Finns det skadliga ämnen i munhygienprodukter?

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

54 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 104 NR 2 2012

VETENSKAP & KLINIK

Jon E Dahl: Skadliga ämnen i munhygienprodukter?

Det har kommit en fråga från en tandläkare som är bekymrad över att det saknas information om munsköljmedel och tandkräm innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan.

Här gäller det för det första vilka upplysningar om innehåll vi som användare har krav på och för det andra om dessa ämnen representerar någon hälsofara.

REGLERAS AV KOSMETIKALAGSTIFTNINGEN

Munhygienprodukter regleras av kosmetikalag-stiftningen som är gemensam för EU och EES-området. I kosmetikaföreskriften (§ 14) framgår det att »Ingredienserna ska anges i form av en lista i fallande ordning efter deras vikt vid den

FRÅGA NIOM

Munhygienprodukter

regle-ras av kosmetikalagstiftningen. Där finns

inga krav på att ingrediensernas mängd

ska anges. Kan då innehållet i

munskölj-medel och tandkräm vara skadliga för

hälsan?

Jon E Dahl direktör för NIOM AS och EUROTOX-godkänd toxikolog E-post: j.e.dahl@ niom.no

tidpunkt då de tillsattes produkten«. Det fi nns inga krav på att mängden ska anges, därför kan vi som användare inte veta hur mycket av de olika komponenterna som tillsatts. Det är klart att det i vissa fall skulle kunna vara önskvärt att känna till sammansättningen i detalj, något som också tillsynsmyndigheten ska göra.

EU:s vetenskapliga kommitté för brukarsäker-het ger råd till EU-kommissionen om vilka mäng-der av kemiska ämnen som kan användas i olika kosmetiska produkter och om eventuella restrik-tioner för användningen. Detta ska säkerställa att kosmetiska produkter är trygga och inte förorsa-kar hälsoskador hos användaren.

SÄKERHETSUTVÄRDERING

Vid säkerhetsutvärdering ska det tas hänsyn till ingrediensernas generella toxikologiska profi l, kemiska struktur och exponeringsnivå. Det sista är helt avgörande för om en produkt kan utgöra hälsofara eller inte. Förekomsten av ett (möjligt) hälsofarligt ämne i en produkt är inte detsamma som att produkten är hälsofarlig. Det är mängden som patienten utsätts för som är avgörande. Vid daglig sköljning med 10 ml natriumfl uoridlös-ning kommer innehållet av parabener inte att ut-göra någon hälsofara för patienten. Tandläkaren kan tryggt rekommendera användning av natri-umfl uorid till sina patienter.

»Förekomsten av ett (möjligt) hälsofarligt ämne

i en produkt är inte detsamma som att produkten är

hälsofarlig.«

Artikeln är översatt från norska av Christina Mörk

Finns det skadliga ämnen

i munhygienprodukter?

Vi kommer gärna på besök – boka tid för en demo! i n f o & s h o p d e n t a l m i n d.c o m t e l 0 3 4 6 - 4 8 8 0 0

on a dental mind #55

Kvalitet lönar sig

köp 30 diamanter

få ytterligare 10 på Köpet

välj bland högkvalitativa hårdmetall-, diamant-, polerings- och finir-instrument – marknadens största utbud av roterande precisionsin-strument, set och tillbehör. för dagliga behov och mer specialiserad patientvård. expertis på högsta nivå – endast från Dentalmind!

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :