• No results found

Rätten att äga skötesrenar Motion 2020/21:1285 av Mattias Karlsson i Luleå (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rätten att äga skötesrenar Motion 2020/21:1285 av Mattias Karlsson i Luleå (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M2250

Motion till riksdagen

2020/21:1285

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Rätten att äga skötesrenar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra reglerna om det s.k. bostadsbandet i 85 § rennäringslagen så att den utvidgas till hela Norrbotten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Koncessionsrenskötsel är en form av renskötsel som bedrivs i den östligaste delen av Norrbotten nedanför lappmarksgränsen längs Torne och Kalix älvdalar. Den skiljer sig från annan renskötsel i Sverige genom att koncessionssamebyarna har åretruntmarker utanför lappmarken och renarna ägs inte bara av renskötande samer utan även av andra ortsbor som får ha så kallade skötesrenar. Enligt nuvarande regler så blir man av med sitt renmärke och förlorar rätten att äga skötselrenar om man flyttar utanför den del av länet där koncessionsrenskötesel får bedrivas, trots att man fortfarande äger eller brukar en jordbruksfastighet inom området.

De som fått sitt renmärke avlyst känner att de förlorat en möjlighet till inkomst-förstärkning och en anknytning till sin hembygd. Vissa koncessionssamebyar har också haft synpunkter på avlysningarna, eftersom de inneburit att skötesrenägare, som anses som en tillgång i renskötseln, inte längre kan bedriva renskötsel. För att få arbete kan människor vara tvungna att flytta till tätorter. Man kan ha förståelse för att människor upplever att det är konstigt om den som flyttar till Kalix får behålla sina skötesrenar medan den som flyttar till Kiruna eller Luleå inte får det. Jag är också av den uppfatt-ningen att möjligheten att delta i renskötseln upplevs som ett starkt band till hembygden för den som varit tvungen att flytta. Den praktiska möjligheten att aktivt delta i rensköt-seln är rimligen större för den som flyttat utanför området för koncessionsrenskötsel till en annan del av länet än för den som flyttat längre bort. Mot denna bakgrund föreslår jag att möjligheten att inneha skötesrenar i koncessionssamebyar bör utvidgas till den som äger eller brukar jordbruksfastighet, vilken helt eller delvis är belägen inom den del

(2)

2

av länet där koncessionsrenskötsel får bedrivas, om hen är bosatt på fastigheten eller inom Norrbottens län.

References

Related documents

Kommunstyrelsen avstyrker promemorians förslag om att undantagsbestämmelser om statliga åtgärder för rättelse endast skulle kunna tillämpas med hänsyn till att huvudmannen

En viktig aspekt som framhölls var ”att samla ansvar för såväl läkemedel, medicinteknik som digitala tjänster skulle sannolikt bidra till nya insikter och bra förutsättningar

Vi instämmer med utredningens bedömning att det förutsätter att särskilda medel tillförs (s. Upphandlingsmyndigheten menar att dessa medel då tillförs

Vinnova välkomnar utredningen som redogör för de möjligheter och utmaningar som en ökad användning av digitalisering och teknologi i äldreomsorgen innebär. Vinnova instämmer

Vårdförbundet håller också med om att hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens regelverk inte bör skilja sig åt mer än nödvändigt när det gäller vård och omsorg till

FINANSINSPEKTIONEN Erik Thedéen Generaldirektör Helena Landstedt Jurist, bankrätt 08-408