• No results found

Utvidgat ROT-avdrag som omfattar vatten- och avloppsanläggningar Motion 2019/20:1765 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utvidgat ROT-avdrag som omfattar vatten- och avloppsanläggningar Motion 2019/20:1765 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2019/20:1765

av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Utvidgat ROT-avdrag som omfattar vatten-

och avloppsanläggningar

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga ROT-avdraget till att även omfatta vatten- och avloppsanläggningar och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avsteg från gällande regler ska kunna göras om en avloppsanläggning ligger i ett område där

miljöpåverkan är lägre och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns cirka 250 000 enskilda avloppsanläggningar och många av dessa uppfyller inte de miljökrav som ställs i dag. Dåligt fungerande anläggningar bidrar till att orenat avloppsvatten sprids till våra sjöar och hav.

Utsläppen förorenar dricks- och badvatten, skadar människors hälsa och ger upphov till dålig lukt. Det bidrar också till övergödning och syrebrist i våra sjöar, vattendrag och hav. Bara 10 procent av hushållen har enskilda avloppsanläggningar men de bidrar till lika mycket övergödning som de övriga 90 procent av hushållen som är anslutna till kommunala reningsverk. Genom att avloppen i fråga byts ut till godkända renings-anläggningar, så kommer algblomningen att minska både lokalt och i Östersjön och inte minst leda till bättre vattenkvalitet. Dock borde man ändå, i vissa fall, ha möjlighet att göra avsteg från regelverket om avloppsanläggningen inte bidrar till någon större miljöpåverkan. Det måste finnas utrymme för att avväga miljönyttan mot kostnaden – det skulle till exempel kunna betyda att man inte behöver byta en anläggning på en ensligt belägen fastighet som ligger långt ifrån ett vattendrag.

Enligt information som finns på regeringens hemsida är det bara en till tre procent av de dåliga avloppsanläggningarna som byts ut per år. En av orsakerna kan vara att det av många människor upplevs som alltför kostnadskrävande, att man inte har råd och

(2)

2

skjuter åtgärden på framtiden. Många hushåll med enskilda avlopp får föreläggande från kommunen om att åtgärda sina avloppsanläggningar för att klara av dagens

miljö-kriterier. På landsbygden kan kostnaden för att åtgärda detta vara nästan lika stor som värdet på huset. Ett sätt att minska kostnaderna för det enskilda hushållet är att utvidga ROT-avdraget till att även omfatta byte av avloppsanläggning. Det skulle inte bara hjälpa den som upplever att det är alltför kostsamt i dagsläget, utan även skynda på processen med att ta bort undermåliga avloppsanläggningar, vilket skulle vara det bästa för miljön.

Detta bör ges regeringen till känna.

References

Related documents

Förhandlings- och samverkansrådet PTK Försvarshögskolan Försäkringskassan Förvaltningsrätten i Härnösand Gotlands kommun Göteborgs kommun Göteborgs universitet

Förslagen att höja åldersgränsen för rätt till studiestöd och ändrade regler för återbetalning, samt förslaget att införa extra veckor för äldre studerande bedöms

Utredningen anför i samband med Arvsfondsutredningens förslag till demokrativillkor att Arvsfondsutredningen menade att i det fall en organisation främjar eller uppmanar

Delegationen mot segregation föreslår att det framtida stödet som ska utformas i tillämpningen av demokrativillkoret också får i uppdrag att analysera och föreslå hur kraven

Av paragrafens första stycke följer att, vid höjd beredskap, var och en har rätt att med befriande verkan betala med lagliga betalningsmedel, om inte något annat följer av

106 91 STOCKHOLM Universitetsvägen 10 A Telefax: 08-162703 www.su.se Elisabeth Wåghäll Nivre Vicerektor Finansdepartementet Regeringskansliet Handläggare: Karolina

Trots detta föreslås nu att återbetalningskrav, på samma sätt som skattefordringar, ska gälla omedelbart vilket innebär att återbetalningskravet kan verkställas och lämnas

I den slutliga handläggningen deltog stabschefen Kajsa Möller, avdelningscheferna Henrik Engström, Ole Settergren, Erik Fransson, Bengt Blomberg, Lena Aronsson, Carl-Magnus