• No results found

Snabbare tillståndsprocesser för en snabbare omställning Motion 2020/21:2227 av Maria Malmer Stenergard (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Snabbare tillståndsprocesser för en snabbare omställning Motion 2020/21:2227 av Maria Malmer Stenergard (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M2325

Motion till riksdagen

2020/21:2227

av Maria Malmer Stenergard (M)

Snabbare tillståndsprocesser för en

snabbare omställning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om snabbare tillståndsprocesser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att minska Sveriges utsläpp och nå klimatmålen krävs god tillgång till el. Sverige stora utsläppskällor – transportsektorn och industrin – är beroende av ren el för att kunna ställa om.

Sverige har mycket goda förutsättningar för en grön omställning, tack vare att 98 procent av vår elproduktion är fossilfri. Det ska vi vara rädda om. När kärnkraftverk stängs ner och vi tvingas elda med olja motarbetas den nödvändiga omställningen.

Ett annat hinder mot snabb omställning är de mycket långa tillståndsprocesserna för utbyggnad av elnätet. SSAB beskriver exempelvis elkraftförsörjningen som den största tekniska utmaningen för att göra stål utan kol. Till följd av bristande kapacitet i elnäten stoppas också viktiga investeringar, inte minst i södra Sverige.

Och utbyggnaden av kapacitet går långsamt, mycket till följd av långa ledtider i tillståndsprocesserna. Det kan ta så lång tid som tio år.

Ska Sverige ha en chans att ställa om i tid måste tillståndsprocesserna kortas – självklart med bibehållen rättssäkerhet. Regeringen bör därför återkomma med förslag på åtgärder som kan korta tillståndsprocesserna. Man bör också överväga att införa en modell där staten ersätter delar av sökandens kostnader när handläggningstiden

(2)

överskrider en viss tid. Det kan sätta tydligare press på myndigheter och domstolar att korta ledtiderna.

Maria Malmer Stenergard (M)

References

Related documents

Pensionsmyndigheten tillstyrker förslaget att Myndigheten för utbetalningskontroll regelbundet lämnar en samlad redogörelse till regeringen om myndigheternas arbete med att

Polismyndigheten kan se skäl för att i systemet med transaktionskonto även inkludera utbetalningar från andra myndigheter , men delar utredningens förslag att Riksgäldskontoret ges

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

[r]

SPV tillstyrker även förslaget att inrätta ett system med transaktionskonto för statliga utbetalningar från välfärdssystemen och ser positivt på förslaget (av- snitt 5.13)

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga utsläppen från småskalig vedeldning, att utreda hur stora utsläppsminskningar som samlat krävs för

Sammanfattningsvis avstyrker alltså Villaägarnas Riksförbund förslagen i rapporten och anser att om initiativet är seriöst menat så måste åtminstone tillförlitliga data

Därtill beslutade regeringen den 30 juli 2020 om uppdrag till länsstyrelserna att sprida information och kommunicera med allmänheten, kommuner och andra berörda aktörer om vikten