Uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-11-05 S2020/08106 (delvis) I:13 Socialdepartementet Folkhälsomyndigheten Länsstyrelserna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag att samordna, stärka och utveckla

kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin

Regeringens beslut

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att gemensamt samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin. Uppdraget består av två delar:

Dels ska myndigheterna utarbeta och genomföra förstärkta kommunika-tionsinsatser som kan behövas för att öka efterlevnaden av de råd och restriktioner som utfärdats för att minska smittspridningen av covid-19. Det gäller särskilt införandet av lokala allmänna råd i regionerna. Myndigheterna ska beakta nuvarande och tidigare kommunikationsinsatser samt se över möjliga utvecklingsområden. Kommunikationen bör särskilt innefatta vikten och behovet av att fortsätta följa de råd och rekommendationer som har utfärdats, med särskilt fokus på kommande högtider och ledigheter samt situationer där risken för smittspridning bedöms öka. I det ingår att förmedla budskapet om att pandemin inte är över och att den ökade smittspridningen måste tas på största allvar. Kommunikationen bör särskilt vända sig till de grupper och situationer där smittspridningen ökar eller riskerar att öka, och där efterlevnaden av råd och rekommendationer bedöms vara bristfällig. Dels ska myndigheterna ta fram en kommunikationsstrategi som säkerställer att kommunikationen på nationell, regional och lokal nivå är samordnad och att det finns en tydlighet i att det kan förekomma regionala anpassningar och inriktningar. I uppdraget ingår att myndigheterna ska fortsätta att stödja lokala och regionala aktörer vid införande av lokala allmänna råd i regionen.

(2)

2 (3)

Myndigheterna ska fortsatt säkerställa att kommunikationen finns tillgänglig på flera språk och är tillgänglighetsanpassad. I det arbetet ska myndigheterna se till att sådant material görs tillgängligt även för lokala och regionala

aktörer.

MSB ska samordna arbetet med uppdraget, med beaktande av ansvars-principen. I genomförandet av uppdraget ska myndigheterna samverka med Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, andra berörda myndigheter, företrädare för regionerna och kommunerna, civilsamhället samt andra berörda aktörer. Myndigheterna ska senast den 9 december 2020 redovisa en gemensam samlad kommunikationsstrategi för arbetet. Därefter ska myndigheterna löpande redovisa sina kommunikationsinsatser och bedöma faktiska och förväntade effekter utifrån strategin till Regeringskansliet (Socialdeparte-mentet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2021 till

Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Ärendet

Sedan utbrottet av covid-19 har Folkhälsomyndigheten utfärdat ett flertal allmänna råd som riktar sig till den enskilde individen, verksamheter och arbetsgivare. Dessa allmänna råd är ett viktigt verktyg för att minska smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Under hösten har smittspridningen ökat i Sverige och de förekommer regionala skillnader över landet. Som en del i arbetet med att stävja denna utveckling har Folkhälsomyndigheten tagit fram lokala allmänna råd som kan tillämpas vid en ökad smittspridning lokalt. Dessa lokala råd kan skilja sig mellan regionerna och kan för den enskilde bl.a. innebära att man ska undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med, undvika inomhusmiljöer som t.ex. gym, caféer och köpcentrum. Därtill omfattar de lokala allmänna råden även arbetsgivare och verksamheter som ska vidta åtgärder för att underlätta för den enskilde att följa råden.

I samband med den ökade smittspridningen är det mycket angeläget att myndigheterna fortsätter kommunicera i samma omfattning som under våren. Enligt flera rapporter från såväl regional, lokal som nationell nivå finns det en minskad benägenhet hos allmänheten att följa aktuella råd och rekommendationer.

(3)

3 (3)

Mot ovan beskrivna bakgrund ger regeringen Folkhälsomyndigheten, läns-styrelserna och MSB i uppdrag att gemensamt samordna, stärka samt utveckla kommunikationsinsatserna till allmänheten med anledning av coronapandemin. Syftet är bland annat för att bidra till en minskad smitt-spridning genom att säkerställa att varje enskild invid vet vad som gäller nationellt och regionalt, och är motiverad att följa aktuella råd, rekommenda-tioner, riktlinjer och begränsningar.

Genomförandet av uppdraget ska ske med hänsyn till pågående uppdrag som MSB (Ju2020/01165) och Folkhälsomyndigheten (S2020/01232) redan har på området. På regeringens vägnar Lena Hallengren Jenni Lundh Kopia till Statsrådsberedningen, SAM Finansdepartementet, BA, SFÖ Justitiedepartementet SSK Socialstyrelsen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :