• No results found

Uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser om att flygplatser fortsatt ska vara temporära beredskapsflygplatser

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser om att flygplatser fortsatt ska vara temporära beredskapsflygplatser"

Copied!
4
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2021-02-25 I2021/00674 I2021/00485 I2021/00581 I 11 Infrastrukturdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser om att flygplatser fortsatt ska vara temporära beredskapsflygplatser

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att omgående förhandla och ingå

överenskommelser med nedan angivna flygplatser om att de fortsatt ska vara temporära beredskapsflygplatser. Överenskommelserna ska innebära att flygplatserna dygnet runt ska hålla en beredskap att ta emot luftfartyg som utför akuta eller av annat skäl prioriterade transporter för hälso- och sjukvården, t.ex. ambulansflyg. Avtalen ska gälla som längst t.o.m. den 31 maj 2021.

Uppdraget avser följande flygplatser: Kiruna flygplats, Lycksele flygplats, Skellefteå flygplats, Örnsköldsviks flygplats, Mora-Siljan flygplats, Borlänge flygplats, Karlstads flygplats, Örebro flygplats, Eskilstuna flygplats, Skövde flygplats, Trollhättan-Vänersborgs flygplats, Norrköping-Kungsängens flygplats, Linköping-Saab flygplats, Jönköpings flygplats, Växjö-Kronobergs flygplats, Kalmar flygplats och Kristianstad-Österlens flygplats.

Trafikverket ska ingå avtal om temporär beredskap enligt följande: − För perioden fr.o.m. den 1 mars 2021 t.o.m. den 31 maj 2021 ska

avtalen och ersättningen beslutas en månad i taget med option om förlängning en månad i taget.

− Avtalen ska vara temporära och gälla som längst t.o.m. den 31 maj 2021 och utformas med utgångspunkt från vad som gäller enligt

(2)

2 (4) den statliga ersättningen om maximalt 200 000 kronor per flygplats och månad.

Om behov uppkommer ska Trafikverket vid genomförandet av uppdraget samråda med Transportstyrelsen.

Statens kostnader för avtalen ska belasta anslaget 1:6 Ersättning avseende icke-statliga flygplatser, anslagsposten 3 Beredskapsflygplatser, inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Kostnader förknippade med att öppna flygplatserna ska belasta användarna genom gängse avgifter för landning etc.

Skälen för regeringens beslut

Under 2012 infördes ett system med tio beredskapsflygplatser för att tillgodose tillgänglighet till grundläggande beredskap för samhällsviktiga tjänster. Trafikverket har uppdraget att genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av flygplatser. Sedan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i en skrivelse den 18 december 2020, kompletterad den 19 december 2020, hemställt att regeringen skyndsamt skulle utse fler regionala flygplatser till beredskaps-flygplatser, eller temporära beredskapsberedskaps-flygplatser, för att lösa det akuta behovet av ambulanstransporter med anledning av den pågående pandemin, uppdrog regeringen genom beslut den 22 december 2020 åt Trafikverket att omgående förhandla och ingå överenskommelser med 16 i beslutet angivna flygplatser om temporär beredskap på flygplatserna (I2020/03417).

De flygplatser som omfattades av uppdraget var i enlighet med SKR:s hemställan Kiruna flygplats, Lycksele flygplats, Skellefteå flygplats,

Örnsköldsviks flygplats, Mora-Siljan flygplats, Borlänge flygplats, Karlstad flygplats, Örebro flygplats, Stockholm Skavsta flygplats, Eskilstuna flygplats, Skövde flygplats, Trollhättans flygplats, Linköping-Saab flygplats,

Jönköpings flygplats, Växjö flygplats och Kalmar flygplats.

Sedan SKR i en skrivelse den 26 december 2020 ändrat sin tidigare begäran och hemställt att regeringen skyndsamt bör utse även

Norrköping-Kungsängens flygplats och Kristianstad-Österlens flygplats till temporära beredskapsflygplatser biföll regeringen SKR:s hemställan genom beslut den 28 december 2020 och uppdrog åt Trafikverket att omgående förhandla och

(3)

3 (4) ingå överenskommelser med de båda flygplatserna om temporär beredskap på flygplatserna (I2020/03444).

Trafikverket har träffat överenskommelser i enlighet med de båda nämnda besluten med samtliga flygplatser utom Stockholm Skavsta flygplats. SKR har i en skrivelse den 11 februari 2021 hemställt om att regeringen avsätter resurser för att kunna förlänga alla de nuvarande temporära beredskapsflygplatserna till den 31 december 2021 och att ersättnings-modellen för de temporära beredskapsflygplatserna ändras så att full kostnadstäckning nås. Svenska regionala flygplatser (SRF) har i en skrivelse den 19 februari 2021 angett att de stödjer SKR:s hemställan om förlängning av alla temporära beredskapsflygplatser till den 31 december 2021 och framför att en rimlig nivå för ersättningen bör vara 300 000 kronor per flygplats och månad.

