• No results found

Uppdrag att analysera behovet av ytterligare djurskyddskrav vid utsättning av djur

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att analysera behovet av ytterligare djurskyddskrav vid utsättning av djur"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut II 11 2019-06-27 N2019/02261/DL

Näringsdepartementet Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Uppdrag att analysera behovet av ytterligare djurskyddskrav vid utsättning av djur

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att utreda om det finns behov av att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. Vidare ska förhållandet till bestämmelser i djurskydds-, jakt- och fiskelagstiftningen analyseras. Uppdraget ska innefatta en analys av vilka konsekvenser det kan medföra att ytterligare reglera djur-skyddet vid utsättning av djur. Vid behov ska författningsförslag lämnas. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten. Synpunkter ska även inhämtas från andra berörda myndigheter, intresseorganisationer och aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2020.

Bakgrund

Djur föds upp och sätts ut för syften som t.ex. vilt- och fiskevård, jakt och fiske eller för att kompensera för den naturliga produktion av fisk som upphört till följd av utbyggd vattenkraft. De arter som främst sätts ut är fasan, rapphöna, gräsand och flera laxfiskarter.

Enligt 8 kap. 4 § miljöbalken får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om bl.a. förbud mot eller särskilda villkor för att sätta ut djur i syfte att skydda vilt levande djur- eller växtarter eller den biologiska mångfalden. Även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Herkulesgatan 17 Webb: www.regeringen.se E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

(2)

förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter finns förbud mot utsättning och annan hantering av vissa arter.

Utsättning av vilt regleras även i jaktförordningen (1987:905). Enligt 41 § första stycket jaktförordningen är utsättning av vilt förbjudet.

Naturvårdsverket har dock ett bemyndigande att föreskriva om eller i enskilda fall besluta om undantag. I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:20) om vilthägn och inhägnader för

handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare anges att utsättning av fasan, rapphöna och gräsand får ske efter jakträttshavarens medgivande. Utsättning får enligt Naturvårdsverkets föreskrifter endast ske inom

områden där arten förekommer eller har förekommit i vilda stammar. Vilt som omhändertagits för vård och rehabilitering får sättas ut i det område där de omhändertagits utan särskilt tillstånd. De får även sättas ut på annan plats om det finns särskilda skäl.

Utsättning av fisk regleras i förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen. Enligt 2 kap. 16 § i denna förordning krävs tillstånd av länsstyrelsen för att sätta ut fisk. Tillstånd får inte ges för sådana fiskarter eller fiskstammar som är olämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. Enligt 18 a § får Havs- och vattenmyndigheten meddela ytterligare föreskrifter om utsättning av fisk. I Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar finns bestämmelser om prövning av ärenden om tillstånd för utsättning av fisk.

Vissa fiskarter sätts ut i reglerade vatten för att kompensera den förlust av lekplatser som vattenkraft eller annan mänsklig aktivitet inneburit, s.k.

kompensationsutsättning. Enligt 11 kap. 8 § miljöbalken är den som bedriver vattenverksamhet som kan skada fisket skyldig att vidta åtgärder som

långsiktigt skyddar fisket i det område som berörs. I de vattendomar som Mark- och miljödomstolen beslutar vid prövning av vattenverksamheter regleras hur många fiskar och av vilken art som ska sättas ut. I domarna kan även ålder vid utsättning, plats för utsättning och eventuellt övriga krav finnas reglerade.

Hur djuren ska hållas och skötas innan utsättning regleras genom bestämmelser i olika författningar. I djurskyddslagen (2018:1192) finns

(3)

grundläggande bestämmelser om djurskyddet för djur som hålls av

människan. I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:20) om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare finns bestämmelser om vilka djur som får hållas i vilthägn och hur dessa ska hållas. I Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2019:6) om odling av fisk finns bestämmelser om hur fiskar ska hållas och skötas när de hålls i en fiskodling.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen har i propositionen Ny djurskyddslag

(prop. 2017/18:147, s. 117 f.) uttalat att det kan finnas ett behov av att stärka djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. Regeringen bedömer vidare att det bör utredas ytterligare om det behövs en

bestämmelse om krav för att få sätta ut viltarter och hur den i så fall bör utformas. Mot bakgrund av att utsättning och hållande av vilt regleras genom bestämmelser i flera olika författningar behöver även förhållandet mellan dessa analyseras. På regeringens vägnar Jennie Nilsson Amanda Andersson Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA Miljödepartementet/NM Havs- och vattenmyndigheten Naturvårdsverket

References

Related documents

2. Ingen mötesordförande valdes. Thomas Gilljam valdes som mötessekreterare och Cecilia Gunnarsson och Anneli Svensson till justerare. Stellan Mörner rapporterade

engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. Regeringskansliets

Sten-Åke Nilsson Ordförande Regeringskansliet/ (Näringsdepartementet Landsbygdsavd) 10333 Stockholm

FIHM:s ansvar för tillsyn av smittskydd regleras bland annat i smittskyddslagen (2004:168), miljöbalken, förordningen (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljös

Förvaltningsrätten i Göteborg har i dag inte underlag för att göra någon annan bedömning men vill erinra om att även mindre resurskrävande reformer kan, om de följs av

- SKR tillstyrker förslaget att uppdraget som central uppföljande och samordnande myndighet när det gäller de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och

För myndigheter med stor spridning inom inköpen kommer detta arbete inte enbart vara initialt utan kommer innebära en ökad arbetsbelastning. Samma gäller uppföljning av

Sjöfartsverket vill även belysa att eventuellt ökade kostnader för myndigheten behöver kompenseras, för att möjliggöra att ytterligare miljökrav ska kunna