• No results found

Uppdrag att göra en analys av det statliga bidraget till Stiftelsen Dansens Hus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att göra en analys av det statliga bidraget till Stiftelsen Dansens Hus"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 18 2019-12-19 Ku2019/02100/KO Statskontoret Box 396 101 27 Stockholm Kulturdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att göra en analys av det statliga bidraget till Stiftelsen Dansens Hus

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utföra en analys av det statliga bidraget till Stiftelsen Dansens Hus med utgångspunkt i den

myndighetsanalysmodell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007/8016/OFA/SF).

Analysen ska

• belysa om regeringens styrning av det statliga bidraget är ändamålsenlig, • beskriva hur Stiftelsen Dansens Hus fullgör sitt uppdrag enligt

regeringens riktlinjer för det statliga bidraget, och

• belysa faktorer som är särskilt viktiga att uppmärksamma för att Stiftelsen Dansens Hus ska ha förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag framöver.

Statskontoret ska genomföra analysen i dialog med Stiftelsen Dansens Hus. Dialog bör även ske med Stockholms stad. Statskontoret ska hålla regeringen (Kulturdepartementet) informerat under uppdragets genomförande.

Uppdraget ska redovisas skriftligen till regeringen (Kulturdepartementet) med kopia till Stiftelsen Dansens Hus senast den 10 september 2020.

Skälen för regeringens beslut

Stiftelsen Dansens Hus är en gästspelsscen som årligen tilldelas ett statligt och kommunalt bidrag. Ändamålet med stiftelsen är att utan egen

produktion utveckla dans och närliggande teaterformer genom att organisera publika föreställningar. Enligt avtal står staten för 75 procent och

(2)

2 (3)

Stockholms stad för 25 procent av den offentliga finansieringen. För 2019 uppgick det statliga bidraget till 24 352 000 kronor. Riktlinjer för det statliga bidraget beslutas årligen av regeringen. Regeringen tillsätter inga ledamöter i stiftelsens styrelse.

Under de senaste decennierna har dansen som konstområde haft en kraftig utveckling, som är fortsatt pågående. Det är dock ännu ett område med relativt svag infrastruktur. Merparten av aktörerna verkar inom det fria fältet. En väl fungerande samverkan mellan institutioner och fria konstnärer är en förutsättning för konstartens utveckling och möjlighet att nå ut till en publik. I denna struktur är Stiftelsen Dansens Hus en betydelsefull resurs, såväl i Stockholm som nationellt, för danskonstens fortsatta utveckling.

Mot denna bakgrund ger regeringen Statskontoret i uppdrag att analysera statens bidrag till Stiftelsen Dansens Hus och regeringens styrning av

bidraget samt hur stiftelsen fullgör sitt uppdrag med utgångspunkt i villkoren för bidraget.

På regeringens vägnar

Amanda Lind

(3)

3 (3) Kopia till Statsrådsberedningen Finansdepartementet/BA Finansdepartementet/SFÖ Statens kulturråd Stockholms stad Dansmuseet Kungliga Operan Riksteatern

References

Related documents

Remiss 2020-12-16 Ju2020/04700 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-11-23 Ju2020/04275 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Johan Hedberg, kansliråd 08-405 93 38 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Fredrik von Malmborg 08-405 19 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3

Remiss 2020-03-10 Ju2020/01026/L7 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Enheten för processrätt och domstolsfrågor Maria Vestergren Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Cecilia Johansson cecilia.johansson@gov.se Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17

Rättssakkunnig Eveliina Kiviniemi 08-405 11 77 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24