• No results found

Förpackningsdatum på livsmedel Motion 2019/20:1706 av Johnny Skalin (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förpackningsdatum på livsmedel Motion 2019/20:1706 av Johnny Skalin (SD) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion SD

Motion till riksdagen

2019/20:1706

av Johnny Skalin (SD)

Förpackningsdatum på livsmedel

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påtagligt stärka

konsumentskyddet i fråga om märkningen av förpackningsdatum på livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Livsmedelskontroller och regler om födoämnen tillhör en basal del av samhällets ansvarsområden. I detta ingår konsumentens rätt att känna trygghet och förtroende gentemot alla leverantörer och distributörer om att de varor konsumenterna väljer också har det innehåll och det packdatum som verkligen anges.

För att uppnå denna vision behöver lagen och skyddet gentemot konsumenterna stärkas med ett uttryckligt krav från lagstiftaren om att den handlare eller producent som märker om eller felmärker packdatum på livsmedel också från samhällets sida får erfara kännbara och dryga sanktioner i form av höga bötesbelopp. På så vis kan konsumenter-nas trygghet öka samtidigt som konkurrenssituationen förbättras, då det via ett stärkt regelverk gör det ekonomiskt ofördelaktigt för en handlare eller producent att fuska med varudeklarationerna. Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

References

Related documents

rättschefen Peter Andrén i närvaro av enhetschefen Marita Öberg.. Föredragande har varit rättslige experten Johan

Utbildningsdepartementet föreslår i sin promemoria i huvudsak att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel och studiestartsstöd höjs med fyra år från 56 år till 60

Detta remissyttrande har beslutats av lagmannen

ISF tillstyrker förslaget att anpassningsbidrag ska kunna lämnas även för anordningar som är att anse som standardutrustning i bilen eller för normalt förekommande utrustning

Om metoden för montering av anordningen ska vara ett kriterie för att definieras som anpassning, behöver regelverket förtydligas och specificera vilken metod för montering som

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlberg och utredare Erika Johansson

Om metoden för montering av anordningen ska vara ett kriterium för att definieras som anpassning, behöver regelverket förtydligas och specificera vilken metod för montering som