• No results found

Torvald Johansson: På gångstigar och allfarvägar över Orust

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Torvald Johansson: På gångstigar och allfarvägar över Orust"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

läsare kommer att hitta sitt favoritställe – kanske Ehr-ströms uppenbara problem att reda ut sina tankar kring det rätta förhållandet mellan könen eller hans föresats att i framtiden skaffa sig ett hus med balkong. Någon kan säkert hitta material till en not i sin forskning, men det vackraste med Ehrströms reseskildring är kanske ändå att det så tydligt framgår att han älskar sommaren och är lycklig i naturen.

Elisabeth Mansén, Stockholm

I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens 1900-talshistoria. Mats Greiff & Su-sanna Hedenborg (red.). Carlsson Bok-förlag, Stockholm 2007. 223 s., ill. ISBN 978-91-7331-068-0.

Glädjande nog finns det fler och fler samhälls- och kul-turvetare som ägnar sitt intresse åt djur och deras plats i samhället. I Sverige har vi i år berikats med två veten-skapliga böcker kring hästar som deltar i kapplöpnings - sporter, dels genom etnologen Sara Berglunds avhand-ling Vägen till vinnarcirkeln. Travhästen och dess män-niskor mellan sport och spel och nu senast antologin I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens 1900-tals-historia. I denna redogör bl.a. historiker och etnologer för travsportens framväxt i Norden under förra seklet med en enorm detaljrikedom. Ibland blir detaljerna till och med för bra och det blir nästan svårt att ta till sig alla fakta och uppgifter som levereras.

En viktig berättelse i boken är om travet någonsin haft en nyttoaspekt i att förbättra stammen av svenska transport- och arbetshästar, eller om spelaspekterna re-dan från början tog överhanden. Kanske har dessa hästar alltid primärt haft sin funktion och sitt berättigande inom spel- och konsumtionssfären. Frågan om kapplöpnings-hästar utsätts för djurplågeri har följt verksamheten re-dan från början, hand i hand med den moraliska debatten i det förkastliga med spel. De historiska redogörelserna blir intressanta även för dagens åskådare. Vari ligger det stora svenska intresset för travet? I att tjäna snabba pengar eller i ett genuint hästintresse hos en nation med en stark förankring i jordbruket? Travsportens autonomi och handlingsutrymme i relation till staten och spelets organisation utreds i ett eget kapitel.

Boken har en tydlig fokus på de människor som finns kring hästarna, och inte kring spelets aktörer. Susanna Hedenborg, en av bokens redaktörer, visar i sina kapitel dels hur hästskötarnas villkor förändrats under

1900-ta-let, dels hur hästsporten från att ha utgått från en mycket starkt manlig miljö, nu har släppt in många kvinnor och håller på att bli en mer jämlik sport. Jag undrar dock om det inte fortfarande finns en mycket stark genushierarki inom hästsporten? Det verkar främst vara (unga) kvin-nor som är hästskötare och står för den nära relationen och omsorgen om hästen, medan männen tränar och tävlar med hästarna – och också är de som får stå i rampljuset tillsammans med de segrande hästarna och deras ägare.

Hästmänniskornas klass- och genusrelationer utreds mycket utförligt, men var finns hästarna? Sociala kon-struktioner inom sporten analyseras, men viktiga be-grepp som t.ex. uppdelningen av varm- och kallblod dekonstrueras inte. Är dessa biologiska signifikanta kategoriseringar eller bara sociala konstruktioner av hästarnas påstådda karaktärsdrag? Varmbloden ses som överklassens ädla, temperamentsfulla hästar och kall-bloden som de tröga och lata arbetarnas motsvarighet. Jag tycker det är viktigt att införa någon slags zoo-sociologi där även djuren ingår som aktörer.

Det är intressanta och korrekta redogörelser boken levererar, men tyvärr gör ambitionen att hålla en god vetenskaplig nivå att den blir lite tråkig och svåråtkomlig för gemene man. Kanske saknar jag lite kring själva dra-matiken och spänningen man upplever vid själva loppet när hästarna rusar iväg med all sin kraft och skönhet. Därtill kommer upphetsningen kring spelet och chansen att vinna storkovan. Men det är förmodligen svårt att skriva en bok som kan jämföras med den upplevelsen.

Pernilla Ouis, Malmö

Torvald Johansson: På gångstigar och all-farvägar över Orust. Eget förlag, Uddevalla 2007. 240 s., ill.

