• No results found

Stoppa stödet till de som vistas olagligt i landet Motion 2018/19:1438 av Josefin Malmqvist (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stoppa stödet till de som vistas olagligt i landet Motion 2018/19:1438 av Josefin Malmqvist (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1882

Motion till riksdagen

2018/19:1438

av Josefin Malmqvist (M)

Stoppa stödet till de som vistas olagligt i

landet

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ingen som vistas olagligt i landet ska ha rätt till stöd från socialtjänsten och tillkännager detta för regeringen. 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner inte ska ha

rätt att stötta någon som vistas olagligt i landet genom att betala ut bidrag eller genom andra former av stöd från socialtjänsten och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de som befinner sig under tvångsvård eller avtjänar fängelsestraff (och som därför inte kan lämna landet, trots att de vistas här olagligt) inte heller ska kunna bli aktuella för bistånd enligt

socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Integrationen av nyanlända tar alltför lång tid. Sverige behöver prioritera integrationen av de som har rätt att stanna i Sverige, inte ge stöd åt de som inte har rätt att vistas här.

Enligt gällande rättspraxis kan kommuner avslå ansökan om försörjningsstöd (socialbidrag) till den som ansökt om uppehållstillstånd. Trots det gör inte alla kommuner det.

Om personen däremot aldrig ansökt om uppehållstillstånd och håller sig gömd eller till exempel är en EU-migrant (HFD 2017 ref 33) eller fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd och ansöker om något annat stöd än försörjningsstöd (HFD 2017 ref. 33) så har inte socialtjänsten grund för att avslå.

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) från juni 2018 har en person, som inte har rätt att vistas i landet, och som har dömts till rättspsykiatrisk tvångsvård, rätt till stöd från socialtjänsten efter avslutad tvångsvård (HFD mål nr 4464-17 och 6418-17). Det innebär att alla som befinner sig under tvångsvård eller avtjänar

fängelsestraff i teorin skulle kunna bli aktuella för bistånd enligt socialtjänstlagen, även om de inte har rätt att vistas i landet.

Det är orimligt och lagstiftningen måste därför förändras för att säkerställa att ingen som vistas olagligt i landet ska ha rätt till stöd från socialtjänsten. Samt att kommuner inte ska ha rätt att stötta någon som vistas olagligt i landet – genom att betala ut bidrag

(2)

eller genom andra former av stöd från socialtjänsten. Slutligen ska de som befinner sig under tvångsvård eller avtjänar fängelsestraff (och som därför inte kan lämna landet, trots att de vistas olagligt) inte heller kunna bli aktuella för bistånd enligt socialtjänst-lagen. De ska lämna landet direkt efter avtjänat straff.

Josefin Malmqvist (M)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning. Konsumentverket har

Naturvårdsverket föreslår även ett stöd för utbyte av primär uppvärmning med vedpanna i tätort som inte uppfyller BBR 1998.. Kommunstyrelsen antar remissvaret

Länsstyrelsen i Örebro län föreslår att en kraven för märkning och registrering av katt ska gälla samtliga katter oavsett ålder. Avsnitt 6.4.3, rubrik Vem ska anses

Naturvårdsverket delar bedömningen att märkning och registrering på sikt kan leda till att antalet hemlösa katter minskar, vilket i sin tur bidrar till minskad risk

Dessutom tillhandahåller vissa kommuner servicetjänster åt äldre enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som kan likna sådant arbete som kan köpas som rut-

Regeringen gör i beslutet den 6 april 2020 bedömningen att för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland bör regeringen besluta att

The Steering Group has a very important role in the project and then in particular if management and communication problem occur. It has the following

Case study in the chapter 4, describes how the sustainable performance of the case food supply chain would change if the transportation boxes would be replaced with

THE ADMINISTRATIVE BOARD OF KALMAR COUNTY'S ROLE AND EXPERIENCES CONCERNING CONTAMINATED SITES Jens Johannisson Administrative Board of Kalmar County, Sweden.. THE ROLE OF

The choice of appropriate direction of rehabilitation can be determined accounting to (a) the relief of the territory, (b) geological and hydrological conditions, ( c)

Some of the methods, like Soil Vapour Extraction (SVE), Air Sparging and Bioventing have matured enough to be viewed as proven technologies, with a lot of practical