• No results found

Moment 1, Minnesramsor av Johanna Forsberg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Moment 1, Minnesramsor av Johanna Forsberg"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

ANATOMISKA MINNESREGLER

och andra saker som är bra och kunna…

(2)

KRANIAL NERVER NAMN 4

KRANIAL NERVER FUNKTION 4

DE 7 MUSKLER SOM INNERVERAS AV N. MANDIBULARIS 4

A. CAROTIS EXTERNAS AVGRENINGAR 4

DE 6 EXTRAKRANIELLA GRENARNA FRÅN N. FACIALIS 5

BESTÄMMA HÖGER VS. VÄNSTER LUNGA 5

ABC’S (MINNAS AVGÅNGAR AORTA DX) 6

BLODETS FLÖDE GENOM HJÄRTAT 6

APPLE PIE TASTES MMM – HJÄRTATS VALV OCH ASKULATION 7

N. FACIALIS OLIKA GRENAR 7

TRIGEMINUS NERVGRENAR OCH DESS FORMAMEN – STANDING

ROOM ONLY 7

URETER VS URETHRA 7

STORA AVGÅNGAR FRÅN A. SUBCLAVIA 8

LUMBALPLEXAT 8

RETROPERITONEALA ORGAN – SAD PUCKER 8

SCALENUS LUCKORNA (I RELATION TILL STRUKTURER SAMT

STRUKTURER SOM PASSERAR IGENOM DEM) 8

SNITT I BUKVÄGGEN 9

NERVER FRÅN MANDIBULARIS 9

A MAXILLARIS AVGRENINGAR 9

STRUKTURER I MEDIASTINUM POSTERIOR – DATES 9

(3)
(4)

KRANIAL NERVER NAMN

Bygger på denna sång om kranialnerverna https://www.youtube.com/watch? v=uHK7IBlNCBw Open  n. Olfactorius  CN I One  n. Opticus  CN II Or  n. Oculomotorius  CN III Two  n. Trochelaris  CN IV Textbooks  n. Trigeminus  CN V And  n. Abducens  CN VI

Find  n. Facialis  CN VII

Very  n. Vestibulocochlearis  CN VIII

Generic  n. Glossopharyngeus  CN IX

Vauge  n. Vagus  CN X

Study  n. Accessorius(spinal accessory)  CN XI

Habits  n. Hypoglossus  CN XII

KRANIAL NERVER FUNKTION

Bygger på denna sång om kranialnerverna https://www.youtube.com/watch? v=uHK7IBlNCBw

Some  Sensorisk  CN I

Say  Sensorisk  CN II

Marry  Motorisk  CN III

Money  Motorisk  CN IV

But  Båda  CN V

My  Motorisk  CN VI

Brother  Båda  CN VII

Says  Sensorisk  CN VIII

Big  Båda  CN IX

Brains  Båda  CN X

Matter  Motorisk  CN XI

More  Motorisk  CN XII

DE 7 MUSKLER SOM INNERVERAS AV N. MANDIBULARIS

Many  m. Mylohyoideus

Temporary  m. Temporalis

Masseuses  m. Masseter

Pick Mediums  m. Pterygoideus Medialis

To  m. Tensor Tympani

Digest  m. Digastricus

Large Pickles  m. Pterygoideus Lateralis

(5)

The  A. Thyroidea superior Läkarstudent  A. Lingualis Failed  A. Facialis On  A. Occipitalis A  A. Auricularis posterior Major  A. Maxillaris

Tenta  A. Temporalis superficialis

DE 6 EXTRAKRANIELLA GRENARNA FRÅN N. FACIALIS

A  n. Aricularis

Transsexual  n. Temoporalis

Zebra  n. Zygomaticus

Bought  n. Buccalis

Many  n. Marginalis Mandibularis

Colours  n. Colli

BESTÄMMA HÖGER VS. VÄNSTER LUNGA Man kan se skillnad på höger och vänster lunga genom hur lungartären ligger i förhållande till

huvudbronken. Höger lungartär ligger alltså anteriort om huvudbronken medan vänster lungartär ligger superiort (kolla bilden):

Ramsa aRALS: A  Ateries (pulmonary) R  Right A  Anterior L  Left S  Superior

(6)

ABC’S (MINNAS AVGÅNGAR AORTA DX)

AAorta

B  Truncus Brachiocephalica

C  A. Carotis Communis

S  A. Subclavia

BLODETS FLÖDE GENOM HJÄRTAT

(7)

Apple  Valvae Aorta

Pie  Valvae Pulmonalis

Taste  Valvae Tricuspidalis

Mmm  Valvae Mitralis

N. FACIALIS OLIKA GRENAR

TRIGEMINUS NERVGRENAR OCH DESS FORMAMEN – STANDING ROOM ONLY Standing  V1 – n. optalmicus går genom Fissura Orbitalis Superior

Room  V2 – n. maxillaris går genom Foramen Rotundum

(8)

URETER VS URETHRA

Ureter har ingen kateter. Dvs ureter kan man inte sätta en kateter I och därav finns den innuti kroppen.

STORA AVGÅNGAR FRÅN A. SUBCLAVIA

Väldigt  a. Vertebralis

Tjockt  a. Thoracica interna

Tjäraktigt  Truncus Thyreocervicalis

Caffe  Truncus Costocervicalis (avgår mitt i scalenus luckan)

LUMBALPLEXAT

I  N. Iliohypogastricus

Ingenmansland  N. Ilioingunalis

Går  N. Genitofemoralis

Cutaneus  N. Cutaneus femoris lateralis

Fram  N. Femoralis

Obemärkt  N. Obturatorius

Kommentar: under preparatförhöret ska man främst ska kunna hitta n. femoralis (som är den största genen, går under m.psoas och igenom inguinal kanalen) och n. obturatorius (som fiskas upp medialt om m. psoas major) samt n. genitofemoralis (som går rakt ut från m. psoas major, den går igenom muskeln, delar sig i två innan den går igenom inguinal kanalen).

