• No results found

Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19"

Copied!
3
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

8

Regeringen

Socialdepartementet Regerings beslut 2020-03-05 S2020/01233/FS (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockhohn

Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med an�ledning av utbrottet av covid-19

Regeringens beslut

1:5

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och stödinsatser, tex. när det: gäller tillgången till diagnostik, vårdplatser och andra former av stöd till regioner och kommuner med anledning av det pågående utbrottet av covid-19.

Socialstyrelsen får även i uppdrag att representera Sverige i styrgruppen för den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning som utförs enligt avtalet Joint Procurement Agreement QP A).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) genom att en rapport om arbetet lämnas senast 31 december 2020. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Ärendet

Krisberedskapsarbete

Socialstyrelsen arbetar med att stödja hälso- och sjukvårdens huvudmän, det vill säga regionerna, genom att samordna beredskapen inför och vid fredstida kriser. Med anledning av utbrottet av covid-19 genomför myndig­ heten i samarbete med Folkhälsomyndigheten bland annat inventeringar av regionernas tillgång till nödvändig utrustning, personal och infrastruktur för att identifiera hur en samordning av de nationella insatserna ska ske. Social­ styrelsens aktiviteter med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 syftar till att säkerställa att myndigheten utgår från fakta om utvecklingen av utbrottet och om läget i sjukvården för att på så sätt vara väl förberedda om

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

(2)
(3)

References

Related documents

När en fastighetsägare eller annan företagare (exempelvis en hyresvärd, hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare) övergår från att använda en lokal i sin momspliktiga

Det finns risk för begreppsförvirring eftersom begreppet eget boende – förkortat EBO – både refererar till de asylsökande som på egen hand väl- jer att skaffa en bostad och

Andelen förnybar energi ska enligt EU:s direktiv med bindande mål till år 2020 om för- nybar energi beräknas som kvoten mellan förnybar energi och slutlig energianvändning.

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Det finns således aspekter inte bara i strukturen med regler, organisation etcetera, utan också i idrotts- och sam- hällskulturens etablerade normer och värden, som kan

• Genom att utveckla en idrottsrörelse som möjliggör för äldre att fortsätta vara aktiva idrottsutövare men också att engagera fl er äldre som ledare innebär att vi kan

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

ovanstående kunskapsmål och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

• Om man kopplar för många apparater till eluttagen kan strömmen bli för stor och det kan börjar brinna. • Det förhindras

Lkm bundet till målreceptor BLOD Fria lkm molekyler Bundet till vävnadsproteiner EFFEKT Lkm molekyler bundna till plasmaproteiner. Endast fria molekyler kan diffundera över

Höggradigt rena produkter Sterila produkter • Rengöring • Desinfektion (om kontakt med kroppsvätskor) • Rengöring • Desinfektion • Rengöring • Desinfektion

I den här övningen får eleverna göra samma sak fast istället för på stranden får eleverna leta efter skräp i skogen?. Material: Ta med soppåsar att lägga

• Vad måste du tänka på enligt allemansrätten om du vill gå på en enskild väg för att komma till skogen?.. 4 Koppling

Vidare är det förstås inte så enkelt att COX-1 bara är till nytta medan COX-2 bara skulle ge PG för smärta och feber.. Den förenklade (initiala) tanken var alltså att COX-1

Minskad absorption av kolesterol i tarmen leder förstås till minskat intag av nytt kolesterol, men är också användbart för att "dra ut" kolesterol från levern i form

Pro- grammen, som också kallas Interreg, ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universi- tet och högskolor, företag med flera att utveckla sam- arbete

Det arbete som lagts ner inom ramen för att ta fram regionala system- analyser och länstransportplaner har enligt flera intervjuare bidragit till att förbättra samspelet mellan

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

Om nya metoder eller upphandlingsmodeller övervägs kan med fördel bostadsföretaget inbjuda representanter från konsulter och entreprenörer som man tidigare anlitat för att få

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk genetik, diagnostik och mottagning Besöksadress Medicinaregatan 1 D, 413 45 Göteborg TELEFON växel 031-342 00 00, direkt 031-3434206..

The overall Human Variome Project data collection architecture (Fig. 1) provides for the transfer of data from node to gene/ disease specific database to central databases (and

 Åre kommun välkomnar möjligheten att ta betalt för insatser kopplade