• No results found

Art- och habitatdirektivet Motion 2018/19:1730 av Mats Green (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Art- och habitatdirektivet Motion 2018/19:1730 av Mats Green (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1887

Motion till riksdagen

2018/19:1730

av Mats Green (M)

Art- och habitatdirektivet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för ett system för ersättning för beslagtagen mark på grund av art- och habitatdirektivet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett vackert land som har stora naturvärden. Allemansrätten ger människor möjlighet att vandra fritt i naturen samtidigt som skogsägaren kan bedriva ett lönsamt skogsbruk. Allemansrätten används förutom till rekreation också av myndigheter för att kontrollera skogsinnehavet. Varje skogsägare som är certifierad enligt FSC eller PEFC måste avsätta minst fem procent av sitt skogsinnehav till naturskydd, vilket är fullt accepterat.

Vad som tillkommer är skydd enligt art- och habitatdirektivet. Som ett exempel har en slutavverkning stoppats på grund av att skogsägaren inte bevisat att avverkningen inte har negativa effekter på ett område innan avverkning får startas. Bevisbördan åligger alltså skogsägare. Stopp i verksamheten på grund av art- och habitatdirektivet kan beslutas om utan att ersättning utgår till skogsägaren.

Både rätten till intrång på privatägd mark och Skogsstyrelsens möjligheter att stoppa markägarens försäljning av avverkningsrätten på grund av art- och habitatdirektivet måste utvärderas och prövas, om inte detta antingen borde förbjudas alternativt ersättas för att inte klassas som en konfiskering.

Att vi ska följa EU:s regler för art- och habitatdirektivet ifrågasätts inte, däremot Sveriges tolkning att detta ska ske utan att ersättning ska utgå till markägaren.

References

Related documents

Den visar vägen.” Carl: ”Det var den som gjorde att allt började.” Hedda förklarar: ”det var en som skulle köra bagage till tåget och då kom det en tordyvel och flög in

Samtidigt som Moberg syrligt påpekar att både han och Lilja fått bidrag från olika stipendiefonder (vilket betyder att de båda på olika sätt kan ses som etablerade författare)

[2] The data of monitoring the subterranean water quality in the affected zone of Thermo electric Power Station (National Research Institute of Ecological Problems) for the

• According to the application of the reinforcement effect of the fibres in a back-analysis of the Bandeirantes sanitary landfill failure, maintaining the same angle

In May 1998 a EU-FAIR project, "Biomass short rotation willow coppice fertilized with nutrient from municipal wastewater (BWCW)" was started to investigate

We decided that low organic matter content and relatively high COD content in leachate would be eliminated after the building of collecting collector is ready, that is when the

In Kaliningrad region, annually, around 1210 thousand cubic meter (based on,1998 data) of solid household and industrial waste is sent to the landfill sites ( only I 0% of the

dewatering n of the d with Salrnonell a eggs of Ascaris slud e lime 0 10.. The sewage sludge may also contain other toxic chemical compounds such as PCFBs,