Strategi for børn og unge i Norden

16 

Full text

(1)
(2)

at

egi f

or børn og u

ng

e i Nor

den

(3)

3

Str

at

egi f

or børn og u

ng

e i Nor

den

(4)

at

egi f

or børn og u

ng

e i Nor

den

Strategi for børn og unge i Norden

ANP 2010:708

© Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8

Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect Oplag: 750

Tryk: Scanprint A/S, Danmark

Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljømærkning.

Publikationen kan bestilles på www.norden.org/order og downloades fra norden2010.dk

Flere publikationer på www.norden.org/publikationer Printed in Denmark Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Telefon (+45) 3396 0400 Fax (+45) 3311 1870 Nordisk Råd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Telefon (+45) 3396 0200 Fax (+45) 3396 0202

Det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde er en af verdens mest om fattende

regio-nale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland.

Det nordiske samarbejde er politisk, økonomisk og kulturelt

forankret og er en vigtig medspiller i det euro pæiske og interna-tionale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa.

Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale

in-teresser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner.

www.norden.org NO

RDISKMILJØMÆRKNING Tryksag

(5)

Strategi for børn og

unge i Norden

Vision

Prioriterede områder

(6)

at

egi f

or børn og u

ng

e i Nor

den

(7)

7

Vision

lande på børne- og ungdomsområ-det vil der kunne opnås mere end hvis landene arbejder hver for sig. Gruppen af børn og unge omfat-ter alle i alderen fra 0 til 25 år, men aldersgruppen varierer i de forskellige sammenhænge.

Det overordnede mål for det

børne- og ungdomspolitiske

samarbejde i Norden

Målet for arbejdet med børn og unge i Nordisk Ministerråd er at skabe gode livsvilkår for børn og unge og øge deres mulighed for indflydelse. Retten til gode livsvilkår og indflydelse skal frem-mes for alle børn og unge på lige vilkår, uanset deres køn, etniske, kulturelle eller socioøkonomiske baggrund, alder, hjemsted, seksu-elle orientering og handicap.

Arbejdet skal bygge på et rettig-hedsperspektiv, og det betyder at

• Børn og unges

menneskeret-tigheder skal beskyttes og fremmes. Indsatsen rettet mod børn og unge under 18 år skal tage udgangspunkt i FN’s Børnekonvention.

• Børn og unge har ret til

uddan-nelse, social og økonomisk tryghed, et godt helbred og mulighed for at udvikle sig.

• Børn og unge skal gives

indfly-delse på deres eget liv, deres nærmiljø og samfundsudviklin-gen i al almindelighed.

• Børn og unges velbefindende

er en forudsætning for en fremtidig holdbar udvikling i Norden.

Norden skal være

det bedste sted i

verden for børn

og unge.

Børn og unge er en prioriteret målgruppe i Nordisk Ministerråd. Dette strategidokument danner grundlaget for Ministerrådets ind-satser på tværs af sektorer. Børn og unge er fundamentet for den globale udvikling og skal derfor også i størst muligt omfang indtænkes i Ministerrådets glo-baliseringsstrategi inden for alle sektorer.

Børn og unge har længe udgjort et vigtigt politisk område i de nordiske lande og i de selvsty-rende områder, og indsatsen bygger på fælles grundlæggende værdier såsom retfærdighed, lighed, demokrati, åbenhed og engagement. Ved et fortsat tæt samarbejde mellem de nordiske

Str

at

egi f

or børn og u

ng

e i Nor

den

(8)

at

egi f

or børn og u

ng

e i Nor

den

(9)

9

Børn og unge påvirkes af indsat-sen inden for de fleste samar-bejdsområder inden for Nordisk Ministerråd, og alle områderne i Nordisk Ministerråd skal anlægge et børne- og ungdomsperspektiv i deres arbejde. I de kommende år skal det nordiske samarbejde dog give særlig høj prioritet til følgende områder:

Fødevareområdet: Fremme bedre

madvaner og livskvalitet blandt børn og unge ved hjælp af øget fokus på sund madkultur og deres muligheder for fysisk aktivitet på landet, i skoven og byen.

Miljøområdet: Et samarbejde som

skaber merværdi via erfarings-udveksling blandt børn og unge i de nordiske lande og øger deres bevidsthed om værdien af vores natur og dens resurser. Miljøområ-det skal inkludere de globale ud-fordringer, især hvordan kampen mod klimaforandringerne kom-mer til at præge vores samfund i fremtiden, og hvordan forbrug og livsstil har en afgørende betydning for miljøets tilstand.

Primærerhvervene: Fokus på

re-kruttering af unge til primærerhver-vene også set i forhold til landsby- og kystudviklingen i Norden.

