Förlängning av uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län samt att bedöma förmågan att hantera vattenbrist

Download (0)

Full text

(1)

Regeringsbeslut II 7 2019-07-18 N2019/02006/DL (delvis)

Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Kalmar län

391 86 Kalmar m.fl.

Förlängning av uppdrag att kartlägga och analysera

vattensituationen i respektive län samt att bedöma förmågan att hantera vattenbrist

Regeringens beslut

Regeringen förlänger uppdraget till länsstyrelserna att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län samt att bedöma förmågan att hantera vattenbrist. Vidare ska även de åtgärder som kommuner och länsstyrelser vidtagit under perioden maj till september med anledning av årets

vattensituation redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 23 september 2019. Genomförandet av uppdraget och redovisningen ska samordnas av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Ärendet

Regeringen uppdrog den 2 maj 2019 åt länsstyrelserna att kartlägga och analysera samt redovisa rådande och kommande vattensituation på regional och lokal nivå i respektive län (dnr N2019/01827/DL).

Redovisningen skulle därutöver minst innehålla följande bedömningar på 1– 3 månaders sikt:

1. hur påverkar vattensituationen förutsättningarna att tillgodose invånarnas behov av i första hand dricksvatten,

2. hur påverkar vattensituationen olika sektorer, inklusive samhällsviktig verksamhet samt natur- och kulturmiljön, och

3. vilken förmåga som finns för att förebygga, motstå och hantera en vattenbristsituation.

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Herkulesgatan 17 Webb: www.regeringen.se E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

(2)

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 20 maj 2019 och den 15 juli 2019. Genomförandet av uppdraget och redovisningen samordnades av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Skälen för regeringens beslut

Av länsstyrelsernas redovisning den 20 maj och den 15 juli 2019 framgår bl.a. att enskilda och mindre vattentäkter, lantbruket inberäknat, i högre utsträckning löper större risk än större vattentäkter att påverkas negativt av den aktuella vattensituationen vid varmt och torrt väder och att vattenbristen 2018 har satt spår i naturen och för vattenlevande organismer. Skogen och lantbruket anges vara särskilt påverkade och nivåerna i grundvattenmagasin och vattentäkter rapporteras på många håll vara lägre än vid motsvarande tid 2018.

Mot ovanstående bakgrund bedömer regeringen att det även under återstoden av sommarhalvåret finns behov av ytterligare ett rapporterings-tillfälle som också omfattar vidtagna åtgärder under perioden maj till september till följd av vattensituationen.

På regeringens vägnar

Jennie Nilsson

Amanda Andersson

(3)

Likalydande till samtliga länsstyrelser Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Justitiedepartementet/RK KH, SSK Finansdepartementet/SFÖ Miljödepartementet/Kl, Nm Näringsdepartementet, BI, DL, JL, SMF Försvarsmakten Statens jordbruksverk Livsmedelsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Havs- och vattenmyndigheten

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Sveriges Kommuner och Landsting

Figure

Updating...

References

Related subjects :