationer är grundläggande faktorer för att en individ ska kunna uppnå en hög livskvalité. Därför är det viktigt med ett fungerande socialt nätverk (Brülde, 2003).

(21)

15

Kliniska implikationer

Enligt resultatet har de flesta ett tufft och svårt vardagsliv efter att de hade fått en stroke. Denna litteraturöversikt kan ge nytta till kliniken genom att den berättar om att det finns flera olika upplevelser. I yrket som sjuksköterska är viktig med förståelse och kunna stötta de som drabbats av stroke för att de ska kunna komma tillbaka till ett fungerade vardagsliv. Det är även betydelsefullt att kunna uppmärksamma de fysiska, psykiska och sociala upplevelserna som kan uppstå och inse att de är individuella för varje vårdsökande person. För en sjuksköterska är det viktigt att ha en helhetsbild och ta hjälp av andra professioner. Den ansvariga sjuksköterskan är i högsta grad beroende av en väl fungerade teamsamverkan för att den som har drabbats av stroke ska kunna få den bästa möjliga vård och omsorg. För samhället överlag är det viktigt att känna till vilka upplevelser i vardagen en som har drabbats av stroke känner.

Slutsatser

Målet med denna litteraturöversikt var att ge en större kunskap och förståelse kring diverse upplevelser som individer kan känna efter att de har fått en stroke. Resultatet visar att de som har drabbats av en stroke kan uppleva att livet vänds upp och ner hastigt. Vardagen kan plötsligt bli en komplex situation. En sjuksköterska kan ge omvårdnad inom flera olika områden. Det är inte endast de fysiska upplevarna som behöver behandlas utan även de psykiska och sociala upplevelserna behöver bekräftas för att få en helhetsbild. Vardagslivet upplevs utmanade för de flesta som har fått en stroke och psykiska ohälsa var genomgående. Genom att läsa denna litteraturöversikt får läsaren en större inblick i hur individer kan uppleva sitt vardagsliv och vilka svårigheter de känner att de kan stöta på. Ytterligare forskning bör göras eftersom upplevelser efter stroke kan vara individuella och varierande. I och med att stroke är en folksjukdom behövs mer forskning för att underlätta omvårdnadsarbetet för sjuksköterskor.

(22)

16

Referenser

*Resultatariklar

Abrantes Bule, MJ., Santana Fialho Sim-Sim, MM., Tarico Bico Correia, IM., & Maximino Falé Marques, MJ. (2016). Population’s Knowledge About Cerebrovascular Accident (Stroke) - Passers of The Square Giraldo In Evora. Journal of Nursing UFPE, 10, 65-72. doi: 10,5205/reuol.8423-73529-1-RV1001201609

Almborg, A-H., Ulander, K., Thulin, A., & Berg, S. (2010). Discharged after stroke - important factors for health - related quality of life. Journal of Clinical Nursing, 19, 2196-2206. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03251.x

*Armstrong, E., Hersh, D., Hayward, C., Fraser, J., & Brown, M. (2012). Living with aphasia: Three Indigenous Australian stories. International Journal of Speech-Language Pathology, 14, 271–280. doi: 10.3109/17549507.2011.663790 Baatiema, L., Otim, M E., Mnatzaganian, G., De-Graft Aikins, A., Coombes, J., & Somerset, S. (2017). Health professionals´views on the barriers and enablers to evidence-based practice for acute stroke care: a systematic review. Implementation Science, 12, 74. doi: 10,1186 / s13012-017-0599-3

Balakrishnan, R., Kaplan, B., Negron, R., Fei, K., Goldfinger, J., & Horowitz, C. (2017). Life after stroke in an Urban Minority Population: A photovoice. Project International Journal of Environmental Research and Public Health, 14, 293. doi: 10.3390/ijerph14030293

*Beal, C-C., & Millenbrunch, J. (2015). A qualitative case study of poststroke sexuality in a woman of childbearing age. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 44, 228-235. doi: 10.1111/1552-6909.12553

Boeckh-Behrens, T., Kleine, J F., Zimmer, C., Neff, F., Scheipl, F., Pelisek, J., & Poppert, H. (2016). Thrombus Histology Suggests Cardioembolic Cause in Cryptogenic Stroke. Stroke, 47, 1864-1871. doi:10.1161/STROKEAHA.116.013105

