Tillägg till uppdrag om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Download (0)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-03-12 Ju2018/02403/DOM (delvis) Ju2020/00352/DOM Ju2020/01053/DOM I:11 Justitiedepartementet Polismyndigheten Åklagarmyndigheten Rättsmedicinalverket Kriminalvården Domstolsverket Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Tillägg till uppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Regeringens beslut

Regeringen beslutar om tillägg till tidigare beslutat uppdrag till Polismyndig-heten, ÅklagarmyndigPolismyndig-heten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabb-förfarande i brottmål (Ju2019/03624/DOM).

Tillägget innebär att myndigheterna tillsammans med berörda tingsrätter ska bygga ut försöksverksamhet i delar av övriga polisregioner utanför polis-region Stockholm. Den utbyggda försöksverksamheten ska inledas senast den 1 januari 2021 och pågå till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Den 7 november 2019 gav regeringen Polismyndigheten, Åklagarmyndig-heten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket i uppdrag att tillsammans med berörda tingsrätter fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för vuxna till och med den 31 december 2022 och bygga ut verksamheten i polisregion Stockholm från januari 2020. Myndigheterna har den 29 januari 2020 redovisat en gemensam och lokalt förankrad plan för utbyggnad av försöksverksamheten i övriga polisregioner utanför polisregion Stockholm (Ju2020/00352/DOM). Av redovisningen framgår att samtliga myndigheter är överens om en fortsatt utbyggnad i övriga polisregioner och om den utbyggda försöksverksamhetens geografiska

(2)

2 (3)

spridning, utformning och organisation. Planen innebär att försöksverksam-heten kommer bedrivas i delar av de övriga polisregionerna.

Närmare om uppdraget

Försöksverksamheten för vuxna ska, parallellt med att den genomförs i polisregion Stockholm, byggas ut i övriga polisregioner i enlighet med den plan som myndigheterna redovisat. Den utbyggda försöksverksamheten ska organiseras och genomföras i enlighet med planen. Utbyggnaden innebär att Gävle tingsrätt, Göteborgs tingsrätt, Hudiksvalls tingsrätt, Luleå tingsrätt, Norrköpings tingsrätt, Värmlands tingsrätt och Växjö tingsrätt tillkommer i försöksverksamheten.

På regeringens vägnar

Morgan Johansson

(3)

3 (3)

Kopia till

Finansdepartementet BA, ESA, SFÖ Brottsförebyggande rådet Attunda tingsrätt Gotlands tingsrätt Gävle tingsrätt Göteborgs tingsrätt Hudiksvalls tingsrätt Luleå tingsrätt Nacka tingsrätt Norrköpings tingsrätt Norrtälje tingsrätt Solna tingsrätt Stockholms tingsrätt Södertälje tingsrätt Södertörns tingsrätt Värmlands tingsrätt Växjö tingsrätt

Figure

Updating...

References

Related subjects :