• No results found

Erkännande av älvdalskan Motion 2020/21:2049 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Erkännande av älvdalskan Motion 2020/21:2049 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
4
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S1648

Motion till riksdagen

2020/21:2049

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Erkännande av älvdalskan

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att älvdalskan ska erkännas som ett minoritetsspråk eller landsdelsspråk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Älvdalska är modersmål för många personer i Älvdalen. Språket, med rötter i fornnor-diska, har ungefär 3 000 talare i alla åldrar. Språklagen (2009:600) säger: ”14 § Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket (dvs. nationella minoriteter) ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.” Skollagen (2010:800) säger: ”7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.”

Älvdalska har traditionellt räknats som en svensk dialekt. Idag betraktas den av en rad språkforskare och många andra som ett eget nordiskt språk. Detta av följande skäl:  Älvdalska är erkänt som språk av ett viktigt internationellt organ, SIL International, som

gav älvdalska en egen språkkod år 2016.

 Älvdalska avviker kraftigt från andra svenska språkvarieteter och är av mycket stort intresse för lingvister och språkforskare runt om i världen då språket är värdefullt i studiesyfte.

 Älvdalska har en viktig funktion i samhället, inte bara i hemdomänen, utan som en kulturbärare, som ett kommunikationsmedel i hela Älvdalen, på sociala medier, inom litteratur, musik och kulturell kontext.

 Älvdalska har kommit mycket långt i standardiseringsprocessen. Det finns en älvdalsk ordbok med mer än 21 000 ord och en älvdalsk grammatik om 605 sidor. Dessutom har en anpassad älvdalsk ortografi skapats.

 Europarådets expertkommitté har upprepade gånger uppmanat den svenska regeringen att undersöka älvdalskans status. Den senaste rapporten kom den 2 juli i år (2020).

(2)

Europarådets yttrande är starkt och tydligt och kan inte misstolkas. ”The Committee of Experts concludes that Elfdalian fulfills the criteria of a Part II language. It asks the Swedish authorities to include reporting on Elfdalian in the next periodical report as the language covered by Part II of the Charter.”

Idag finns ett nyvaknat intresse hos småbarnsföräldrar att ge språket vidare till nästa generation. Språket hörs i våra förskolor och skolor, och bland ungdomar finns idag en stolthet över språket. Tack vare ett arvsfondsprojekt hålls undervisning på älvdalska för högstadieelever och temaveckor arrangeras i lägre årskurser. En förskoleavdelning med älvdalskt inslag finns. Politikerna i Älvdalens kommun har utarbetat en språkplan. Ett av målen är att år 2030 ska 30 procent av eleverna i årskurs 9 vara älvdalsktalande. Det krävs dock en revitaliseringsprocess och ett erkännande av språket för att barnens rätt till sitt modersmål ska bli verklighet.

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S) Patrik Engström (S)

References

Related documents

Många av de förslag som läggs fram i Naturvårdsverkets rapport skulle, om de genomförs, öka kommunens möjlighet att tillsätta effektiva åtgärder för förbättrad

SKR menar att det är angeläget att kommunerna får större mandat av vita åtgärder samt relevant stöd och vägledning vid framtagande av åtgärdsprogram för att klara en

Pojkar och unga män kan både utsättas för eller utsätta andra närstående för hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara antingen offer eller förövare

Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).. Utredningen föreslår också

[r]

2 en viss statlig miniminivå i kollektivtrafikens standard, inte bara vad gäller turtäthet och tillgänglighet rent fysiskt utan också vad gäller tillgänglighet i form

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker utredningens förslag om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik.. MFD välkomnar att utredningen har tagit särskild

IFAU har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt. arbetsmarknadseffekter

Behovet av en fungerande samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är väsentligt för att individen skall veta av vem den kan förvänta/kräva få erforderligt stöd

Företagshälsovården har en viktig betydelse för en välfungerande rehabiliteringsprocess och våra synpunkter på hur den kan förstärkas framgår av vårt yttrande över SOU

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att de yrkade att en punkt-sats skulle läggas till yttrandet, se

In addition to the DIC, to characterize damage visible on the surface, acoustic emission (AE) measurement was used to get information about internal damage. Figure 1: a) Scheme

[r]

Nämnden har inga invändningar mot eller synpunkter på de föreslagna ändringarna och kompletteringarna av i betänkandet anförda lagar. De bör komma till stånd och

Finansministrarna väntas också få en uppdatering om arbetet med redan överenskomna åtgärder på EU-nivå för att svara mot covid-19-krisen, inklusive kommissionens förslag om

Expert- gruppen bör ha i uppgift ska stödja Vetenskapsrådet och Vinnova i arbetet med att samordna nationella insatser för ESS och MAX IV och bidra till att stärka

Utifrån behovet är den föreslagna möjligheten att genomföra säkerhetskontroll ett viktigt komplement i arbetet med att begränsa säkerhetsriskerna i samband med

Utredningens förslag om ett nytt statsbidrag, administrerat av MYH, för stöd (med högst 50 %) till kostnaderna för utveckling av modeller för bransch- validering av yrkeskompetens

På sikt bedömer valideringsdelegationen att det är en myndighet eller organisation med ett sektorsövergripande ansvar för att främja och koordinera insatser

För aA säkerställa aA aA e-vätskor endast används så som det är tänkt av endast vuxna användare säkerställer Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter §14 aA