• No results found

Datum för däckbyte Motion 2019/20:889 av Lars Beckman (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Datum för däckbyte Motion 2019/20:889 av Lars Beckman (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1805

Motion till riksdagen

2019/20:889

av Lars Beckman (M)

Datum för däckbyte

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att byta till ett mer klimatanpassat datum för däckbyte och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett stort och avlångt land med olika klimatzoner. Sedan 2013 ska man enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Eftersom det är en skarp lagstiftning, som kan innebära böter om du kör med dubbdäck efter den 15 april, så är det självklart många bilister som förhåller sig till detta datum och byter däck i god tid.

Datumet är sannolikt satt för att passa bilister i Stockholm och södra Sverige. Ibland blir det dock olyckligt med ett datum så tidigt på våren. 2017 var ett sådant år då det under påsken inträffade blixthalka och snöstorm, som innebar stora trafiksvårigheter för bilister som körde norrut på sommardäck. Detta hände även i andra delar av Sverige. Polisen gick till och med ut och varnade bilister och bad att de skulle byta tillbaka till vinterdäck om de hade bytt till sommardäck.

Sveriges riksdag har antagit en nollvision om antalet döda i trafiken, och ett datum för vinterdäcksbyte som inte är anpassat efter normalförhållanden i Sverige går emot den visionen. Det finns även andra praktiska problem. Det blir ett mycket stort tryck på Sveriges däckverkstäder när många bilister ska byta däck på ett par veckor.

Det logiska vore att ha ett datum för vinterdäcksbyte, om man överhuvudtaget ska ha det, som är bättre anpassat till det klimat som råder i hela Sverige. Ett lämpligt datum för huvuddelen av Sverige vore sista april, men för fordon i norra Sverige skulle det till och med kunna vara ännu senare.

References

Related documents

43 This point was also reiterated by the Council in its 14 June 2019 conclusions (point 16 concerning progress achieved by the Code of Conduct Group (doc.. The objective of

Mot bakgrund av BFN:s verksamhetsområde har nämnden inga redovisningsmässiga synpunkter att framföra på förslagen i promemorian.. Detta yttrande har beslutats av BFN:s

Rekvisiten för en straffbar gärning ska således formuleras noggrant för att säkerställa förutsebarheten vad gäller dess tillämpning, omfattning och innebörd (lex

Vad gäller Turkiets agerande i förhållande till EU:s yttre gräns kommer regeringen att betona vikten att EU behöver stå enat och till stöd för... Regeringen avvisar användning

Nuvarande förbud mot att överge djur liksom det förhoppningsvis inom kort kommande kravet på märkning och registrering av katter, behöver kompletteras med ett krav på (inte

Vi delar också utredarens uppfattning om att det inte bör vara skillnad på hur hundar och katter hanteras i denna del av lagstiftningen och vi tillstyrker därför utredarens

Jag har inte några synpunkter på förslagen i promemorian annat än att det i förarbetena till den föreslagna bestämmelsen i 32 c § folkbokföringslagen (1991:481) bör

Riksrevisionen har dock inte tillräckligt underlag för att bedöma hur kapaciteten att omhänderta underrättelser ser ut idag och kan därför vare sig tillstyrka eller