• No results found

Rätten att äga skötesrenar Motion 2020/21:1285 av Mattias Karlsson i Luleå (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rätten att äga skötesrenar Motion 2020/21:1285 av Mattias Karlsson i Luleå (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M2250

Motion till riksdagen

2020/21:1285

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Rätten att äga skötesrenar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra reglerna om det s.k. bostadsbandet i 85 § rennäringslagen så att den utvidgas till hela Norrbotten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Koncessionsrenskötsel är en form av renskötsel som bedrivs i den östligaste delen av Norrbotten nedanför lappmarksgränsen längs Torne och Kalix älvdalar. Den skiljer sig från annan renskötsel i Sverige genom att koncessionssamebyarna har åretruntmarker utanför lappmarken och renarna ägs inte bara av renskötande samer utan även av andra ortsbor som får ha så kallade skötesrenar. Enligt nuvarande regler så blir man av med sitt renmärke och förlorar rätten att äga skötselrenar om man flyttar utanför den del av länet där koncessionsrenskötesel får bedrivas, trots att man fortfarande äger eller brukar en jordbruksfastighet inom området.

De som fått sitt renmärke avlyst känner att de förlorat en möjlighet till inkomst-förstärkning och en anknytning till sin hembygd. Vissa koncessionssamebyar har också haft synpunkter på avlysningarna, eftersom de inneburit att skötesrenägare, som anses som en tillgång i renskötseln, inte längre kan bedriva renskötsel. För att få arbete kan människor vara tvungna att flytta till tätorter. Man kan ha förståelse för att människor upplever att det är konstigt om den som flyttar till Kalix får behålla sina skötesrenar medan den som flyttar till Kiruna eller Luleå inte får det. Jag är också av den uppfatt-ningen att möjligheten att delta i renskötseln upplevs som ett starkt band till hembygden för den som varit tvungen att flytta. Den praktiska möjligheten att aktivt delta i rensköt-seln är rimligen större för den som flyttat utanför området för koncessionsrenskötsel till en annan del av länet än för den som flyttat längre bort. Mot denna bakgrund föreslår jag att möjligheten att inneha skötesrenar i koncessionssamebyar bör utvidgas till den som äger eller brukar jordbruksfastighet, vilken helt eller delvis är belägen inom den del

(2)

2

av länet där koncessionsrenskötsel får bedrivas, om hen är bosatt på fastigheten eller inom Norrbottens län.

References

Related documents

Att själv vara bekväm med stomin uppfattades av patienter i två studier underlätta när de skulle berätta för andra, och när denna information slutligen delgavs

It was found out that population of bacteria capable of utilising petroleum derivatives as the only source of carbon appeared a tiny fraction (0.01-2.2%) of the total number

Thus, the sewage sludge produced in the municipal treatment plants is often enriched by heavy metals and toxic organics.. The presence of these substances can cause

Riksdagens ombudsmän, JO, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnda betänkande. Från de utgångspunkter som JO har att beakta föranleder förslaget inte

Förslag lämnas också om att avskaffa två särregler för tillgodoräknande av försäkringstid det vill säga dels en regel som gör det möjligt för vissa försäkrade

Dataskyddsförordningen innehåller även bestämmelser om att den personuppgiftsansvarige ska göra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet

Om föreskrifter inte tas fram anser inspektionen att enskilda arkiv inte kommer att ha lagligt stöd för behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser. Dessutom

Rättelsen avser tabell 1.1 och ändring av namnet Datainspektionen

Vid en exkludering av anställda med led- ningskompetens inom Försvarsmakten uppgick andelen kvinnor på ledande befatt- ningar till 49,2 procent 2019, vilket var en ökning med

Genom en mer likvärdig skoltillsyn kan likvärdiga förutsättningar för en bra skolgång för barn och unga skapas oberoende av skolform. För Lunds kommun är en likvärdig skola

Förbundet väljer att ta ställning till promemorians två huvudförslag, det vill säga förslaget om att ge inspektionen möjlighet att stänga kommunala skolor, liksom förslaget om

Kommunstyrelsen avstyrker promemorians förslag om att undantagsbestämmelser om statliga åtgärder för rättelse endast skulle kunna tillämpas med hänsyn till att huvudmannen

En viktig aspekt som framhölls var ”att samla ansvar för såväl läkemedel, medicinteknik som digitala tjänster skulle sannolikt bidra till nya insikter och bra förutsättningar

Vi instämmer med utredningens bedömning att det förutsätter att särskilda medel tillförs (s. Upphandlingsmyndigheten menar att dessa medel då tillförs

Vinnova välkomnar utredningen som redogör för de möjligheter och utmaningar som en ökad användning av digitalisering och teknologi i äldreomsorgen innebär. Vinnova instämmer

Vårdförbundet håller också med om att hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens regelverk inte bör skilja sig åt mer än nödvändigt när det gäller vård och omsorg till

FINANSINSPEKTIONEN Erik Thedéen Generaldirektör Helena Landstedt Jurist, bankrätt 08-408

Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag och ställer sig i sak positiv till förslaget att ansvaret för att registrera idéburna aktörer och utöva tillsyn över registret

Länsstyrelsen har tidigare (se 5.4.3) lyft fram farhågor, motstridigheter och problematiska perspektiv med att använda definitionen och fram för allt registret av idéburna aktörer i

Av promemorian (avsnitt 9.7, s. 144) framgår att den föreslagna bestämmelsen bör omfatta både återlämnande till ett brottsoffer enligt artikel 30.2 EU-förordningen och