• No results found

Kontroll av strålningsnivå i last med skrot eller annat gods

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kontroll av strålningsnivå i last med skrot eller annat gods"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2016

Strålsäkerhetsmyndigheten

Swedish Radiation Safety Authority

SE-171 16 Stockholm Tel: +46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se Solna strandväg 96 Fax: +46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se Radioaktiva ämnen sänder ut joniserande strål­

ning. Strålningen varken syns, hörs, känns, luk­ tar eller smakar. För att påvisa strålning måste mätinstrument användas. Det går att minimera stråldosen genom att

• vistas så kort tid som möjligt där det finns strålning

• vara på så långt avstånd som möjligt från strålkällan

• ha så mycket material som möjligt mellan strålkällan och sig själv.

Fasta detektorsystem

Fasta detektorsystem används för att upptäcka icke önskvärt radioaktivt material i större laster (lastbil eller tåg). Detektorsystemen används främst vid järnverk och skrotgårdar.

Ett fast detektorsystem kan upptäcka om las­ ten avger strålning, men det kan inte avgöra vil­ ket radioaktivt ämne det rör sig om eller hur hög aktiviteten är. Ett stort utslag på detektorn tyder på en stark strålkälla, men även ett litet utslag kan härstamma från en stark men väl skärmad strålkälla. För vidare genomsökning behövs främst ett handinstrument, helst graderat i en­ heten mikrosievert per timme (µSv/h), som kom­ plement till det fasta detektorsystemet.

Fasta detektorsystem mäter gammastrålning i enheten counts per second (CPS). Systemet lar­ mar och visar ett larmvärde om strålningsnivån är några få procent högre än bakgrundsvärdet. Med larmvärde menas den strålningsnivå som detektorsystemet visar om det finns radioaktiva ämnen i lasten. Med bakgrundsvärde menas den strålningsnivå som systemet visar utan före­ komst av radioaktiva ämnen.

Krav och rekommendationer

Strålsäkerhetsmyndigheten har inga före­ skrifter om hur en viss radioaktiv last ska hante­ ras, men vi rekommenderar nedanstående till­ vägagångssätt om ett detektorsystem larmar. Varje anläggning som har ett fast detektorsys­ tem bör ha en egen skriftlig handlingsplan som

bör vara intränad. En plats där lasten kan tippas för manuell genomsökning bör vara iordning­ ställd i förväg.

Myndighetens rekommendationer är inte ut­ tömmande för hur en last med icke önskvärt radio aktivt material ska hanteras. Varje anlägg­ ning måste följa de transportregler som gäller för farligt gods och lasten får inte transporteras vidare innan det är klart vilka regler som gäller.

Tillstånd krävs för hantering av radio­ aktivt material

Det krävs tillstånd från Strålsäkerhets­ myndigheten för hantering av det radioaktiva material som upptäcks med hjälp av ett fast de­ tektorsystem. Kraven vi ställer är bland annat att personal som hanterar det radioaktiva materia­ let ska ha rätt utbildning och att det radioaktiva materialet förvaras korrekt.

Vid larm från detektorsystemet

Om detektorsystemet larmar, kontrollera först att lasten inte innehåller godtagbara naturligt strålande ämnen (exempelvis blåbetong), eller att det är något annat känt fellarm (som ojämn last). För att lokalisera misstänkta radioaktiva ämnen kan nedanstående åtgärder vidtas.

1. Börja med att mäta igen.

2. Om detektorsystemet inte larmar bör mät­ ningen göras om en tredje gång, eventuellt efter omlastning, för att säkerställa att inga radioaktiva ämnen finns i lasten. Lasten kan därefter hanteras som icke radioaktiv. 3. Om detektorsystemet fortsätter att larma vid

upprepade mätningar bör fordonet köras till den plats som utsetts för manuell ge­ nomsökning och en närmare undersökning bör göras enligt nedan:

• Mät med handinstrumentet (helst i µSv/h), först på förarplatsen, därefter på flera ställen på fordonets utsida. Anteck­ na mätvärdena.

• Tippa lasten på den plats som utsetts för manuell genomsökning.

Kontroll av strålningsnivå i last med

skrot eller annat gods

(2)

2016

Strålsäkerhetsmyndigheten

Swedish Radiation Safety Authority

SE-171 16 Stockholm Tel: +46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se Solna strandväg 96 Fax: +46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

• Ställ fordonet mer än 25 meter från den tippade lasten och mät med handinstru­ mentet i lastutrymmet. Om strålnings­ nivån är mer än dubbelt så hög som bak­ grundsvärdet bör fordonet inte användas förrän Strålsäkerhets myndigheten har konsulterats.