Den statliga ersättningen som bidrar till finansiering av beredskap vid temporära beredskapsflygplatser baseras på de bedömningar SKR gjorde i sin skrivelse den 18 december 2020. Regeringen finner i nuläget inte anledning att ändra ersättningsmodellen för de temporära beredskaps-flygplatserna.

Regeringen konstaterar att den pågående pandemin även fortsatt innebär att det nationella nätet av beredskapsflygplatser behöver kompletteras med temporära beredskapsflygplatser för att tillgodose behov av tillgänglighet för samhällsviktiga luftfartstransporter för hälso- och sjukvård, t.ex. ambulans-flyg. Mot den bakgrunden bör Trafikverket omgående ingå fortsatta överens-kommelser med de flygplatser som verket nu har överensöverens-kommelser med.

(4)

4 (4) På regeringens vägnar Tomas Eneroth Roland Bjuremalm Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Justitiedepartementet/SSK Försvarsdepartementet/MFI Socialdepartementet/FS Finansdepartementet/BA, SFÖ och K Miljödepartementet/ME. KL Näringsdepartementet/BSÄ, MK och RTL Socialstyrelsen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Sveriges Kommuner och Regioner

Svenska Regionala Flygplatser Swedavia AB

References

Related documents

Lösenord är den mest använda autenticeringsmetoden vid inloggning på datasystem. Varje individ har ett lösenord som kombineras med ett unikt användarnamn. Endast

Analysen av fördelningen mellan EES/EU-medborgare och resenärer som inte är EES/EU-medborgare är representativ inom ett visst flyg och inom en viss terminal som för alla terminaler

Figur 19: Utdrag från tabell 9:2a från BBR 25 med krav g¨allande prim¨arenergital, installerad eleffekt f¨or uppv¨armning, v¨armegenomgångskoefficient och luftl¨ackage.. D Bilaga

In order to understand the developmental processes between aspects of the parent-adolescent relationship and early adolescent risk behaviors, we investigated links among

Bliding (2004) visar hur aktörer i en skolorganisation kan kringgå eller motsätta sig den formellt organiserade verksamheten. Här framkommer på vilket sätt barn använder

Med anledning av att regeringen har genomfört flera åtgärder som ska göra det lättare för den som äger en bostad att hyra ut sin bostad har Boverket ansett det motiverat att

[r]

Detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:122 i Hemavans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län.. Planområdet översiktligt redovisat på ett inte helt

Skapat av: Lennart Ivarsson, Jean-Marie Skoglund, Magnus Jacobsson, Jonas Standar Dokumentdatum: 2014-02-25.

Även fast procedurområdena inte har status som ett influensområde för riksintresset är det viktigt att behandla frågan i samband med planering före uppförandet av eventuellt

 Flygvägar för civila propellertrafiken enligt Figur 7 och Figur 8 För den militära trafiken har inga nya beräkningar utförts utan resultatet av FBN beräkningen har

Trafikverket har och kan enbart ha ansvar för redovisning av underlag avseende kommunikationer, detta underlag ska användas för att skydda flygplatsen mot åtgärder som

Influensområde för buller har tagits fram och som grund för dessa beräkningar ligger en bedömd prognos för framtida flygtrafik på Växjö flygplats.. Influensområdet

Ostlänkens korridor Gräns för järnvägsplan. Förslag till

Skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12:6 MB gäller inte för de verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen och som fastställs och ingår i vägområde

Skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12:6 MB gäller inte för de verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen och som fastställs och ingår i vägområde

Aktörerna som intervjuades visade på ett intresse av att få en utbyggnad av Landvetter flygplats där det låg ett stort fokus kring hur en utbyggnad inte enbart kommer

macroinvertebrate health to assess the suitability of streams for rehabilitation. The study, conducted in Fort Collins, CO, uses continuous stream gage records to calculate the T

Nackdelar med Carbophalt G är att den kan vara hal att köra på efter utläggningen, nätet måste värmas fast på underlaget vilket kräver speciell utrustning.. Ibland måste

Även fast procedurområdena inte har status som ett influensområde för riksintresset är det viktigt att behandla frågan i samband med planering före uppförandet av eventuellt

Till riksintresseområdet finns också områden med hänsyn till flyghinder, flygbuller och elektromagnetisk störning där tillkomsten av höga anläggningar och störningskänslig

Även fast procedurområdena inte har status som ett influensområde för riksintresset är det viktigt att behandla frågan i samband med planering före uppförandet av

I dokumentet finns en kartbild på sidan 21 ”figur 16” där området av riksintresse för flygplatsen är markerat som en röd rektangel. I rektangeln finns aktuella