• No results found

Förlängd tid för uppdraget att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förlängd tid för uppdraget att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut II 1 2020-02-27 N2020/00471/SMF

Näringsdepartementet Sveriges lantbruksuniversitet

Box 7070 750 07 Uppsala

Förlängd tid för uppdraget att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog

Regeringens beslut

Regeringen förlänger uppdraget till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog (N2018/04152/SK). SLU ska senast den 30 april 2020 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Skäl för regeringsbeslut

Uppdraget förlängs med två månader i syfte att ge SLU möjlighet att i sin redovisning av uppdraget beakta och analysera ett kunskapsseminarium om mångbruk, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, som genomförs under våren 2020.

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Herkulesgatan 17 Webb: www.regeringen.se E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

(2)

På regeringens vägnar Jennie Nilsson Lars Ekberg Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA Utbildningsdepartementet/H Miljödepartementet/NM Kulturdepartementet/KL Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sametinget Skogsstyrelsen Statistiska centralbyrån 2 (2)

References

Related documents

Antalet anmälda arbetssjukdomar är för kvinnor flest inom vård och omsorg och när det gäller män är de flest inom tillverkning.. I Arbetsorsakade besvär 2014 12 framgår

Dessa pengar ska gå till köp av behörighetsgivande ämneskurser och statsbidrag i enlighet med för- ordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, vilket inkluderar

Mer specifikt stude- ras vad som främjar respektive hindrar att enskilda lärare söker till och fullföljer kurser och utbildningar inom Lärarlyftet, att huvudmän och

Riksarkivet har dessutom tagit fram ett antal vägledningar för arbetet med att ta fram och använda FGS:er inom den offentliga förvaltningen samt i stor utsträckning arbetat med

Virkeslära Gallring SLU 5,5 t Mark o Växt Biolo THAN 2,75 t Gym.Gemensam-. ma ämnen 2,75 t

Ibland behöver man anpassa sig för att andra gör misstag, och då kanske inte själv följa reglerna så att det inte blir någon fara.. De är medvetna om grupptrycket som uppstår

Tillsammans med den i avhandlingen refererade Kimmel får Smith mig också att fundera över en alternativ väg: Vad hade hänt om Kvarnhall analyserat inomgruppsvariation, genom att

Den sociala pelaren följs bland annat upp med indikatorer i en social resultattavla inom ramen för den europeiska planeringsterminen.. Den europeiska planeringsterminens

De senaste fyra åren har, trots den numera låga fastighetsskatten, skatten på egna hem ökat och för första gången varit positiv för staten inte bara beroende

Åtgärderna väntas skapa ett sammanhang inom centrum mellan olika gröna infrastrukturer, vidare antas området bli bättre anpassat för klimatförändringar genom att

Byggloven för flerbostadshus indikerar att byggstarterna fortsät- ter att falla under fjärde kvartalet och att det under 2018 påbörjas endast cirka 10 500 bostäder i

Andelen hyresrätt för hela riket minskade mellan de tre jämförda tid- punkterna (1975, 1990 respektive 2010) från 45 % till 41 % och till 37 %, såsom framgår av tabellen

På idrottens alla nivåer, från barns fria idrottslekar till den yppersta eliten, fi nns faktorer som på olika sätt skapar skilda förutsättningar och villkor för kvinnors och

metoder. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor – stöd för styrning och

Förslag till nyckeltal Ett komplement till de befintliga nyckeltalen för samhällsbuller skulle kunna vara hur många människor som är störda av buller som alstras inom byggnaden,

Utgångs- punkten för ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete bör därför vara att minska orättvisor i samhället, skapa jämlika levnads- villkor, ge barn och

Andelen hela byggvaror i studien är ca 7 vikt­ procent vilket indikerar att det finns en rela­ tivt stor möjlighet till återbruk. Observera dock att byggservice, till

Socialdepartementet vill också att remissinstanserna tar ställning till ett tidigarelagt införande av förslaget att endast undersköterska ska kunna vara fast omsorgskontakt redan

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlberg och utredare Susanne Eriksson (föredragande)

I promemorian lämnas förslag till kompletteringar av den tidigare remitte- rade promemorian Förarbevis för vattenskoter (I2020/02471).. I den här promemorian lämnas förslag

lagändringarna, exempelvis på antalet verkställigheter, andelen som återfaller i brott, samt de dömdas och eventuella sammanboendes erfarenheter.. Detta yttrande avges

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Norr Mälarstrand 6 Telefon 08-692 29 50 Fax 08-654 62 77 www.barnombudsmannen.se REMISSVAR 2021-02-17 Dnr: BO2020-0323

Förlängd tid för uppdraget till Sveriges lant- bruksuniversitet att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk