• No results found

Uppdrag att förbereda och verkställa ett statligt garantiprogram till företag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att förbereda och verkställa ett statligt garantiprogram till företag"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-03-26 N2020/00771/EIN I 2 Riksgäldskontoret 103 74 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: n.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att förbereda och verkställa ett statligt garantiprogram till företag

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Riksgäldskontoret att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut kreditgarantier om sammanlagt högst 100 miljarder kronor till kreditinstitut som bedriver verksamhet i Sverige. Garantigivningen ska ske i enlighet med förordningen (2011:211) om utlåning och garantier med följande närmare villkor:

− Garantiavtal ska upprättas mellan Riksgäldskontoret och varje deltagande kreditinstitut, som handlägger kreditgivningen och gör erforderlig kreditprövning. Varje lån som ett kreditinstitut beviljar i enlighet med garantiavtalets villkor omfattas automatiskt av garantin. − Vägledande för Riksgäldskontorets fördelning av den ram som tilldelas

varje kreditinstitut ska vara respektive kreditinstituts andel av den totala utlåningsvolymen till små och medelstora företag per 31 december 2019. Riksgäldskontoret får initialt avvakta med att fördela samt omfördela delar av ramen baserat på efterfrågan.

− Kreditgarantiprogrammet ska avse nya lån och kreditfaciliteter till i första hand små och medelstora företag som på grund av det nya coronaviruset fått ekonomiska svårigheter men som i övrigt bedöms livskraftiga.

− Garantier får utfärdas för utlåning till icke-finansiella företag med sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige. Krediterna ska

tillgodose finansieringsbehov i företagen och får avse rörelsekapital och investeringar.

− Lån och kreditfaciliteter till ett företag får högst uppgå till 25 procent av omsättningen för 2019 alternativt två gånger storleken för företagets

(2)

2 (4)

lönekostnad under 2019. För företag som startats från och med första januari 2019 får lån högst uppgå till företagets uppskattade årliga lönekostnad för de två första verksamhetsåren. Om särskilda skäl föreligger, och företaget kan påvisa likviditetsbehov får låne- eller kreditfacilitetsbeloppet ökas för att täcka likviditetsbehoven från lånets beviljande och 18 månader framåt för små och medelstora företag respektive för kommande 12 månader för större företag.

− Oaktat ovanstående kriterier får lån inte överstiga 75 miljoner kronor per företag. I undantagsfall kan högre lånebelopp tillåtas efter särskild prövning av Riksgäldskontoret, men får dock högst uppgå till

250 miljoner kronor.

− För att vid behov dels kunna bevilja större krediter än 75 miljoner kronor, dels för kunna tillföra mer garantier till vissa kreditinstitut baserat på efterfrågan får Riksgäldskontoret initialt avvakta med att fördela delar av kreditramen.

− Krediter garanteras med upp till 70 procent av lånebeloppet och staten ersätter kreditinstitutet med upp till 70 procent av den förlust som uppstår på det lån som garantin avser. Villkoren för infriandet av garantin ska specificeras i garantiavtalet som upprättas mellan

Riksgäldskontoret och varje deltagande kreditinstitut. Villkor i fråga om borgensåtagande för garantiprogrammet specificeras av

Riksgäldskontoret efter inhämtande av synpunkter från Finansinspektionen.

− Berörda lån är nya lån och kreditfaciliteter som beviljas under perioden fr.o.m. 1 april 2020 t.o.m. 30 juni 2020. Riksgäldskontoret får förlänga perioden med högst tre månader. Garantier ges för lån med löptid upp till tre år och gäller under lånets hela löptid. Lånet ska inte ha

amorteringskrav upp till 12 månader men kan vara amorteringsfritt under lånets hela löptid. Uppskov får ges för kapitalisering av ränta upp till de första 12 månaderna.

− Låntagare ska inte vara skyldiga att amortera på befintliga lån i det kreditgivande kreditinstitutet under den tid som kreditgarantin gäller. − Stöd som ges under det statliga kreditgarantiprogrammet får inte

kombineras med annat stöd för samma underliggande lån.

− Garantiavgiften bör bestämmas utifrån respektive låntagares aktuella riskklass, som fastställs av kreditinstituten med utgångspunkt i företagets långsiktiga kreditvärdighet. Riskbedömningen sker enligt

(3)

3 (4)

− Kredit som beviljas inom ramen för garantiavtalet ska baseras på det ansökande företagets långsiktiga kreditvärdighet vid tidpunkten för lånets beviljande, som den uttrycks i bankernas interna ratingsystem. Garantiavgiften fastställs utifrån denna rating.

− Garantiavgifter till staten ska betalas av kreditinstitutet årsvis i förskott. − För att få ett garanterat lån måste företagen åta sig att inte besluta om

nya bonusar eller annan form av rörlig ersättning till ledande befattningshavare i företaget under lånets löptid. Den garanterade kreditgivningen bör inte heller användas för vinstuttag som inte kan jämställas med normalt löneuttag. Riksgäldskontorets åtagande mot kreditinstituten berörs inte.

− Villkoren för garantin ska utformas med hänsyn till statens risk samt för att tillvarata statens rätt.

− Riksgäldskontoret får besluta om närmare villkor för utställande av garantier.

Under förutsättning att riksdagen bemyndigar regeringen att ställa

kreditgarantier i enlighet med vad som föreslås i regeringens proposition Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag (prop. 2019/20:14) samt efter godkännande från Europeiska kommissionen av anmälan om statsstöd ska Riksgäldskontoret omedelbart verkställa garantiprogrammet.

Skälen för regeringens beslut

Spridningen av det nya coronaviruset har föranlett en akut ekonomisk situation för företagen och i många fall har omsättningen kraftigt reducerats, vilket medför stora inkomstbortfall. Även om företagen samtidigt minskar sina utgifter har många företag fått ett ökat finansieringsbehov.

Regeringen har i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 –

Kreditgarantier för lån till företag (prop. 2019/20:14) föreslagit att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut kreditgarantier som

sammanlagt uppgår till högst 100 miljarder kronor för lån till i första hand små och medelstora företag som på grund av det nya coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, men som i övrigt bedöms vara livskraftiga. Regeringen anser att Riksgäldskontoret är den myndighet som är bäst lämpad att ansvara för hanteringen av ett sådant garantiprogram.

(4)

4 (4) På regeringens vägnar Ibrahim Baylan Maria Olofsson Kopia till Statsrådsberedningen/SAM

Finansdepartementet/BA och FMA Justitiedepartementet/L6

References

Related documents

Kunskapsöverföring från explicit till tyst kunskap sker när individen tar del av explicit kunskap och tillvaratar denna för att skapa intern tyst kunskap.. Exempelvis sker detta

När en faktura har kommit till rätt person inom företaget finns det en metod som ska följas för hur en faktura hanteras, därmed går det inte att göra på flera olika sätt utan

Om en borgenär har väckt talan enligt punkten 3 i övergångs- bestämmelserna till lagen (2008:000) om ändring i förmånsrätts- lagen (1970:979) gäller, i stället för vad som sägs

Bland de nystartade företagen 2019 ledda av kvinnor utgjordes 68 procent av enskilda näringsidkare och 29 procent av aktiebolag.. Motsvarande andelar bland män var 46 procent och

Flest nya företag under kvartalet startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon (13 procent), Bygg och anläggning (10 procent) samt Juridisk och ekonomisk

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06.. Organisation

Utgångspunkten måste vara att nedskärningen genomförs för att skapa förutsättningar att i framtiden göra bättre resultat och det är då viktigt att ledningen med

Uppsatsförfattarna håller inte med Designcentrets strategiska respondenter, utan menar att Designcentret skulle kunna öka överensstämmelsen mellan prat och handling genom