*Bourland, E L., Neville, M A., & Pickens, N D. (2011). Loss, Gain, and the Reframing of Perspectives in Long-Term Stroke Survivors: A Dynamic Experience of Quality of Life. Top Stroke Rehabililitation, 18, 437–449. doi: 10.1310/tsr1805-437

Brady, M., Kelly, H., Godwin, J., & Enderby, P. (2012). Speech and language therapy for aphasia following stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews, 5, 25-33. doi: 10.1002/14651858.CD000425.pub3

Brülde, B. (2003). Teorier om livskvalitet. Lund: Studentlitteratur AB.

Ernsth-Brevell, M. (2014). Multisjuklighet. I A-K. Friberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (s. 705–722). Lund: Studentlitteratur AB. Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur AB.

(23)

17

*Erikson, A., Karlsson, G., & Tham, K. (2016). Living with the long-term consequences 11-13 years after a stroke: a phenomenological study. Journal of Rehabilitation Medicine (Stiftelsen Rehabiliteringsinformation), 48, 847-852. doi:10.2340/16501977-2161

*Fallahpour, M., Jonsson, H., Joghataei, M T., Nasrabadi, A N., & Tham, K. (2013). “I am not living my life”: lived experience of participation in everyday occupations after stroke in Tehran. J Rehabil Med, 45, 528–534. doi: 10.2340/16501977-1143

*Flinn, N A., & Stube, J E. (2010). Post-Stroke Fatigue: Qualitative Study of Three Focus Groups. Occupational Therapy International, 1, 81–91. doi: 10.1002/oti.286 Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier - Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur.

Forster, A., Downswell, G., Young, J., Sheard, J., Wright, P., & Bagley, P. (1999). Effects of a physiotherapist-led stroke training programme for nurses. Age and Ageing, 28(6),

567-574, Hämtad från

https://academic.oup.com/ageing/article/28/6/567/20033/Effects-of-a-physiotherapist-led-stroke-training?searchresult=1

Friberg, F. (2012a). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys i kvalitativ forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 121–132). Lund: Studentlitteratur AB.

Friberg, F. (2012b). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 133–144). Lund: Studentlitteratur AB.

Ghosh, R-K., Ball, S. Prasad, V., & Gupta, A. (2016). Depression in heart failure: Intricate relationship, pathophysiology and most updated evidence of interventions from recent clinical studies. International Journal of Cardiology, 224, 170-177. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.09.063

Green, T. (2015). Aggressive surgical interventions for severe stroke: Impact on quality of life, caregiver burden and family outcomes. Canadian Journal of Neuroscience

Nursing, 37(2), 15-25. Hämtad från

https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/26647490/Aggressive_surgic al_interventions_for_severe_stroke:_Impact_on_quality_of_life,_caregiver_burde n_and_family_outcomes

*Grohn, B., Worrall, L-E., Simmons-Mackie, N., & Brown, K (2012). The first 3 months post-stroke: What facilitates successfully living with aphasia?. International Journal of Speech-Language Pathology, 14, 390–400. doi: 10.3109/17549507.2012.692813 Harris, R., Sims, S., Brearley, S., Hewitt, G., Greenwood, N., Jones, F., & Ross, F. (2013). How to develop a patient and carer advisory group in stroke care research.

Nurse Researcher, 20(3), 6-11. Hämtad från

(24)

18

Henricson, M. (2012). Forskningsprocessen: Problem, syfte och inledning/bakgrund. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination inom omvårdnad (s. 53–68). Lund: Studentlitteratur AB.

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination inom omvårdnad (s. 412–421). Lund: Studentlitteratur AB.

Hjärt-lungfonden. (2016). Stroke - en skrift om slaganfall och TIA [Broschyr].

