• No results found

Fler påföljdsalternativ vid narkotikabrott Motion 2019/20:969 av Elin Lundgren (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fler påföljdsalternativ vid narkotikabrott Motion 2019/20:969 av Elin Lundgren (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1198

Motion till riksdagen

2019/20:969

av Elin Lundgren (S)

Fler påföljdsalternativ vid narkotikabrott

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn för att ta fram fler påföljdsalternativ vid narkotikabrott och tillkännager detta för

regeringen.

Motivering

När polisen idag upptäcker en person som innehar eller använder narkotika är den påföljd som utdöms i vanliga fall böter. Undantaget är om personen är 18 år eller yngre då åtalsunderlåtelse kan användas om behandling accepteras. Syftet med att polisen kan agera vid innehav eller konsumtion är att snabbt få personer att sluta med narkotika. Frågan är om böter är det mest effektiva här. Det borde utredas om alternativa påföljder kan finnas i stället för böter. Ett exempel på påföljd är förstås behandling för de som behöver det; dock kommer det att gälla långt ifrån alla. Vilka alternativa påföljder som då ska gälla behöver utredas men det skulle kunna vara ett antal samtal hos socialtjänst, samhällstjänst eller återkommande drogtester under ett antal månader.

Ett annat hinder för att motivera stöd eller behandling är att den som är 18 år eller yngre och som accepterar sådan här behandling i dag via åtalsunderlåtelse fortfarande får en prick i registret. Detta gör i sin tur att det kan bli svårare att få jobb eller körkort. En alternativ påföljd skulle kunna vara förenad med att pricken i registret tas bort om behandling eller annat stöd accepteras och fullföljs.

(2)

2 För att utveckla och rusta narkotikapolitiken inför framtiden borde med andra ord alternativa påföljder till böter vid tidig upptäckt utredas liksom en översyn av såväl samverkan mellan instanser och hela vårdkedjans organisering efter fullgjord behandling.

References

Related documents

Vår farhåga är att denna iver att slussa ut personer från försörjningsstöd till studiemedel även kommer att gälla allt äldre personer t.ex.. Risken ökar att studiestöd blir

Skälet för det är att deltidslösningar i både takt och form kommer att behövas för att stärka möjligheter för individer att kombinera studier och arbete för att möta

Skatte- och tullavdelningen, Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Departementssekreterare Henrik Kjellberg 08-405 87 65 Telefonväxel: 08-405 10 00

Energiföretagen Sverige tillstyrker promemorians förslag och anser att det är angeläget att energi- och koldioxidskattebefrielsen för vissa biobränslen som förbrukas

Vid den slutliga handläggningen deltog även chefsjuristen Göran Morén och chefsekonomen Therese Hindman Persson, föredragande.. Anne

I likhet med andra museer har Nationalmuseum regeringens instruktion att vetenskapligt bearbeta de samlingar som anförtrotts myndigheten, och vi vill i detta sammanhang framföra

NRM anser att regeringen bör anslå ökade resurser till massdigitalisering för att snabba på processen att tillgängliggöra samlingarna till fullo för att bidra till forskningen