RETROPERITONEALA ORGAN – SAD PUCKER

SSuprarenales

AAorta

DDuodenum

PPancreas

UUreter

CColon ascendes + descendens

KKidney

EEsofagus

RRectum

SCALENUS LUCKORNA (I RELATION TILL STRUKTURER SAMT STRUKTURER SOM PASSERAR IGENOM DEM)

Clavicula

n. phrenicus

v. subclavia  Främre scalenusluckan (anteriora)

n. Vagus Scalenus anterior

A subclavia  Bakre scalenusluckan (posteriora)

Scalenus medius 8

(9)

Gallblåsa/Appendicit: Linea Alba/medellinjesnitt: Kjesarsnitt: - (epidermis) - Cutis - Subcutis: Campers fascia Scarpas fascia - M. obliquus externus abdominis - M. obliquus internus abdominis - M. transversus abdominis - Fascia transversalis - Perotineum parietale - (epidermis) - Cutis - Subcutis: Campers fascia Scarpas fascia - Linea alba (aponeuros) - Fascias transversalis - Peritoneum parietalis - (epidermis) - Cutis - Subcutis: Campers fascia Scarpas fascia

- Vagina musculi rectalis abdominis - M. rectus abdominis - Fascia transversalis - Peritoneum parietale NERVER FRÅN MANDIBULARIS All  n. Auricularis inferior

Americans  n. Alveolaris inferior

Love  n. Lingualis

Bourbon  n. Buccalis

A MAXILLARIS AVGRENINGAR

Aldrig  a. Alveolaris inferior

Mata  a. Meningea media

Alla  a. Alveolaris superior

Insekter  a. Infraorbitalis

STRUKTURER I MEDIASTINUM POSTERIOR – DATES

D  Aorta decendes

A  V. azygos, V. hemiazygos och V. hemiazygos accessorius

T  Ductus thoracicus

EEsophagus

References

Related documents

Kvällen leds av Emma Svensson, sakkunnig barn och ungdom på RF-SISU Västra Götaland och Thomas Gehöör, utbildningsansvarig i jämställdhet på RF-SISU Västra Götaland. Anmäl

 Bemöts gäster som har speciella krav och önskemål på ett vänligt och professionellt sätt.  Bemöts missnöjda gäster på ett vänligt och

utbredning så har det från början egentligen ingenting att göra med Islam. Att många som förespråkar könsstympning är muslimer betyder egentligen bara att många som bor i

[r]

Men du kan också reflektera över dessa frågor tillsammans med en kollega eller själv.. CHECKA UT genom att reflektera över det arbetspass du

En del män avvaktade med att söka hjälp på grund av rädsla för att själva undersökningen skulle vara smärtsam, för andra var deras egen misstanke om cancer anledning till att

Modell 2 så kan man se att det finns ett signifikant samband mellan utbildningsnivå och antal timmar av obetalt hemarbete per vecka, även då man kontrollerar för ålder,

Av Nikolajevas kategorier för bilderböcker passar Alla går iväg in i förstärkande eller expanderande bilderböcker, där texten till stor del inte skulle gå att förstå

Med utgångspunkt i musikalisk improvisation och med speciell inriktning mot musiker som spelar blåsinstrument undersöker detta projekt inre rum av medveten närvaro och klang samt

Detta var tydligt för såväl friska äldre, som för personer med Parkinsons sjukdom, allvarlig psykisk sjukdom eller hjärtsvikt (39, 40, 43).Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv

The course is given for the Bachelor of Science program in Mechanical Engineering (Swe: Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik) during the second half of the spring semester

naturvetenskapliga fakulteten i enlighet med utsänd bilaga p 4. Utbildningsledare Susanne Vikström.. Utlysning av medel för utrustning för utbildning på grundnivå och

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (2018), Lgr11, förklaras det att undervisningen i svenska bland annat ska stimulera elevernas intresse att

Samtidigt anser jag att det finns olika upplevelser bland deltagarna i den här studien av delade turers betydelse för kvalitén på det utförda arbetet och en annan förklaring

Forskning om enbart kvinnors erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom var svårare att få fram men de resultat som författarna hittade visar bland annat att det kan vara svårt

I den aktuella studien uppfyller alla utom tre material (Procoat 2 beläggning respektive membran samt Acrydur membran) ovan nämnda krav efter vattenlagring i rumstemperatur,

participating in and evaluating their own and their peers’ health promoting activities. The student’s health promoting activities included tools such as music, massage,

inte påpekas att detta sätt att tolka sexistisk respons skulle vara oriktigt om det tillämpa- des på Beauvoir när hon var yngre och hade mindre prestige, eller för den delen när det

Samtliga idrottare besitter en stark inre motivation vilket kan vara förklaringen till varför ett fåtal inte anser att denna typ av yttre stöd haft någon större påverkan för

I detta läromedel går vi igenom vattnets kretslopp, det vill säga processen där vatten omvandlas till olika former och går runt och runt i naturen1. Vad är

Genom att analysera svaren har vi funnit sex områden i pedagogernas svar vilka har kommit till uttryck i följande rubriker: Barn - lättare att lära, Faktorer som påverkar lek

Skönlitteraturen är enligt Cecilia viktig att använda i undervisningen, därför menar hon att elevernas intresse för denna inte påverkar om hon använder den. Är de inte

I flera av dessa dokumentärer var det många intervjupersoner med egen erfarenhet, där bland annat en intervjuperson från Irak, som talade om hur dålig utbildning var en av