• No results found

Prövningstillstånd i förvaltningsdomstolen Motion 2020/21:1320 av John Widegren (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prövningstillstånd i förvaltningsdomstolen Motion 2020/21:1320 av John Widegren (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M2088

Motion till riksdagen

2020/21:1320

av John Widegren (M)

Prövningstillstånd i förvaltningsdomstolen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida

prövningstillstånd vid överklagande av avverkningar i förvaltningsdomstolen är en god ordning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Århuskonventionen och dess talerättsregler ställer idag till det med långa hand-läggningstider och höga kostnader. Det gäller till exempel för skogsägare som får avverkningar överklagade. Därför borde det krävas prövningstillstånd redan i förvaltningsrätten då den faktiskt är överprövningsinstans. Det skulle kunna spara pengar för staten och det är tydligt att den nya ordningen med förvaltningsrätterna och Århuskonventionen inte föregåtts av någon konsekvensbedömning kostnadsmässigt. Det är märkligt att man inte på ett mer ordentligt sätt faktiskt gjorde en konsekvens-bedömning. Därför kan en utredning om införande av prövningstillstånd i förvalt-ningsdomstolen vid överklagande av avverkningar leda till en mer rättssäker ordning och gynna både stat och enskild.

References

Related documents

Vi anser dock att det är en begränsning att utredningen inte tagit hänsyn till den forskning som finns om hur digitaliseringen påverkar äldres hälsa, vård och

Svar i detta ärende har på delegation avgivits av fakultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg..

Av ut redningen framgår dock att kont rollmyndighet erna sällan anm äler mindre allvarliga övert rädelser på djurskyddsom rådet t ill polis eller åklagare.. Dett a p å grund av att

Angående remiss (U2020/03769/UH) av undantag från anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar.

Till ärendets beredning har även Catarina Coquand, högskoledirektör, och Brita Lundh, studieadministrativ chef, deltagit. Stephen Hwang

Utifrån den allvarsamma ökningen som gör sig gällande under de senaste 10 åren av kraftiga brott bland unga lagöverskridare anser Skurups kommun att man måste vidta

Utkastet hänvisar till att det i de övriga nordiska länderna inte finns några sär- skilda restriktioner i fråga om fängelsestraffets längd när det gäller unga lagöver-

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är positiva till delar av utkastets förslag om att vissa allvarliga brott av den som fyllt 18 år inte ska kunna preskriberas: Vi anser att våldtäkt