Social- og sundhedsområdet:

Fremme sundhed og trivsel blandt børn og unge i Norden og nær-områderne. Der lægges vægt på sundhedsfremmende arbejde og sammenhold, herunder indsatser som skal fremme en sund kost, fysisk aktivitet, psykisk sundhed og livskvalitet. Der gøres en særlig indsats for at hindre en margina-lisering af, og skabe bedst mulige vilkår for, børn og unge i risiko-grupper, således at de kan opnå de

Kulturområdet: Give børn og unge

bedre muligheder for at deltage aktivt og skabe egne kulturud-tryk, sikre børn og unge bedre adgang til kvalitetspræget nordisk indhold i digitale medier, som f.eks. computerspil, og sikre dem en mediekompetence der står mål med anvendelsesmulighederne, og styrke de nordiske huses og institutters indsats for at formidle og stimulere børne- og ungdoms-kulturen.

Som led i globaliseringsstrategien prioriteres en øget indsats for sam-arbejde mellem kultur og skole med et internationalt perspektiv.

Prioriterede områder

Str

at

egi f

or børn og u

ng

e i Nor

den

(10)

at

egi f

or børn og u

ng

e i Nor

den

(11)

11

samme muligheder for udvikling, sundhed og livskvalitet som deres jævnaldrende.

Ligestillingsområdet: Ligestilling

i det nordiske samarbejde handler om grundlæggende værdier som respekt, ligeværd, forståelse, livskvalitet, identitet og tilgænge-lighed.

Uddannelsesområdet: Unges

mu-lighed for at få en god uddannelse. Fremme udvikling af og forskning i et kvalitetsbaseret uddannel-sessystem på såvel lavere som højere uddannelsestrin, således at Norden får styrket sin position som foregangsregion for udvik-ling af menneskelige resurser. Kvalitetsudvikling og kvalitetsvur-dering danner grundlag for flere aktiviteter og projekter. Et af disse projekter er globaliseringsprojek-tet „En god uddannelse for unge og voksne“ som er en overordnet målsætning med henblik på at få flere unge end i dag til at fuldføre en uddannelse efter grundskolen.

Samarbejde med nærområderne:

Nordisk Ministerråd skal arbejde for at styrke børns og unges si-tuation i nærområderne, først og fremmest via samarbejde på lige fod med partnere i

Nordvestrus-af unge i demokratiske processer, mangfoldighed, menneskeret-tigheder, internationalt børne- og ungdomspolitisk samarbejde, og børne- og ungdomsforskning. land og de baltiske lande. Adgang

til en fordomsfri læring med udgangspunkt i et demokratisk værdisæt udgør en integreret del af denne målsætning.

Nordisk Børne- og Ungdomskomité, NORDBUK: Unges egen

organi-sering og unges nordiske samar-bejde, nye metoder til inddragelse

Str

at

egi f

or børn og u

ng

e i Nor

den

(12)

Et fælles ansvar

Ved at føre en generel politik med hensyn til børne- og ungdomsper-spektivet sikrer man at samtlige indsatser inden for de prioriterede områder i Nordisk Ministerråd får til ansvar at integrere børn og unge i deres aktiviteter. Ansvaret for at dette politiske fokusområde afføder synlige resultater for det nordiske samarbejde ligger hos ministerrådene.

MR-SAM

Samarbejdsministrene (MR-SAM), herunder den nordiske samar-bejdskomite, har det overord-nede ansvar for at koordinere det

Nordisk Børne- og

Ungdoms-komité (NORDBUK)

NORDBUK er Nordisk Ministerråds rådgivende og koordinerende organ i nordiske og internationale børne- og ungdomspolitiske anliggender. NORDBUK’s aktiviteter tager ud-gangspunkt i strategidokumentet, handlingsplanen for NORDBUK og formandskabets prioriteringer. NORDBUK’s aktiviteter omfatter til-lige ansvaret for koordinering af og opfølgning på strategidokumentet, hvilket også fremgår af NORDBUK’s handlingsplan.

Hvert år får MR-SAM forelagt en samlet rapport. Inden forelæg-gelsen har rapporten været til behandling i NORDBUK, som har ansvaret for at vurdere indsatsen og udarbejde forslag til ændringer til behandling i MR-SAM.

nordiske samarbejde på børne- og ungdomsområdet. Ansvaret for det konkrete faglige indhold ligger hos de respektive fagmini-sterråd.

De prioriterede fagministerråd

Nordisk Ministerråd har ansvaret for at implementere strategiens overordnede mål og for at integre-re et børne- og ungdomsperspek-tiv i de relevante handlingsplaner. Nordisk Ministerråd skal analy-sere den måde hvorpå situationen for børn og unge påvirkes af de forskellige beslutninger og indsat-ser, og udforme målbare målsæt-ninger i forhold til strategiens mål og udgangspunkter.

Ansvarsfordeling og opfølgning

at

egi f

or børn og u

ng

e i Nor

den

(13)

13

Denne strategi blev vedtaget af de nordiske samarbejdsministre på deres møde i København den 3. december 2009.

Str

at

egi f

or børn og u

ng

e i Nor

den

(14)

at

egi f

or børn og u

ng

e i Nor

den

(15)

15

Str

at

egi f

or børn og u

ng

e i Nor

den

(16)

DK-1255 København K www.norden.org

ANP 2010:708

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :