• No results found

Fyrverkeriförbud för privatpersoner Motion 2020/21:457 av Kerstin Lundgren (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fyrverkeriförbud för privatpersoner Motion 2020/21:457 av Kerstin Lundgren (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:457

av Kerstin Lundgren (C)

Fyrverkeriförbud för privatpersoner

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lagstifta om ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier till privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Frågan om fyrverkerier väcker många känslor. De förknippas med firande och särskilda tillfällen av glädje. Men den utveckling som vi sett är hur felaktig och olovlig använd-ning av fyrverkerier och smällare på många håll i landet blivit ett växande problem. De skapar allmän oro och otrygghet för många under de tider på året då de främst brukas. Raketer används allt oftare helt felaktigt och riktas till och med ibland direkt mot män-niskor, kollektivtrafiken, ambulanser, polis och brandkår. Langningen är omfattande och föräldrar saknar dessvärre ofta kännedom om hur unga, minderåriga, ägnar sig åt att skjuta raketer och fyrverkerier. Under dagarna kring t ex nyår och påsk är problemet ibland så omfattande att människor inte vågar gå ut. Dessutom innebär raketerna och smällarna ett stort lidande för många djur.

Kommunerna har, genom den lokala ordningsstadgan, möjlighet att reglera när och var fyrverkerier får användas och lagstiftningen ger polisen möjlighet att ingripa vid direkta lagöverträdelser som t ex att åldersgränser för inköp och användande inte efter-levs. Branschen har också sedan ett antal år tagit ett större ansvar för att begränsa för-säljningen av pyroteknik. Lagstiftningen har ändrats sedan 2019 så att fyrverkerier med styrpinnar inte längre får säljas till privatpersoner. Problemen är dock idag så omfattan-de att polisen omöjligen kan ingripa och stävja missbruket. Kommunerna klarar heller inte med de verktyg de förfogar över att komma tillrätta med missbruket. Ett totalförbud mot användning och försäljning av fyrverkerier till privatpersoner skulle kunna stävja den utveckling vi sett i Sverige. Det är mot denna bakgrund många kommuner och män-niskor nu vill se att regeringen skyndsamt lägger fram ett sådant förslag till riksdagen.

(2)

2 Om ett totalförbud inte bedöms möjligt att införa bör regeringen i stället se över möjligheterna att göra ALL användning av fyrverkerier tillståndspliktig.

References

Related documents

föräldern har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet eller om arbetsgivaren kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller om det i övrigt går

Svensk Sjöfart tolkar utredningens förslag som att ambitionen inte är att föreslå materiella ändringar vad avser momsreglerna för fartyg som används på öppna havet,

[r]

Med ovanstående vill vi understryka vikten av att åtgärder leder till det som man vill uppnå dvs att minska förekomsten av skadliga ämnen och att det inte istället får en

Textilimportörerna instämmer och vi tror att det är mycket viktigt att auktoritativ, fullödig information om skatten från den svenska regeringen ges för att importörer och

Det är positivt att skyddet för den enskilde nu även kommer att omfatta tandläkares estetiska kirurgiska ingrepp och att det även ställs kompetenskrav på det sätt att de

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Patientskadenämnden biträder förslaget om att

Remissvar från Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP): Kompletterande promemoria till Ds 2019:20 Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar-.. Förslaget