*Horne, J., Lincoln N-B., Preston, J., & Logan, P. (2014). What does confidence mean to people who have had a stroke? - A qualitative interview study. Clinical Rehabilitation, 28, 1125–1135. doi: 10.1177/0269215514534086

ICN. (2012). The ICN code of ethics for Nurse International Council of Nurses. Hämtad 18 maj, 2017, från http://www.icn.ch/who-we-are/code-of-ethics-for-nurses/ Jauch, E-C., Saver, J-L., Adams, H P., Bruno, A., Connors, J J., Demaerschalk, B M., Khatri, P., McMullan, P W., Qureshi, A I., Rosenfield, K., Scott, P A., Summers, D R., Wang, D Z., Wintermark, M., & Yonas, H. (2013). Guidelines for the Early Management of Patients with Acute Ischemic Stroke - A Guideline for Healthcare Professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke Journal of The American Heart Association, 44, 870–947. doi: 10.1161/STR.0000000000000024

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination inom omvårdnad (s. 69–94). Lund: Studentlitteratur AB.

*Kouwenhoven, S E., Kirkevold, M., Engedal, K., & Kim, H S. (2012). ‘Living a life in shades of grey’: experiencing depressive symptoms in the acute phase after stroke. Journal of advanced nursing, 68, 1726–1737. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05855.x Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik - för studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.

Langius-Eklöf, A., & Sundberg, K. (2014). Känslan av sammanhang. I A-K. Friberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (s. 53–74). Lund: Studentlitteratur AB.

Maetzler, W., Liepelt, I., & Berg, D. (2009). Progression of Parkinson´s disease in the clinical phase: potential markers. The Lancet. Neurologi, 8, 1158-71. doi:10,1016/S1474-4422(09)70.291-1

*Mendes Nunes, H J., & Pina Queirós, P J. (2015). Original paper. Exploratory Study of Patients’ Life Situation after a Stroke. International Journal of Caring Sciences,

8(2), 101-107. Hämtad från

http://www.internationaljournalofcaringsciences.org/Issue.aspx?issueID=37&pageI ndex=0&pageReason=0

(25)

19

Montgomery, P., Jermyn, D., Bailey, P., Nangia, P., Egan, M., & Mossey, S. (2015). Community reintegration of stroke survivors: the effect of a community navigation intervention. Journal of Advanced Nursing, 71, 214-225. doi:10.1111/jan.12471

Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbetet. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination inom omvårdnad (s.421–438). Lund: Studentlitteratur AB.

Nordenfelt, L. (1986). På väg mot en teori om livskvalité. Linköping: Linköpings universitet.

Nordenfelt, L. (2004). Livskvalitet och hälsa - Teori och kritik. Linköping: Linköpings universitet.

Northcott, S., Moss, B., Harrison, K., & Hilari, K. (2016). A systematic review of the impact of stroke on social support and social networks: associated factors and patterns of change. Clinical Rehabilitation, 30, 811-831. doi:10.1177/0269215515602136

O'Keeffe, F., Ganesan, V., King, J., & Murphy, T. (2012). Quality-of-life and psychosocial outcome following childhood arterial ischaemic stroke. Brain Injury, 26, 1072-1083. doi:10.3109/02699052.2012.661117

Park, J., Gong, J., & Yim, J. (2017). Effects of a sitting boxing program on upper limb function, balance, gait, and quality of life in stroke patients. Neurorehabilitation, 40, 77-86. doi:10.3233/NRE-161392

Peterson-Burch, F., Reuter-Rice, K., & Barr, T. (2017) Rethinking recovery - Incorporating Holistic Nursing Perspectives in Poststroke Care. Holistic Nursing Practice, 31, 3–6. doi: 10.1097/HNP.0000000000000187

Petersson, P. (2017). Aktionsforskning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination i omvårdnad (s. 251–263). Lund: Studentlitteratur AB.

*Rhonda, A. (2012). Limitations in activity and participation experienced by stroke patients. Journal of Physiotherapy, 68(3), 20-24. Hämtad från http://www.sajp.co.za/index.php/sajp/search/results

Rosén, M. (2017). Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination i omvårdnad (s. 375–390). Lund: Studentlitteratur AB.

Sbampato dos Santos, J V., Aparecida de Melo, E., Lopes da Silveira Junior, J., Nascimento Vasconcelos, N., Castro Lima, M., & Moreira Damázio, L C. (2017). The effects of nursing training on the evaluation of patients with cerebrovascular accident. Journal of Nursing UFPE / Revista De Enfermagem UFPE, 11, 1763-1768. doi:10.5205/reuol.11077-98857-1-SM.1105201702

Socialstyrelsen. (2004). Livssituationen två år efter stroke - En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående [Broschyr].