• Mät med handinstrumentet runt den tippade lasten. En tidigare skärmad strål­ källa kan ha ändrat läge så att strålnings­ nivån nu är mycket högre än innan. • Om strålningsnivån på någon plats är hö­

gre än 20 µSv/h ska området spärras av och därefter märkas med varselskyltar för strålning från radioaktiva ämnen. Kon­ takta Strålsäkerhetsmyndigheten på 08­799 40 00 (under kontorstid) eller ring 08­454 24 66 för att få kontakt med Tjänsteman i beredskap (TiB).

Manuell genomsökning av tippad last

För att ta reda på varifrån strålningen kommer bör lasten genomsökas med ett handinstrument. Myndigheten rekommenderar följande tillväga­ gångssätt:

1. Endast en eller två personer bör arbeta med genomsökningen av lasten. De som genom­ söker lasten bör använda skyddsoverall, andningsskydd och handskar.

2. Varje föremål i lasten bör mätas innan nå­ got flyttas. Om den uppmätta strålnings­ nivån understiger 20 µSv/h kan föremålen flyttas manuellt.

3. Om ett föremål avger strålning bör det avlägsnas eller avskärmas så att det inte stör sökandet efter fler radioaktiva föremål. 4. Om strålningen kommer från pulver eller

vätska som frigjorts i lasten finns risken att radioaktiva ämnen sprids ytterligare. Det är viktigt att säkerställa att pulvret eller vätskan inte sprids vidare av personerna som utför genomsökningen.

5. När mätningarna visar att det inte finns kvar några radioaktiva ämnen i lasten bör det som återstår av lasten passera det fasta detektorsystemet ytterligare en gång, som en extra säkerhetsåtgärd.

6. Radioaktivt material ska förvaras oåtkom­ ligt för obehöriga. Förvaringsplatsen ska vara avskärmad så att strålningsnivån inte överstiger 20 µSv/h där någon tillfälligt uppe håller sig. Strålningsnivån får inte heller överstiga 2 µSv/h där någon stadig­ varande vistas. Materialet ska förvaras så att människor och miljö skyddas mot skadlig verkan av strålning.

7. Förvaringsplats för radioaktivt material ska vara märkt med

• varselsymbol för joniserande strålning • texten ”Förvaringsplats för radioaktiva

strålkällor”

• namn och telefonnummer till den som ansvarar för förvaringsplatsen.

8. En skriftlig rapport ska skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten inom en vecka efter larm från detektorsystemet. Använd blanketten ”Händelserapport vid larm från fast detektorsystem m.m.” som finns på www. stralsakerhetsmyndigheten.se.

Transport av farligt gods

För farligt gods på väg och i terräng gäller före­ skriften ADR­S. För järnväg gäller föreskriften RID­S. De ges ut av Myndigheten för samhälls­ skydd och beredskap (MSB).

Strålsäkerhetsmyndigheten är tillsynsmyndig­ het för transporter av radioaktiva ämnen och granskar ansökningar om tillstånd för sådana transporter. I allmänhet krävs att den som trans­ porterar radioaktiva ämnen har särskild utbild­ ning och tillstånd att transportera radioaktiva ämnen. Transportbestämmelserna ställer även krav på hur lasten ska vara förpackad.

References

Related documents

 under vredet finns ventilens spindel (4k-7 eller 4k-9mm) - på toppen finns det ett spår som visar kulans läge; spåret längs är ventilen öppen, spåret tvärs är

sötvattensområden om skyddsvärda bestånd av laxartad fisk inom familjen Salmonidae finns i vattenområdet och tillstånd inte tidigare har meddelats för utsättning av

Green Cargo mäter sin punktlighet för leverans till kunden på om godset kom- mer fram ”inom utlovad timme”.. Det

Om högre arbetslöshet i en sektor leder till höjda avgifter där, förstärks drivkrafterna också för dem som har jobb att flytta till andra sektorer.. Det minskar risken

styrdokumenten; Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2010 (Utbildningsstyrelsen, Tammerfors 2010), Förundervisningsprogram för barnomsorgen i landskapet Åland (Ålands

Fig. Norwegian municipalities clustered on the basis of their similarities in terms of their community resilience indicators.. cluster featured higher performance relative to

Therefore, the objectives of this study were (1) to identify and quan- tify spouses’ informal support 7 years after stroke onset with a study- specific time- diary and (2) to

This section presents the experimental characterization of the airflow in the climate chamber, through values of mean wind speed, turbulence intensities and integral length