• No results found

Förlängning av uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län samt att bedöma förmågan att hantera vattenbrist

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förlängning av uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län samt att bedöma förmågan att hantera vattenbrist"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut II 7 2019-07-18 N2019/02006/DL (delvis)

Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Kalmar län

391 86 Kalmar m.fl.

Förlängning av uppdrag att kartlägga och analysera

vattensituationen i respektive län samt att bedöma förmågan att hantera vattenbrist

Regeringens beslut

Regeringen förlänger uppdraget till länsstyrelserna att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län samt att bedöma förmågan att hantera vattenbrist. Vidare ska även de åtgärder som kommuner och länsstyrelser vidtagit under perioden maj till september med anledning av årets

vattensituation redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 23 september 2019. Genomförandet av uppdraget och redovisningen ska samordnas av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Ärendet

Regeringen uppdrog den 2 maj 2019 åt länsstyrelserna att kartlägga och analysera samt redovisa rådande och kommande vattensituation på regional och lokal nivå i respektive län (dnr N2019/01827/DL).

Redovisningen skulle därutöver minst innehålla följande bedömningar på 1– 3 månaders sikt:

1. hur påverkar vattensituationen förutsättningarna att tillgodose invånarnas behov av i första hand dricksvatten,

2. hur påverkar vattensituationen olika sektorer, inklusive samhällsviktig verksamhet samt natur- och kulturmiljön, och

3. vilken förmåga som finns för att förebygga, motstå och hantera en vattenbristsituation.

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Herkulesgatan 17 Webb: www.regeringen.se E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

(2)

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 20 maj 2019 och den 15 juli 2019. Genomförandet av uppdraget och redovisningen samordnades av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Skälen för regeringens beslut

Av länsstyrelsernas redovisning den 20 maj och den 15 juli 2019 framgår bl.a. att enskilda och mindre vattentäkter, lantbruket inberäknat, i högre utsträckning löper större risk än större vattentäkter att påverkas negativt av den aktuella vattensituationen vid varmt och torrt väder och att vattenbristen 2018 har satt spår i naturen och för vattenlevande organismer. Skogen och lantbruket anges vara särskilt påverkade och nivåerna i grundvattenmagasin och vattentäkter rapporteras på många håll vara lägre än vid motsvarande tid 2018.

Mot ovanstående bakgrund bedömer regeringen att det även under återstoden av sommarhalvåret finns behov av ytterligare ett rapporterings-tillfälle som också omfattar vidtagna åtgärder under perioden maj till september till följd av vattensituationen.

På regeringens vägnar

Jennie Nilsson

Amanda Andersson

(3)

Likalydande till samtliga länsstyrelser Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Justitiedepartementet/RK KH, SSK Finansdepartementet/SFÖ Miljödepartementet/Kl, Nm Näringsdepartementet, BI, DL, JL, SMF Försvarsmakten Statens jordbruksverk Livsmedelsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Havs- och vattenmyndigheten

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Sveriges Kommuner och Landsting

References

Related documents

att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län samt att bedöma förmågan att hantera vattenbrist

Närmare en tredjedel av landets livsmedelsförsörjning var beroende av import, vilket inte var tillfredsställande, eftersom det framstod ”såsom betydelsefullt för varje folk,

Eftersom övergångsbestämmelser till den nya lagen anger att äldre föreskrifter gäller för ansökningar om bidrag som har kommit in till kommunen före ikraftträdandet kan

För att på ett tillfredställande sätt kunna utföra de ålagda uppgifterna, och löpande kunna stötta och ta tillvara erfarenheter från projekten föreslår Boverket att 2,5

För att kunna minska miljöpåverkan från byggsektorn behöver aktörerna vara medvetna om vilken miljöpåverkan deras verksamhet ger upphov till, inte bara under driften utan även

År 2010 var antalet på- började bostäder i Finland åter tillbaka på nivån före finanskrisen, medan byggstarterna var 40 procent lägre än toppen i Norge, 45 procent lägre i

Boverket fick under sommaren 2011 regeringens uppdrag att ansvara för ett samverkansprojekt som går ut på att samordna och utveckla arbetet kring samhällsplanering

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

annan bidragande faktor till att idrotten ibland kan upplevas som en frizon av icke-heterosexuella kvinnor är när det finns flera andra som inte är hete- rosexuella i ens lag

metoder. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor – stöd för styrning och

a cerebri media dx/sin -hö/vä mellersta storhjärnartären a cerebri anterior dx/sin -hö/vä främre storhjärnartär a cerebri posterior dx/sin -hö/vä bakre storhjärnartär.

From the simulation results we measure the early-time spreading power of the 120 busiest airports under four different intervention scenarios: (1) increase of hand-washing

Vilka immunologiska celler behövs för att bekämpa infektionen.. Går det att

Finns inte kobalamin så fungerar inte enzymet ordentligt och det leder till att N-metyltetrahydrofolat ansamlas och att THF (aktiva formen av folsyra) och metionin inte kan

Vårt mål är att verka för en jämlik tillgång till neutral och högkvalitativ information, kunskap och kommunikation kring fosterdiagnostik. Vi vill också bidra till att det etiska

I promemorian lämnas förslag till kompletteringar av den tidigare remitte- rade promemorian Förarbevis för vattenskoter (I2020/02471).. I den här promemorian lämnas förslag

1(1) Remissvar 2021-01-22 Kommunledning Nykvarns kommun Christer Ekenstedt Utredare Telefon 08 555 010 97 christer.ekenstedt.lejon@nykvarn.se Justitiedepartementet

Våra synpunkter: Vi tillstyrker förslaget men med reservation för att detta också är en resursfråga och att det inte får innebära oskäliga kostnader i termer av tid och

- Gällande våldsutsatta vuxnas rätt till skyddat boende så är det av största vikt att detta kan ske utan behovsprövning från socialtjänsten då det finns enskilda som inte

I de fall där avgifter kommer att tas ut för tex kontroller tycker vi att avgifterna ska stå i proportion till skalan på verksamheten.. Det får inte ge en ojämn konkurrens vare sig

FIHM:s ansvar för tillsyn av smittskydd regleras bland annat i smittskyddslagen (2004:168), miljöbalken, förordningen (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljös

8.2.3 Region Dalarna tillstryker förslaget om att regeringen ska utveckla en strategi för minoritetspolitisk integrering, som kan bidra till ett långsiktigt minoritetsperspektiv i

Tack för remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27). Riksrevisionen avstår från