Figure

Figur 1. Att beskriva upplevelser i vardagslivet hos personer som har drabbats av stroke resulterar i dessa huvudteman och subteman

References

Related documents

Dock anser författarna till denna studie att de har fått ihop en tydlig sammanställning av artiklarnas resultat, som visar på både negativa samt positiva erfarenheter

Thus the finding that mice with IL-6 production only in hematopoietic cells were able to mount a short increase in body temperature during the second fever phase at a magnitude

Att undersöka hur fysisk, psykisk och social livskvalitet skattas hos barn som lider av akut lymfatisk leukemi, att se hur livskvalité skiljer sig mellan barn med akut

Resultatet visade att kvinnorna upplevde att den strokedrabbade förändrades, att det sociala livet minskade, framförallt på grund av att rädslan för att mannen skulle drabbas av

Om kontakten till kunden sköts på ett bra sätt så kommer det att leda till att kunden får förtroende för företaget, vilket med största sannolikhet kommer att leda till en affär

Material från första lager samt källaren räknas för hand och lastas på vagnar eller plockas i lådor som sedan förflyttas till den manuella stationen.. Antal komponenter som

Temperaturen som registrerades på iscleringen under utläggning och vält- ning av skyddslagret, var som högst 82°C på isoleringens ovansida, cirka 2 minuter efter det att

Man fokuserar således på verksamheten och dess produktivitet (till tiden) med glömmer bort andra delar som utveckling av företagens forskning och utveckling av processer med fokus på

Berätta så detaljerat som möjligt om ett eller flera besök i tandvården när du blivit påmind om sexuella övergrepp du varit utsatt för.. Hur upplever du att din erfarenhet

Vi tror också att, eftersom detta är personer som faktiskt har valt ett yrkesprogram, det skulle kunna vara så att personer i omgivningen varit mer stöttande, till skillnad

Under frågorna 1d, 2, 3 och 6 fick studenten kryssa i vilken typ av preparation man hade valt, vilket har visat sig i resultaten att studenterna kryssat i fler

Building the capacity for clinical laboratory diagnosis and optimizing the management of patients with communicable diseases will increase the ability of local medical facilities

Även om visst fog kan finnas för en dylik skeptisk uppfattning om politiska programs möjligheter att nä stora mängder människor, bör man dock akta sig för att

Företag väljer att använda Celebrity Endorsement av två anledningar, dels för att det sparar tid och är enkelt, men framför allt för att de kan tjäna mycket pengar på att låta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag

Eftersom artikel 17 i EU-förordningen ger rätt till radering av personuppgifter uttryckt som rätten att bli bortglömd anser jag att denna rätt bör vidgas till att omfatta uppgifter

Litteraturöversiktens resultat visade att den förändrade livssituationen efter stroke ledde till att rollfunktioner i familjen och samhället påverkades negativt vilket ledde till

Efter ett hjärtstopp upplevdes livskvalitén hos deltagarna olika, där några upplevde bra livskvalité och några sämre livskvalité. Fysiska, psykiska och sociala begränsningar kunde

Resultat: Patienter med en alkoholrelaterad leversjukdom hade en sämre psykisk ohälsa både innan och efter transplantationen än patienter som genomgått en levertransplantation på

tillförlitligt, etiskt resonemang, vad studien visar för resultat och vilket kvalitetsbetyg studien har. 13 artiklar hade hög kvalitet och två medel. I de som hade medel kvalitet

Resultatet kan bidra till att ge sjuksköterskan kunskap om personers upplevelser av livet efter en stroke, vilket i sin tur kan bidra till att sjuksköterskan får en

Och oavsett om du väljer att bosätta dig permanent eller använda huset som sommarbostad, är ön stor nog att kunna erbjuda något för alla – året runt.. Utbudet

Detta i sin tur resulterar i att munnens naturliga självrenande aktivitet minskar och det tar längre tid för munnens egna försvarsmekanismer att rengöra och neutralisera munnen