• No results found

Stadigvarande bostad Motion 2018/19:2873 av Cecilia Widegren m.fl. (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stadigvarande bostad Motion 2018/19:2873 av Cecilia Widegren m.fl. (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommittémotion M

Motion till riksdagen

2018/19:2873

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Stadigvarande bostad

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett slopande av avdragsförbudet för stadigvarande bostad i mervärdesskattelagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Momsen är en konsumtionsskatt, alltså en skatt som i sista hand betalas i samband med inköp för konsumtion. Näringsidkares rätt till avdrag för ingående moms på kostnader är en förutsättning för att systemet ska fungera. Avdragsförbudet för stadigvarande bostad innebär ett avsteg som kan ifrågasättas utifrån ett EU-rättsligt perspektiv. Sverige fick förhandla sig till en rätt att behålla förbudet vid EU-inträdet.

Avdragsförbudet innebär att enskilda personer och företag som upplåter lokaler, till exempelvis flyktingboenden eller äldreomsorg, riskerar att hamna i en situation som saknar förutsebarhet och som innebär stora momsrisker. En sådan upplåtelse av lokaler kan förändra bedömningen av befintlig verksamhet på så sätt att verksamheten anses gå från att bedriva momspliktig verksamhet till att bedriva momsfri verksamhet. Detta innebär att man inte kan göra momsavdrag och att momskostnaderna ökar. Dessutom kan man behöva återföra – betala tillbaka (jämka) – tidigare avdragen ingående moms på investeringar gjorda för upp till tio år sedan.

Om avdragsförbudet för stadigvarande bostad togs bort, skulle momsavdragen rimligen inte öka för privata kostnader i samband med uthyrning av bostäder, eftersom privata kostnader inte är avdragsgilla i dag. Detta grundar sig på andra regler som alltjämt skulle gälla även om avdragsförbudet för stadigvarande bostad togs bort.

Statens respektive kommuners ekonomiska ansvar för flyktingmottagandet,

äldreboenden och andra sociala boenden påverkas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Dagens regler leder till höjda hyror på bostäder till flyktingar, äldre och annat stödboende då kompensation för de ökade momskostnaderna sker genom hyres-höjningar. Den komplexa situation för mervärdesskatten och den administrativa börda som regeln medför innebär att många väljer bort momsfri uthyrning, vilket riskerar att minska utbudet på denna typ av bostäder som samhället så väl behöver.

(2)

Regeringen behöver därför se över varje möjlighet att förenkla för enskilda och företag som vill hyra ut lokaler till exempelvis flyktingbostäder. En bra början vore att se över avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

Cecilia Widegren (M)

Helena Bouveng (M) Boriana Åberg (M) Kjell Jansson (M) Jörgen Berglund (M)

References

Related documents

New reactorcells can thus be constructed on top of the old ones, and the fermentation rest containing a concentrate of heavy metals, organic carbon from fossil

Salix were planted to the first experimental plot at the beginning of June, 1 998. 240 cuttings were planted to the field. Left I 0% were replanted at the beginning of July. In the

Med hänvisning till en i framti- den tänkbar sämre arbetsmarknad och tidigare erfarenhet av debatter i riksdagen om gifta kvinnor och arbete var rätten till deltidsarbete för

Langs dragning till melodramat exemplifi eras kanske tydligast i Inte fl era mord, där offrets syster kastar sig över den dödes lik på ett sätt som får Puck att associera till

Hur historiska händelser växer fram ur vardagslivet eller hur vardagslivet hanterar dessa händ elser, hur grunderna till historiens födelse och fortsatta existens skapas genom de

Nr 49: Gunilla Byrman & Jan Einarsson (red.), Två uppsatser i nordiska språk (Lovisa Alvtörn: En människas språkhistoria. I ljuset av ett vidgat lektbegrepp. Astrid

Finalen och avslöjandet sker hos Trenter antingen, som i Farlig fåfänga, genom det teatrala greppet att samla samtliga berörda till en sista genomgång då mördaren namnges, eller, som

I den andra artikeln argumenteras det för varför det är få som vill bli bibliotekarier, men det lyfts inte direkt fram några argument som talar för varför man ska bli bibliotekarie.