Uppdrag om returrätt för läkemedel som ska förvaras i kyl- eller frysförhållanden

Download (0)

Full text

(1)

8

Regeringen Socialdepartementet Regerings beslut 2020-04-30 S2020/03863/FS (delvis) Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala 1:4

Uppdrag om returrätt för läkemedel som ska förvaras i kyl- eller

frysförhållanden

Regeringens beslut

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att utreda om en rätt till retur av läkemedel som ska fö1varas i kyl- eller fiysförhållanden bör införas. I upp­ draget ingår att göra en kartläggning av apotekens nuvarande hantering av dessa läkemedel. Vid bedömningen om en returrätt för läkemedel som ska fö1varas i kyl- eller fiysförhållanden bör införas ska myndigheten bl.a. beakta vad en sådan skulle medföra för effekter i fråga om tillgängligheten till läke­ medel, patientsäkerheten och apotekens hantering av dessa läkemedel. Om Läkemedelsverket bedömer att en returrätt bör införas ska myndigheten även identifiera och lämna förslag på de författningsändringar som bedöms nödvändiga för genomförande av en sådan returrätt.

Läkemedelsverket får för uppdragets genomförande använda 400 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strnkturerad uppföljning. Medlen utbetalas en­ gångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska åter­ betalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammar­ kollegiet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 '.13 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

(2)
(3)
(4)

Figure

Updating...

References

Related subjects :