Torvald Johansson har under sitt aktiva yrkesliv livnärt sig på jordbruk på släktgården i Röra socken på Orust i Bohuslän. Som pensionär har han ägnat sig åt en omfattande hembygdsforskning som resulterat i flera böcker som till större delen har utgivits av Bohusläns museum i Uddevalla. Alla publikationerna är rikt il-lustrerade med fotografier som författaren har samlat in hos privata ägare.

Först utkom Carl Ossian. Bondson, emigrant och orustbonde (1999). Boken ger en ingående levnadsskild-ring av Johanssons far Carl Ossian (1884–1972), dennes ungdomstid i Röra och senare liv som emigrant i

Ame-63

Notiser

(2)

rika 1903–21. Han återvände till fädernebygden på Orust och gifte sig 1922. Framställningen i boken bygger både på ett efterlämnat källmaterial med brev och foton från Amerikatiden och på muntlig berättartradition.

Sedan kom Torp, folk och gårdar på Orust i svun-nen tid (2001). Här får läsaren följa många människor som levt under enkla och torftiga förhållanden och vars historia genom Johanssons skildringar lyfts fram i dagen för eftervärlden.

Boken Sanning och sägen från Orust kom därefter (2004). Här finns ytterligare berättelser om livet på landsbygden. En hel del folklore speglar föreställ-ningsvärlden.

Johanssons senaste bok, På gångstigar och allfarvä-gar över Orust, kom 2007. Här får kommunikatio nerna i äldre tid en utförlig skildring. Bilens intåg på lands-bygden under tidigt 1900-tal beskrivs med hjälp av tidningsartiklar, foton och muntlig tradition; olyckor och sjukdomar som förekommit i bondesamhället upp-märksammas.

Läsaren möter levande människor i både vardag och helg genom foton, brevsamlingar, bondedagböcker, kommunala och kyrkliga protokoll liksom muntliga berättelser. Den muntliga traditionen som samlats in om olika människor och deras levnad är omfattande. Författaren har även gått igenom och utnyttjat artiklar om bygdens liv som varit publicerade i tidningen Bohus-läningen under en lång följd av år på 1900-talet.

2007 fick Johansson mottaga pris från Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Motiveringen löd: ”För hans breda dokumentation och skildring av folkkultur och folktradi-tion i en lantlig kustbygd i västra Sverige.”

Anders Gustavsson, Oslo

Lena Palmqvist & Peter Sjömar: August Holmbergs byggnadslära. Nordiska museets förlag, Stockholm 2006. 236 s., ill. English summary. ISBN 91-7108-505-x.

Källorna till äldre tiders bebyggelse sträcker sig ofta inte längre än till bebyggelsen själv. Vill man veta något om hur hus byggdes och gavs form är man i allmänhet

hänvisad till bevarade hus. Byggnadsbeskrivningar från tiden före industrisamhället brukar avse överklassens bebyggelse.

Till Nordiska museets fasta meddelare hörde under 1920- och 30-talen byggmästaren August Holmberg (1860–1949) från Blekinge. Han började som tim-merkarl och började lära känna byggeriet från sin far som han följde från unga år till olika husbyggen. Han levererade in över 140 uppteckningar till museet. I dessa ingick också skisser över konstruktioner och tillvägagångssätt.

Holmbergs beskrivningar avsåg det som ibland kallas folkligt eller traditionellt byggnadsskick, främst från Blekinge. Under Lena Palmqvists och Peter Sjömars redaktion har Holmbergs texter och bilder samlats till ett slags Byggnadslära som ingående beskriver bygg-nadstekniker, men också de olika byggnadsyrkena, red-skapen, husens formgivning, virkets avverkning och beredning. Holmbergs fokus låg främst på det timrade huset, men även skiftesverk beskrivs liksom olika tak-konstruktioner och diverse byggnadstyper som ladu-gårdar, logar, brunnar, torkhus, bodar och kojor.

Förutom redaktörernas inledning bygger boken på texter av Holmberg. En del ritningar är hans egna, andra är nutida, inte sällan med Peter Sjömar som upphovs-man. Boken har dessutom ett rikligt fotografiskt mate-rial, framförallt hämtat från Nordiska museets sam-lingar och med motiv från Halland, Skåne, Småland och Blekinge.

Man behöver inte vara timmernörd för att uppskatta den här boken. Holmberg ger läsaren en hel del an-nat också på köpet. Inte minst husens användning och beskrivningarna av olika arbetsmoment öppnar sig ut mot det samhälle som omgav bebyggelsen. Han förefaller även ha varit en god skribent med sinne för språkets lokala former. I någon mån kan man vara litet orolig för hur hårt de redaktionella åtgärderna har gått åt sådana egenheter.

I sin helhet är Holmbergs byggnadslära god läs-ning som pendlar mellan dubbarnas, dymlingarnas och draglössens detaljrikedom och de människor som byggde men också bebodde husen.

Lars-Eric Jönsson, Lund

64

Notiser

References

Related documents

Att inspirera till jämförelser mellan de sysslor och bestyr som fyllde vardagen för barnen för ca 100 år sedan och för nutidens barn.. Inte bara den materiella verkligheten

The first part comprised a questionnaire survey that was completed by 23 international NRAs and other relevant institutions and identified CMFs that road

In conclusion, this study show evidence that one or several proteins secreted by synoviocytes inhibit hypertrophic differentiation (COLX expression) and promote chondrocytes to

Detta bord, som är daterat 1590, omnämnes i ett brev till Artur Hazelius 1873 av delsboprosten, sedermera biskopen Lars Landgren på följande sätt: ”1 Enånger kyrka [vid den

Detta visar även Stürmer et al (2000) studie som gjordes på 809 patienter där alla hade fått diagnostiserat artros i knä eller höft samtliga deltagare hade övervikt eller fetma..

some definite assistance or information is given. c A MEETING is an assemblage of persoru in which the county agent takes a definite part, held in his own county. d

l. of sheep:No.of farmers:No.. Extent and Effect of.Demonstration 1.. Extent and Effect of Demonstration. Number of members known to demonstrate, and number of homes

Ha oken på något sätt varit fastade vid djuren genom remmar, som löpt genom öglorna eller ha dessa partier varit fästen för tyglar eller t ö m m a r ? Inget av dessa

Nordiska Museets senaste förvärf kunna tjäna såsom ett rätt godt material vid framhållande af att leksaker verkligen äga kul­..

I Nössemarks socken, en af de öfre fjällsocknarna vid norska gränsen, ligger gården Sund på östra stranden af sjön Stora Le, hvilken delar socknen i tvänne hälfter Sund egdes

Värmland Småland Dalsland Småland Öland Jämtland Halland Hälsingland Lappland Norrbotten Halland Västmanland Medelpad Lappland Skåne Östergötland Norrbotten Blekinge

Nordiska museet har en våg, som det förvärvat på apoteket i Vimmerby. På detta apotek fortlevde traditionen, att vågen ägts av Berzelius och av honom överlåtits på

gen, som säger till honom: »Vad går du och söker efter?» »Joo», svarade mannen, »det var någon som stal min häst i går, och jag får aldrig tag i den mer.» — »Hästen

von Breda efter sin utbildning i Stockholm i 25- årsåldern for utomlands för vidare studier, ställdes icke färden, som oftast dittills varit fallet söderut, utan till England.. Där

Anmälan till årsmötet och eventuella förslag och motioner skickas till regionsekre- terare Ida Bengtsson, rubricera mailet Anmälan/Förslag/motion årsmötet 2021, senast den 4

Familjen har en stark ställning där kvinnan är den klart tongivande, och både inom familjekretsen och utåt röner hon stor respekt för sin arbetsinsats.. Kvinnorna har

Sista anmälningsdag är 4 veckor innan kursstart och anmälan ska gå till din fackliga organisation.. Datum Anmälan till

Den första versionen av en nyhet är grundläggande eftersom de flesta övriga medier kommer att basera sina "Plötsligt stod den stora valmaskinen orörlig och tycktes

Rubrik: Skuldsanering har ej beviljats gäldenär, som under de senaste tre åren inte erlagt någon betalning till sina borgenärer, trots att han under denna tid haft

En del av det regionala specialidrottsstödet är ett utvecklingsstöd som fördelas utifrån dialogmöte med ett eller flera RF-SISU-distrikt beroende på SDF geografiska omfattning.

regionala utbildningssystem och näringslivet, ökat stöd för entreprenörskap och satsningar på att öka och bättre nyttja regionens attraktionskraft för lokalbefolkning,

företagare går i pension har många i den yngre generationen flyttat till större städer och är inte särskilt intresserade av att driva familjeföretaget vidare. Många