Visar Workplace Social Relations in the Return-to-Work process

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

avhandlingspresentationer

Socialmedicinsk tidskrift 4/2010 319

Workplace Social Relations in the Return-to-Work

process

ÅsaTjulin

Post Doktor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Avdelning samhällsmedicin, Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, 581 83 Linköping. E-post: asa.tjulin@liu.se.

Arbetskamraters och chefers agerande vid en sjukskrivning påverkar hur lätt el-ler svårt det blir att komma tillbaka till job-bet för den sjukskrivne individen, visar en ny doktorsavhandling från Linköpings Universitet. I avhandlingen har ett 30-tal personer från sju olika arbetsgrupper, hos tre offentliga arbetsgivare, berättat om hur de agerat när en medarbetare blir sjukskriven och sedan kommer tillbaka till arbetet. Avhandling handlar om vilken betydelse sociala relationer på arbets-platsen har under en sjukskrivning och vid återgången i arbete. Tidigare forsk-ning om återgång i arbete har tagit upp de medicinska och psykologiska faktorer som kan hindra eller underlätta en sjuk-skriven persons återgång till arbete. Dä-remot har sociala faktorer som kan hindra eller underlätta återgång till arbetet inte studerats i någon större utsträckning.

Linköping, Linköpings universitet, 2010. Institutionen för medicin och hälsa.

Avhandlingen återfinns på: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:327150.

Därför genomfördes fyra delstudier med fokus på implementering av rehabilite-ringsåtgärder, sociala relationer och soci-al interaktion på arbetsplatsen. Huvudre-sultatet visar att arbetskamraterna har en viktig roll under en sjukskrivning och vid en återgång i arbete. Slutsatserna visar att återgång i arbete är något som ska-pas genom handlingar och social interak-tion på arbetsplatsen, inte bara mellan den sjukskrivne och chefen, utan också mellan arbetskamrater. Arbetsgivare bör se processen återgång i arbete som ett dynamiskt socialt samspel som involverar hela arbetsgruppen

.

Figure

Updating...

References

Related subjects :